Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


3. Анестезіологія

1. "Клінічна біохімія"


1. Вкажiть на речовини, що беруть участь у процесах бiологiчного окиснення як коферменти:
2. Iон цiанiду пригнiчує:
3. Кiнцевим продуктом анаеробного окиснення глюкози є:
4. Кiнцевими продуктами бiологiчного окиснення глюкози є:
5. Вкажiть на правильнi хiмiчнi назви справжньої холiнестерази:
6. Виберiть правильнi твердження щодо справжньої холiнестерази:
7. Виберiть правильнi твердження щодо псевдохолiнестерази:
8. Причиною iндивiдуальної пiдвищеної чутливостi до сукцинiлхолiну може бути все наведене нижче, за винятком:
9. Яка з перерахованих речовин вступає до циклу лимонної кислоти (Кребса)?
10. У циклi лимонної кислоти (Кребса) беруть участь такi речовини, за винятком:
11. Пiд час окисного розпаду 1 молекули глюкози в циклi Ембдена-Мейєргофа-Кребса утворюється .. молекул АТФ:
12. Кальцiй може активувати глiкогенолiз у випадках, коли вiн зв'язаниї з:
13. Процес бета-окиснення жирних кислот має назву:
14. Утилiзацiя жирних кислот у циклi Кноопа-Лiена(бетта-окиснення жирних кислот):
15. Внаслiдок з'єднання двох молекул ацетилкоензиму-А у разi надмiрного його накопичення в органiзмi утворюється молекула:
16. Вкажiть на неправильну вiдповiдь:
17. До кетонових тiл, якi є промiжними продуктами в метаболiзмi жирних кислот, входять перерахованi речовин, за виятком:
18. Вкажiть на iони та сполуки, що виходять з клiтини при трансмiнералiзацiї, пов'язаннiй с катаболiчним станом обмiну речовин:
19. Вкажiть на iони та сполуки, що входять до клiтини людини при трансмiнералiзацiї, пов'язаннiй с катаболiчним станом обмiну речовин:
20. Унiверсальний ферментний механiзм, що називається калiй-натрiєвим насосом, активується за наявностi iонiв Мg та АТФ:
21. Виберiть твердження, що характеризують активний транспорт речовин через бiологiчнi мембрани:
22. Пасивний транспорт речовин вiдбувається за допомогою наступних механiзмiв:
23. Вкажiть на бiологiчнi ефекти калiю в органiзмi:
24. Вкажiть на внутрiшньоклiтиннi метаболiчнi ефекти, що регулюються iонами кальцiю:
25. В регуляцiї внутрiшньоклiтинного вмiсту кальцiю беруть участь такi ферментнi системи, за винятком:
26. Рiвень лужної фосфатази пiдвищується в кровi у випадках:
27. Рiвень аспартаттрансамiнази значно пiдвищується в кровi у випадках:
28. Якi з наведених нижче амiнокислот є незамiнними для здорової людини?
29. Лiпотропної дiї не має:
30. Виберiть неправильну вiдповiдь щодо мiоглобiнемiї:
31. Внаслiдок недостатнього надходження до органiзму ретинолу (вiт. А) можуть виникнути такi патологiчнi стани, за винятком:
32. Не рекомендується одночасне парентеральне введення тiамiну (вiт.В1) з:
33. Обережностi в разi використання великих доз аскорбiнової кислоти потрiбно дотримуватися у випадках:
34. Бiологiчна роль кальциферолiв в органiзмi:
35. Авiтамiноз В12 виявляеться такими патологiчними станами, за винятком:
36. Бiологiчна роль бiофлавоноiдiв (вiт. Р):
37. Дефiцит фолiєвої кислоти в организмi часто супроводжується дефiцитом:
38. Дефiцит фолiєвої кислоти в организмi найчастiше проявляється:
39. Вкажiть на синонiми нiкотинової кислоти:
40. Препарати нiкотинової кислоти:
41. Осмотичний тиск плазми кровi створюють:
42. Концентрацiя альбумiну в плазмi кровi дорослої людини в нормi становить у середньому:
43. За нормальної концентрацiї бiлка у плазмi кровi онкотичний тиск її становить:
44. Осмоляльнiсть плазми кровi та iнтерстицiйної рiдини забезпечується найбiльшою мiрою:
45. Осмоляльнiсть внутрiшньоклiтинної рiдини створюється найбiльшою мiрою:
46. Виберiть правильнi твердження. У нормi осмолярнiсть:
47. Осморецептори мiстяться в:
48. Найбiльшу антифлокуляцiйну активнiсть (стабiлiзацiя колоїдної стабiльностi плазми кровi) мають:
49. Найбiльшу флокуляцiйну активнiсть (дестабiлiзацiя колоїдної активностi плазми кровi) мають:
50. Для оцiнки ступеня тяжкостi стресової реакцiї наїбiльш цiнними є такi показники:
51. Виберiть неправильне твердження:
52. Вкажiть на продукти, що утворюються внаслiдок метаболiзму арахiдонової кислоти за лiпооксигеназним шляхом:
53. Виберiть засоби, що пригнiчують циклооксигеназний шлях метаболизму арахiдонової кислоти:
54. Виберiть неправильне твердження:
55. Мiшенню для ушкоджувальної дiї вiльних радикалiв можуть бути:
56. Виходячи з патологiчної ролi залiза при ушкодженнi невронiв виберiть вiдповiдний метод терапiї:
57. Лiноленова та арахiдонова кислоти є попередниками таких сполук:
58. Триглiцериди становлять близько 90% споживаних людиною жирiв. Важливим етапом їх засвоєння у травному каналi є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів