Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

9. "Пухлини."


1052. Вкажiть основнi теорiї виникнення пухлин головного мозку /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1053. До факторiв, якi погiршуют протiкання пухлин головного мозку в дiтей вiдносяться перерахованi, за винятком:
1054. Поява вогнищевих неврологiчних симптомiв у хворого з пухлиною мозку може бути обумовлена такими причинами, за винятком:
1055. Вкажiть можливi механiзми появи неврологiчних симптомiв по сусiдству з ураженим пухлиною нервовим утвором /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1056. Назвiть один iз можливих механiзмiв появи симптомiв на вiдстанi вiд пошкодженої пухлиною дiлянки нервової системи:
1057. Вкажiть основнi симптоми загальномозкового синдрому, характернi для пухлини головного мозку в дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1058. Назвiть головний патогенетичний механiзм, що сприяє розвитку загальномозкового синдрому при пухлини головного мозку:
1059. До основних причин, що сприяють пiдвищенню внутрiчерепного тиску вiдносять такi фактори, за винятком:
1060. Головна бiль, як один iз найбiльш частих симптомiв пухлини головного мозку в дiтей може бути обумовлена /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1061. "Затихання" головного болю в пiзнiй стадiї неоперабельної пухлини головного мозку в дитини може бути обумовлене:
1062. Назвiть характернi риси головної болi у хворого з пухлиною головного мозку /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1063. Ликворно-оклюзiйний криз /синдром Брунса/ характеризується:
1064. Назвiть основнi причини вимушеного положення голови при пухлинi задньої черепної ямки в дитини /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1065. Одним iз найбiльш раннiх симптомiв дислокацiї мозкових структур у шийно-дуральну лiйку при пухлинах задньої черепної ямки є:
1066. У хворого з масивною пухлиною пiвкулi мозочка головна бiль посилюється:
1067. Назвiть характернi риси симптому блювоти в хворого з пiдозрою на пухлину головного мозку /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1068. Вкажiть основнi стадiї розвитку застiйних явищ на очному днi в хворого з пухлиною головного мозку /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1069. Вкажiть найбiльше правильну вiдповiдь iз нижчеперерахованих варiантiв змiн очного дна в хворого з пухлиною головного мозку:
1070. Симптом Фостер-Кенедi описаний при пухлини базальних вiддiлiв лобної долi i характеризується:
1071. Вкажiть характернi риси епiлептичного синдрому в дитини з пухлиною головного мозку супратенторiальної локалiзацiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1072. Функцiю якого черепного нерва необхiдно дослiджувати для пiдтвердження симптому Бурденко-Крамера?
1073. Вкажiть можливi змiни в спинномозковий рiдинi при пухлинах головного мозку в дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1074. Необхiдний комплекс параклiнiчного обстеження при пiдозрi на пухлину головного мозку в дитини включає, за винятком:
1075. Назвiть особливостi клiнiки i протiкання пухлин головного мозку в дiтей першого року життя /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1076. Яка з перерахованих пухлин головного мозку частiше спостерiгається в новонароджених?
1077. Перерахуйте основнi симптоми в дiагностицi медулобластоми мозочка в дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1078. Вкажiть основнi синдроми в дiагностицi кранiофарингеоми в дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1079. Вкажiть основнi симптоми в дiагностицi гiстiоцитозу /ксантоматозної пухлини/ у дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1080. До субтенторiальних пухлини вiдносяться, за винятком:
1081. Найбiльш часта локалiзацiя пухлин у дiтей:
1082. До пухлин гiпофiзарної областi не вiдносять:
1083. Якi пухлини рiдко обумовлюють пiдвищення внутрiчерепного тиску?
1084. Вкажiть рентгенологiчнi ознаки кранiофарингеоми /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1085. Яка переважна гiстологiчна структура пухлин мозочка в дитячому вiцi:
1086. Клiнiчна дiагностика пухлини хробака мозочка базується на таких симптомах, за винятком:
1087. Назвiть критерiї клiнiчної дiагностики пухлин пiвкуль мозочка /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1088. Для якої локалiзацiї пухлини в лобнiй долi найбiльш характернi порушення психiки:
1089. Який симптом є найбiльше типовим для менiнгеоми передньої черепної ямки?
1090. Який симптомокомплекс найбiльше характерний для пухлини медiального та базального вiддiлiв лобної долi?
1091. Який симптомокомплекс характерний для пухлини верхньої тiм'яної долi домiнантної пiвкулi?
1092. Назвiть симптомокомплекс, характерний для локалiзацiї пухлини в областi кутової звивини домiнантної пiвкулi:
1093. Який iз перерахованих симптомокомплексiв спостерiгається при пораженнi скроневої долi в дiтей i пiдлiткiв?
1094. При вогнищi пошкодження в скроневiй долi вiдзначаються такi симптоми, за винятком:
1095. При пораженнi потиличної долi вiдзначаються такi симптоми, за винятком:
1096. Який iз перерахованих симптомiв можливий при пухлинi потиличної долi?
1097. При якiй локалiзацiї пухлини найбiльше часто вiдзначаються паралiч погляду вгору, вертикальний нiстагм?
1098. На основi яких перерахованих ознак можна вiдрiзнити пухлину чотирьохгорбикового тiла вiд невриноми VIII нерва?
1099. При якiй локалiзацiї пухлини зустрiчається поєднання порушення слуху з конвергтованим спонтанним нiстагмом?
1100. Вкажiть найбiльше iнформативний метод дiагностики пухлини, що локалiзується в стовбурi головного мозку:
1101. Найбiльше характерна ехо-енцефалографiчна ознака пухлини головного мозку супратенторiальної локалiзацiї:
1102. Якi з перерахованих пухлин спинного мозку частiше спостерiгаються в дитячому вiцi?
1103. Екстрамедулярнi пухлини спинного мозку частiше проростають iз:
1104. Корiнцевi болi в хворого з екстрамедулярною пухлиною спинного мозку посилюються при:
1105. Перерахуйте основнi симптоми в дiагностицi пухлин спинного мозку /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1106. Вкажiть клiнiчнi стадiї протiкання екстрамедулярної пухлини спинного мозку /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1107. Вкажiть основнi симптоми в дiагностицi пухлин кiньського хвоста /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1108. Який характер розладiв поверхневої чутливостi виникає при iнтрамедулярному ростi пухлини спинного мозку?
1109. Який характер розладiв поверхневої чутливостi виникає при екстрамедулярному розташуваннi пухлини мозку?
1110. Якi змiни лiквору частiше виникають при екстрамедулярнiй пухлини спинного мозку?
1111. При якому розташуваннi пухлини вiдсутнє витiкання лiквору при люмбальнiй пункцiї /"суха" пункцiя/?
1112. Який iз перерахованих методiв дослiдження найбiльше iнформативний при пухлинах спинного мозку?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів