Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

11. "Знеболювання та інтенсивна терапія в педіатрії"


997. Якi iз зазначених чинникiв сприяють закриттю артерiальної протоки у новонароджених?
998. У новонародженого з нормальною концентрацiєю гемоглобiну кровi об'єм циркулюючої кровi становить:
999. Систолiчний АТ у новонародженого:
1000. У дитини вiком 1 року об'єм кровi в середньому становить:
1001. Якому об'єму крововтрати у дорослого за станом органiзму вiдповiдає втрата 50 мл кровi у новонародженого?
1002. Порiвняно з дорослими дихальнi шляхи новонародженого мають такi особливостi:
1003. Дихальний об'єм у новонародженого в нормi становить у середньому:
1004. Звичайнi дози атропiну сульфату у маленьких дiтей впливають на функцiю дихання таким чином:
1005. Дiурез у дiтей вiком 3-5 рокiв становить у нормi:
1006. Щогодинний дiурез у дитини пiд час наркозу повинен бути не нижчим за:
1007. Фiзiологiчна добова потреба в основних електролiтах (Na, К, Cl) у дiтей вiком вiд 1 до 14 рокiв порiвняно з дорослими, ммоль/кг :
1008. Фiзiологiчна добова потреба в кальцiї у дiтей порiвняно з дорослими, ммоль/кг:
1009. Метаболiзм у дитини:
1010. Найбiльша схильнiсть до ацидозу у дiтей визначається:
1011. Рiзна дiя лiкарських засобiв в органiзмi новонародженого порiвняно iз дорослими зумовлена рiзними:
1012. Межi терморегуляцiї у маленьких дiтей порiвняно з дорослими звуженi за рахунок:
1013. Серцева слабкiсть у дiтей найчастiше є наслiдком:
1014. Вкажiть на симптоми, властивi фенiлкетонурiї:
1015. Чотирирiчна дитина, яка страждає на фенiлкетонурiю, госпiталiзована з гострим апендицитом. Премедикацiя:
1016. Ретролентальна фiброплазiя у новонароджених:
1017. Розвитковi хвороби гiалiнових мембран у новонароджених може сприяти:
1018. Вкажiть на класичнi ознаки природженої дiафрагмальної грижi:
1019. У дитини з дiафрагмальною грижею для боротьби з дихальною недостатнiстю:
1020. Пiслятiнтубацiйний набряк гортанi:
1021. У дитини з епiглотитом зазвичай визначається:
1022. Дiти є бiльш чутливими порiвняно з дорослими до:
1023. Шкала Апгар грунтується на визначеннi 5 критерiїв. Вкажiть, на яких з наведених нижче:
1024. Cтан новонародженого вважається задовiльним, якщо оцiнка за шкалою Апгар становить:
1025. Маса тiла новонародженого 2200г. Шкiра фiзiологiчного забарвлення, м'язовий тонус знижений, дихання самостiйне нерегулярне, PS=142 за 1 хв, кашльовий рефлекс збережений. Оцiнка за шкалою Апгар:
1026. У дворiчної дитини пiсля отруєння таблетками "вiд мiгренi" визначається: загальмованiсть, брадикардiя, А-V блокада, артерiальна гiпотензiя, бронхоспазм. Ймовірно це таблетки:
1027. У дворiчної дитини пiсля отруєння таблетками "вiд мiгренi" визначається: загальмованiсть, брадикардiя, А-V блокада, артеріальна гiпотензiя, бронхоспазм. До комплексу лiкування має входити:
1028. Дiвчинка вiком 3 рокiв з'їла 40 таблеток полiвiтамiнiв складу: ретинол (вiт. А) - 2500 ОД, тіамін (віт.В1) - 1 мг, рибофлавін (віт. В2) - 1.2 мг, аскорбінова кислота (віт. С) - 75 мг, ергокальциферол (віт. D2) - 400 ОД, піридоксин (віт. В6) - 1 мг, залiзо
1029. У хлопчика вiком 3 рокiв пiсля отруєння дикими ягодами з'явилася гiпертермiя, шкiрний висип, сухiсть слизових оболонок, розширення зiниць без фотореакцiї, гiперемiя шкiри, тахiкардiя. Що потрiбно ввести?
1030. Пiд час iнфузiйної терапiї у дитини з ексикозом i гiпокалiємiєю недопустимо вводити парентерально калiй за добу бiльше, нiж:
1031. Для повної денiтрифiкацiї органiзму дiтей пiд час проведення дифузiйного дихання (апноетичної оксигенацiї) потрiбно:
1032. Дiти з дегiдратацiєю легкого та середнього ступеня умовно операбельнi через:
1033. Принциповi вiдмiнностi в реакцiї на операцiйну травму у дiтей порiвняно з дорослими виявляються:
1034. Щоб запобiгти вдиху атмосферного повiтря у разi використання тiльки Т-подiбної трубки Айра при спонтанному диханнi, подавання газової сумiшi має перевищувати хвилинний об'єм дихання дитини приблизно в
1035. У випадках застосування зволожувача, який обiгрiвається, пiд час тривалої загальної анестезiї у дiтей слiд враховувати, що:
1036. Приблизна довжина ендотрахеальної трубки для дiтей дорiвнює:
1037. У маленьких дiтей спонтанне дихання пiд час наркозу можна застосовувати при оперативних втручаннях, якi тривають не бiльше:
1038. За умов амбулаторного знеболювання у дитини:
1039. Пiд час вiдсмоктування харкотиння в iнтубованої дитини порушення ритму серця може виникнути внаслiдок:
1040. Головними причинами подовженого апное у маленьких дiтей пiсля комбiнованого наркозу з м'язовими релаксантами є:
1041. У новонароджених i дiтей першого року життя порiвняно з дорослими доза сукцинiлхолiну (дитилiну) для iнтубацiї трахеї, мг/кг:
1042. Вкажiть на правильнi твердження вiдносно застосування тубокурарину-хлориду у дiтей:
1043. Пiд час фторотанового наркозу у дiтей порушення серцевого ритму найчастiше провокується:
1044. У дiтей грудного вiку пiд час наркозу фторотаном (0.7-1.0 об.частка) та дiазоту оксидом у сумiшi з киснем (2:1) на спонтаному диханнi до кiнця 1-ї години наркозу спостерiгається:
1045. Внутрiшньовенний наркоз барбiтуратами у дiтей вiдносно протипоказаний:
1046. Протипоказаннями до застосування НЛА у дiтей вважають:
1047. Початкова доза кетамiну (калiпсолу) внутрiшньовенно для досягнення хiрургiчної стадiї наркозу у дiтей порiвняно з дорослими, мг/кг :
1048. Для досягнення хiрургiчної стадiї наркозу кетамiн (калiпсол) вводять внутрiшньом'язово дозою:
1049. У разi внутрiшньом'язового наркозу кетамiном у дiтей, яким у складi премедикацiї вводили промедол, затримка вiдновлення свiдомостi може досягати:
1050. Можливими ускладненнями при використаннi кетамiну (понад 2 мг/кг) у дiтей грудного вiку є:
1051. Перед оперативним втручанням у дитини вiком 1 року доза атропiну сульфату для премедикацiї становить:
1052. Дитинi шести рокiв з перитонiтом перед операцiєю до премедикацiї додають промедол дозою:
1053. У дiтей до 5 рокiв найчастiше використовують ввiдний наркоз:
1054. За неможливостi внутрiшньовенного доступу для м'язової релаксацiї у дитини внутрiшньом'язово або пiд язик слiд вводити деполяризуючi м'язовi релаксанти дозою:
1055. Дитину з хворобою Дауна госпiталiзовано для оперативного втручання з приводу перелому кiсток гомiлки. В передоперацiйнiй пiдготовцi слiд:
1056. Дитину 6 рокiв госпiталiзовано з травмою ока. За 2 год до надходження обiдала. Iнтубацiю трахеї для негайного оперативного втручання потрiбно виконувати:
1057. Якщо дитину госпиталiзовано iз защемленою пахвинною грижею та з легкою iнфекцiєю верхнiх дихальних шляхiв, то:
1058. Пiд час проведення тривалого оперативного втручання на органах черевної порожнини у дитини 1.5 року для своєчасного виявлення змiни температурного статусу органiзму можна обмежитися вимiрюванням:
1059. Пункцiю пiдключичної вени у дiтей найкраще проводити:
1060. Який препарат, що застосовується пiд час реанiмацiї новонароджених, лiквiдує наркотичну депресiю дихання?
1061. У дитини 5 рокiв з тяжкою бронхiальною астмою на фонi внутрiшньовенного крапельного введення еуфiлiну в кабiнетi невiдкладної терапiї з'явилася слабка сонливiсть i деяка загальмованiсть. Пiд час аускультацiї легень вiдмiчається менша кiлькiсть хрипiв. Що
1062. Який збудник найчастiше викликає менiнгiт у новонароджених?
1063. Яке порушення є найчастiшою причиною гiпоглiкемiї у недоношених дiтей або у дiтей з низькою масою тiла при народженнi?
1064. Найчастiшою причиною смертi дiтей вiком вiд 1 до 12 мiсяцiв є:
1065. У новонародженої дiвчинки через 1 хв пiсля народження вiдмiчаються акроцiаноз i слабкi дихальнi рухи з частотою 30 за 1хв. ЧCC=105 за 1 хв., вислуховується систолiчний шум. мляво згинає кiнцiвки пiсля зовнiшнього подразнення.При вiдсмохтування з носа i ро
1066. У новонародженого спостерiгаються напади цiанозу пiд час годування; пiд час плачу ціаноз зникає. Ймовірно причиною є:
1067. Наступнi гематологiчнi параметри є нормальними для новонародженого, за винятком:
1068. Що є невластивим для трахео-стравохiдної норицi у дитини?
1069. Який показник не враховується пiд час оцiнки стану за шкалою Апгар?
1070. Пiд час годування у новонародженого з'являється закашлювання, кашель, цiаноз, який не зменшується пiд час плачу. Аускультативно над легенями вислуховуються хрипи з обох бокiв. Перкуторно-здуття живота з тимпанiтом. Ваш дiагноз:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів