Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


27. Дитяча онкологія

1. "Організація лікувально-профілактичної онкологічної допомоги"


1. Перше у світі дитяче онкологічне відділення було відкрито в:
2. Перше онкопедіатричне відділення в СРСР було відкрито в:
3. Перше онкопедіатричне відділення в Україні було відкрито в:
4. У Україні Харківський і Київський рентгенорадіологічний і онкологічний інститути були організовані в:
5. Всеосяжним директивним документом по онкології є наказ МЗ України за 1992 рік номер:
6. Первинною ланкою онкопедіатричної служби є:
7. перша Всесоюзна конференція по дитячій онкології відбулася у:
8. перший з'їзд онкологів України відбувся в:
9. Перший Міжнародний онкологічний конгрес був проведений у:
10. Міжнародний протираковий Союз створений у:
11. Міжнародні протиракові конгреси організує:
12. Міжнародне агентство по вивченню раку (МАИР) організоване в Ліоні (Франція) у:
13. Всесоюзне товариство онкологів організоване в:
14. Найбільше повні зведення про захворюваність злоякісними новоутвореннями в країнах світу, публікують організації:
15. Журнал "Питання онкології" організований у:
16. Найбільше повні зведення про захворюваність на злоякісні новоутворення в країнах світу публікуються МАИ Р в виданні:
17. ДО особливостей онкопедіатрії відноситься:
18. ДО особливостей онкопедіатрії відноситься:
19. ДО особливостей онкопедіатрії відносяться:
20. Особливістю росту злоякісних пухлин у дітей є:
21. У розрахунку на 100 тис. населення онкозахворюванність жителів України в 1989 - 91 р. склала:
22. На 100000 дитячого населення щорічно злоякісними новоутвореннями занедужує дітей:
23. ДО особливостей онкопедіатрії відносяться:
24. ДО особливостей онкопедіатрії відносяться:
25. Частота поразок різних органів злоякісними новоутвореннями в дітей:
26. Частота злоякісних новоутворень у дітей на відміну від дорослих:
27. Рак у дітей складає не більш:
28. У структурі злоякісних новоутворень у дітей перше рангове місце займають:
29. Серед уперше діагностованих злоякісних новоутворень у дітей гемобластози складають:
30. У структурі гемобластозів у дітей переважає:
31. В міру убування частоти захворюваності пухлини в дітей розташовуються в наступній черговості:
32. Серед новоутворень окремих органів і тканин найбільше часто діагностуються:
33. Серед новоутворень окремих органів у дітей на частку пухлин центральної нервової системи доводиться:
34. У дітей лімфангіома часто супроводжується:
35. Особливістю ряду доброякісних новоутворень у дітей, таких як невуси й ангіоми є:
36. Саркоми в дітей складають:
37. Рак шлунка і легень у дітей зустрічається:
38. Рак молочної залози в дітей зустрічається:
39. Щорічно у світі умирає від злоякісних новоутворень:
40. лікарські помилки в дитячій онкології є причиною занедбаності в наступному відсотку випадків:
41. Схований в дітей плин пухлинного процесу є причиною занедбаності в наступному відсотку випадків:
42. Головною причиною пізнього виявлення злоякісних пухлин у дітей є:
43. У дітей пізнє звертання за лікувальною допомогою приводять до занедбаності пухлин у:
44. У загальній структурі дитячої смертності, смертність від злоякісних пухлин у віці старше 1 року займає:
45. Смертність населення України від злоякісних новоутворень у розрахунку на 100 тис. населення в 1989 - 1992 р. склала в середньому:
46. Аналітична епідеміологія являє собою:
47. Епідеміології злоякісних новоутворень властиві наступні основні напрямки:
48. У задачу національних канцеррегістрів входить:
49. Екстенсивний показник - це:
50. Приклад впливу географічних чинників, що забезпечують багатократне розходження захворюваності на злоякісні новоутворення в Африці в порівнянні з Європою:
51. Чинники онкогенезу поділяють на:
52. За невеликим винятком канцерогени самі по собі:
53. Чутливість до канцерогенів ембріональних тканин вище, ніж у тканин дорослого організму в:
54. Хімічні канцерогени викликають у клітинах - мішенях ряд змін:
55. При влученні канцерогенів в організм вагітних найбільший бластомогенний ефект відзначається в:
56. інтегральним показником дії канцерогена на клітину є:
57. У плаценті некурящих жінок не визначаються:
58. У курящих жінок діти занедужують пухлинами частіше в:
59. Теорія трансплацентарного бластомогенеза пояснює походження:
60. Атрибутивний ризик - це:
61. Рентгенологічні дослідження під час вагітності:
62. Променевий вплив на плід особливо небезпечний:
63. Онкоген це:
64. Онкогенні віруси в клітині викликають утворення:
65. Основною мішенню дії вірусу HТLVІ є:
66. Протоонкоген це:
67. Аденовіруси містять лінійну ДНК, що перебуває з тисяч пар нуклеотидів:
68. Транслокація протонкогена це:
69. Гени онкогенних вірусів високо консервативні, це означає, що:
70. Кількість онкогенів, виділених у геномі ретровірусів складає:
71. Теорію вірусного канцерогенезу розвив найбільше активно:
72. Вірусна природа лейкозів у тварин:
73. Вірус саркоми курок відомий як вірус:
74. Вірусна теорія канцерогенезу в дітей підтверджується при:
75. існує доказ того, що вірус Эпштейн-Бара може брати участь у розвитку:
76. Рак молочної залози в мавп викликає вірус:
77. HТLVІ - вірус, викликає:
78. Вперше в експерименті успішну внутрішньовидову трансплантацію пухлини здійснив:
79. Вроджений характер установлений при нефробластомі в:
80. Теорія Фішер-Вазельса додає найбільше значення у виникненні пухлинного росту:
81. Теорія Фишер-Вазельса пояснює походження пухлин:
82. Типовим прикладом пухлини дизонтогенетичного походження є:
83. Відповідно до теорії Конгейма пухлини в дітей розвиваються внаслідок:
84. Матері дітей із злоякісними утвореннями в момент вагітності були старше 30 років у:
85. При уроджених імуно-дефіцитних станах ризик розвитку злоякісної пухлини збільшується в:
86. Пусковим моментом виникнення пухлини є:
87. Теорія імунологічного контролю найбільше часто підтверджується розвитком у дітей із імунодефіцитом:
88. Ризик розвитку пухлини при трансплантації органів збільшується в:
89. Метаболічна теорія канцерогенезу Варбурга передбачала:
90. Алфатоксини це:
91. Система первинної профілактики злоякісних новоутворень передбачає:
92. Основа профілактики злоякісних новоутворень:
93. Перший етап профілактики злоякісних пухлин припускає:
94. Другий етап профілактики злоякісних пухлин припускає:
95. Третій етап профілактики злоякісних пухлин це:
96. Теорія Міллерів у хімічному канцерогенезі пояснює роль у цьому процесі:
97. Первинною мішенню дії канцерогенезу є:
98. Відповідно до теорії Кнудсона малігнізація є слідством щонайменше:
99. Заміна скількох нуклеотидів у протоонкогенах може викликати їхнє функціонування як онкогенів:
100. Відкриття нуклеїнових кислот належить:
101. Зміни, що розвиваються в організмі в результаті прогресування пухлини називаються:
102. Сукупна дія продуктів життєдіяльності пухлини на організм є причиною появи:
103. Паранеопластичені синдроми в дітей із пухлинами:
104. Вперше термін "передрак" був уведений:
105. Для розвитку злоякісних новоутворень у дітей наявність передрака:
106. Стадія промоції це:
107. Стадія ініціації це:
108. Відповідно до теорії Баренблюма канцерогенез поданий як процес:
109. Фаз метастазування виділяють:
110. Розвиток метастазу визначається тріадою чинників:
111. Універсальною дією на організм пухлини є поглинання нею з навколишнього середовища:
112. Число фаз ранньої онкологічної патології складає:
113. Перша фаза ранньої онкологічної патології називається:
114. Друга фаза ранньої онкологічної патології називається:
115. Третя фаза ранньої онкологічної патології називається:
116. Четверта фаза ранньої онкологічної патології називається:
117. Облігатний передрак вимагає:
118. Факультативний передрак малігнізирує в:
119. Для мікроінвазивного раку характерний:
120. Поняття ранній рак припускає наявність пухлини діаметром:
121. П'ятилітня виживаність у хворих лікуваних із приводу передінвазивного раку складає:
122. Чотирьохстадійна класифікація раку розроблена з метою:
123. Першої стадії раку відповідає:
124. Другої стадії раку відповідає пухлина:
125. Третьої стадії раку відповідає пухлина:
126. Четвертої стадії раку відповідає пухлина:
127. Пухлини в дітей класифікуються по ТNМ відповідно до рекомендацій:
128. Класифікація РТNМ називається:
129. С - фактор у системі ТNМ означає:
130. Рівень надійності С3 у системі ТNМ означає дані:
131. У системі ТNМ символ С4 позначає:
132. Низькодиференціровані пухлини в системі ТNМ позначаються:
133. Недиференціровані пухлини в системі ТNМ позначаються:
134. Символ Мх у системі ТNМ означає:
135. Символ рТЗс у системі ТNМ пухлин дитячого віку означає:
136. Символ Nх у системек ТNМ позначає, що:
137. Символ НЕР у системі ТNМ позначає:
138. Символ ВRА у системі ТNМ позначає:
139. Символ РИL у системі ТNМ позначає:
140. Символ МАR у системі ТNМ позначає:
141. Символ Тіs у системі ТNМ позначає:
142. У системі ТNМ символ Т позначає:
143. Символ То в системі ТNМ позначає:
144. Відкриття двоспирально структури ДНК належить:
145. Три нуклеотида, розташовані послідовно в хромосомі кодирують:
146. По утриманню спадкової інформації клітини організму людини розділяються на:
147. Кількість хромосом соматичної клітини здорової людини складає:
148. Гаплоїдний набір хромосом - це:
149. Статева клітина людини містить хромосом:
150. Термін гіпоплодія позначає:
151. Поліплодія це:
152. Кількість аутосом соматичної клітини в нормі складає пара:
153. Трисомией вважається:
154. Половою хроматин відкритий:
155. Картирування хромосом людини передбачає поділ їх на число груп:
156. Кількість пар хромосом у групі А каріотипу людини:
157. Кількість пар хромосом у групі У каріотипу людини:
158. Кількість пар хромосом у групі С каріотипу людини:
159. Кількість пар хромосом у групі Д каріотипу людини:
160. Гіперплодія це:
161. Втрата обох гомологічних хромосом у хромосомному наборі це:
162. Мутаційні зміни передаються по аутосомнодомінантному типу, якщо вони відбуваються в:
163. Критеріями приналежності індивідума до генетично детермінірованої групи є:
164. В даний час у хромосомах людини зареєстровані зміни, характерні для конкретних новоутворень, у визначених точках, кількість яких складає:
165. Хвороба Дауна це трисомія по:
166. У дітей із пухлинами різної локалізації пороки розвитку і синдромальні стани зустрічаються в:
167. Синдром тестикулярної фемінізації сполучений із підвищеним ризиком розвитку:
168. При псевдогермофродитизмі високий ризик розвитку:
169. Дісгенезія гонад сполучена з високим ризиком розвитку:
170. Синдром Тернера сполучений із підвищеним ризиком розвитку:
171. При синдромі Гиппеля-Линдау високий ризик розвитку:
172. При синдромі Гарднера високий ризик розвитку:
173. При синдромі пігментної ксеродерми високий ризик розвитку:
174. При синдромі атаксії - телеангіоектазії підвищений ризик розвитку в дітей:
175. при хворобі Гіршпрунга підвищений ризик виникнення в дітей:
176. При анірідії підвищений ризик виникнення в дітей:
177. Картирування супрессорних генів при ретинобластомі відзначається в:
178. Картирування супрессорних генів при нефробластомі відбувається в:
179. Картирування супрессорного гена при нейробластомі відбувається в:
180. ДО пухлин, які носять спадковий характер, відносяться:
181. ДО пухлин, що мають уроджений характер відносяться:
182. Філадельфійская хромосома це:
183. Пухлини що носять уроджений характер зустрічаються найбільше часто до:
184. Реєстрація хворих злоякісними новоутвореннями на спеціальних сповіщеннях була введена в СРСР у:
185. Реєстрація вперше захворілих злоякісними новоутвореннями відбивається в сповіщеннях за формою номер:
186. На померлих від злоякісних новоутворень, що не перебували при житті на обліку в онкологічному заснуванні, сповіщення N 090/у:
187. Виписка з історії хвороби хворого злоякісним новоутворенням - це форма номер:
188. Контрольна карта диспансерного спостереження (онко) - це форма:
189. Контрольна карта диспансерного спостереження (онко) Ф N 30-6/у заповнюється:
190. Контрольна карта диспансерного спостереження за онкохворим складається на основі:
191. "Протокол на випадок виявлення в хворого запущеної форми злоякісного новоутворення" - це форма:
192. щорічний "Звіт про хворий злоякісними новоутвореннями" - це звіт-вкладиш номер:
193. "Звіт про хворих злоякісними новоутвореннями" (звіт-вкладиш N 6) складається на основі форм:
194. Звіт про захворювання на рак і іншими злоякісними новоутвореннями (річний статистичний звіт) - це форма:
195. Форма 61-ж складається на підставі форми:
196. ДО клінічної групи 1а відносяться хворі:
197. ДО клінічної групи 1б відносяться хворі:
198. До другої (ІІ) клінічної групи відносять хворих:
199. ДО клінічної групи ІІа відносять хворих:
200. До клінічної групи ІІІ відносяться хворі:
201. У дітей критерієм вилікуваності від злоякісної пухлини після радикального лікування є термін у:
202. ДО клінічної групи ІV відносять хворих:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів