Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

10. "Нейроендокринна система"


926. Передня частка гiпофiза видiляє:
927. Синтез якого гормону кори надниркової залози найменше залежить вiд впливу гiпофiза?
928. Пригнiчують дiю вазопресину (АДГ) на нирки такi препарати, за винятком:
929. Усi наведенi положення, якi стосуються бiологiчного ефекту вазопресину (АДГ), правильнi, за винятком:
930. Синдром неадекватної секрецiї вазопресину (АДГ) характеризується такими ознаками, за винятком:
931. До синдрому надмiрного видiлення вазопресину входять:
932. Головним у лiкуваннi хворих iз синдромом неадекватної секрецiї вазопресину є нижчеперерахованi, за винятком:
933. До чинникiв, якi впливають на секрецiю вазопресину належать такi, за винятком:
934. Тяжкi форми гiпопітуїтаризму (недостатностi гiпофiза) проявляються недостатнiстю ендокринних залоз:
935. Гостра форма недостатностi гiпофiза (ураження передньої частки гiпофiза) розвивається в таких випадках, за винятком:
936. Яке захворювання не сприяє розвитку артерiальної гiпертензiї?
937. Пiдвищення систолiчного АТ зi збiльшенням пульсового тиску є ознакою:
938. Артерiальна гiпертензiя, зумовлена збiльшенням периферичного судинного опору, розвивається у всiх нижчеперерахованих випадках, за винятком:
939. Артерiальна гiпотензiя властива для:
940. В острiвцях пiдшлункової залози утворюється:
941. Яке з наведених тверджень є неправильним:
942. Основнi бiологiчнi ефекти iнсулiну, за винятком:
943. Потреба в iнсулiнi пiдвищується в усiх випадках, крiм:
944. Вiрусна iнфекцiя може бути етiологiчним чинником:
945. Кiлькiсть специфiчних рецепторiв до iнсулiну знижується у випадка1,0"х:
946. Для юнацького (iнсулiнозалежного) цукрового дiабету властиво:
947. Виразна тенденцiя до розвитку кетоацидозу властива для:
948. До патофiзiологiчних порушень, якi є властивими для дiабетичного кетоацидозу, не належать:
949. До клiнiчного симптомокомплексу iнсулiнонезалежного цукрового дiабету входять такi ознаки, крiм:
950. При якому захворюваннi застосовується хлорпропамiд?
951. До патогенетичних чинникiв дiабетичної ангiопатiї не належить:
952. Toлбутамiд застосовують хворим на:
953. При дiабетичному кетоацидозi зазвичай не розвивається:
954. Основним патогенетичним механiзмом виникнення дiабетичного кетоацидозу є:
955. Можливими етiологiчними чинниками дiабетичного кетоацидозу можуть бути всi перерахованi, за винятком:
956. Для лiкування у разi дiабетичного кетоацидозу слiд застосовувати такi заходи, за винятком:
957. Основною перевагою методу малих доз iнсулiну при дiабетичноу кетоацидозi є:
958. У випадках дiабетичного кетоацидозу слiд призначати внутрiшньовенне введення натрiю гiдрогенкарбонату:
959. Ознаками гiперосмолярної некетоацидотичної коми є перерахованi нижче ознаки, за винятком:
960. У випадках гiперосмолярної некетоацидотичної коми показанi такi засоби, за винятком:
961. Специфiчнi ускладнення, якi можуть виникнути пiд час операцiї у хворого на цукровий дiабет 1-го типу:
962. Що слiд зробити перед невiдкладною операцiєю хворому на цукровий дiабет, у якого рiвень глюкози в кровi становить 8 ммоль/л?
963. Абсолютнi протипоказання до планової операцiї у хворого на цукровий дiабет:
964. До перших симптомiв кетоацидозу належать перерахованi нижче, за винятком:
965. Кетоацидозу властивi такi функцiональнi та бiохiмiчнi порушення, за винятком:
966. Щитоподiбна залоза секретує всi перерахованi гормони, за винятком:
967. Яке з наведених тверджень неправильне:
968. Для гiпертиреозу властивi всi перерахованi порушення, за винятком:
969. У хворих на гiпертиреоз розвиваються такi гемодинамiчнi розлади, за винятком:
970. До симптомокомплексу гемодинамiчних порушень у хворих на тиреотоксикоз не входить:
971. Артерiальна гiпертензiя зi збiльшенням пульсового тиску, зменшенням дiастолiчного тиску i тахiкардiєю властива для:
972. Шок у випадках хронiчної недостатностi надниркових залоз (аддiсонiчний криз) первинно зумовлений:
973. Терапiя пiд час аддiсонiчного кризу (хронiчна недостатнiсть надниркових залоз) спрямована на:
974. Вкажiть на неправильне твердження з наведених нижче:
975. Феохромоцитома: що є правильним?
976. Лiкування у випадках гiпертонiчного кризу у хворих з феохромоцитомою слiд починати:
977. Артерiальна гiпертензiя у поєднаннi зi зменшенням ОЦК зазвичай спостерiгається при:
978. Головнi причини розвитку артерiальної гiпотензiї пiсля видалення феохромоцитоми:
979. Якi засоби слiд мати напоготовi пiд час операцiї видалення феохромоцитоми?
980. До спецiальної пiдготовки перед операцiєю видалення феохромоцитоми входять перерахованi заходи, крiм:
981. Головною проблемою, яка виникає пiсля видiлення та видалення феохромоцитоми, є:
982. Призначення глiкокортикоїдiв показано при всiх перерахованих станах, за винятком:
983. Вкажiть на ускладнення , якi виникають за умови швидкої вiдмiни глiкокортикоiдiв:
984. Клiнiчними проявами гострої недостатностi надниркових залоз (синдром Уотерхауза-Фрідеріхсена) є:
985. Який з перерахованих нижче гормонiв має найбiльшу глікокортикоїдну активнiсть?
986. Який з перерахованих нижче гормонiв та гормональних препаратiв має максимальну мiнералокортикоїдну активнiсть?
987. Виберiть правильні положення:
988. При довготривалому використаннi кортикостероїдiв характернi такі ускладнення:
989. У регуляцiї обмiну кальцiю беруть участь такi гормони:
990. Вкажiть на порушення водно-електролiтного обмiну у дорослого хворого, властивi для кетоацидотичної коми з помiрнною артерiальною гiпотензiєю:
991. У хворих на гiперпаратиреоз?
992. Виберiть неправильне твердження щодо нейрогiпофiзу та механiзму осморегуляцiї в органiзмi:
993. Виберiть неправильне твердження щодо взаємозв'язку мiж осмолярнiстю та вазопресином (АДГ):
994. Що є невластивим для нецукрового дiабету:
995. Механiзми нейрогуморальної регуляцiї гемодинамiки та осмолярностi пов'язанi з наступним, за винятком:
996. Хворий 28 рокiв скаржиться на двоїння в очах особливо при поглядi вправо. Це вiдбувається кiлька разiв на день. Двоїння посилюється в кiнцi дня. В останнi мiсяцi хворий стомлюється пiд час жування.Яке дослiдження слiд провести для встановлення дiагнозу?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів