Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

8. "Дитячий церебральний параліч."


1018. Дайте визначення дитячого церебрального паралiчу:
1019. Назвiть клiнiчну форму дитячого церебрального паралiчу при якiй руки поражаються в значно меншому ступенi, чим ноги, м'язeвий тонус змiнений по спастичному типу, спастичнiсть переважає в розгиначах i м'язах нiг, що призводять:
1020. Назвiть форму дитячого церебрального паралiчу для якої характернi: тетрапарез бiльше виражений у руках, гiперкiнези, псевдобульбарний синдром, часто судомний синдром, мiкроцефалiя, розумова вiдсталiсть:
1021. Назвiть форму дитячого церебрального паралiчу: змiна тонусу м'язiв переважно по типу м'язевої дистонiї, наявнiсть гiперкiнезiв, мовних порушень, вегетативно-трофiчних розладiв, нерiдко зниження слуху:
1022. Назвiть форму дитячого церебрального паралiчу при якiй має мiсце низький тонус м'язiв при наявностi патологiчних рефлексiв, дисметрiї, aсинергiї при рухах, порушення стояння, сидiння, ходьби:
1023. Назвiть форму дитячого церебрального паралiчу, що характеризується наявнiстю гемiплегiї або гемiпарезу, укороченням i витончення кiнцiвок, наявнiстю синкiнезiй i iнодi гiперкiнезiв:
1024. Назвiть оптимальне сполучення препаратiв при лiкуваннi дитячого церебрального паралiчу з перерахованих:
1025. Якi шкiдливi чинники внутрiшньоутробного перiоду можуть бути причиною ДЦП /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
1026. Якi патогеннi чинники iнтранатального перiоду можуть бути причиною ДЦП /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
1027. Якi з шкiдливих факторiв i дiючих на яких етапах розвитку мозку частiше за все є причиною ДЦП:
1028. Вкажiть вiд чого в основному залежить характер змiн нервової системи при ДЦП:
1029. Вкажiть основну особливiсть пошкодження мозку при дитячому церебральному паралiчi:
1030. Що лежить в основi формування патологiчних поз у дiтей iз дитячим церебральним паралiчем?
1031. Якi симптоми є основними при постановцi дiагнозу дитячий церебральний паралiч:
1032. Вкажiть форми рухових порушень, що лежать в основi постановки дiагнозу дитячий церебральний паралiч:
1033. Якi форми мовних порушень бувають у дiтей iз церебральним паралiчем /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
1034. Яке сполучення по резус-фактору в матерi i дитини може бути причиною гемолiтичної хвороби новонароджених:
1035. Яке сполучення антигенiв кровi по АВО найбiльше часто призводить до гемолiтичної хвороби новонароджених?
1036. Яка форма ДЦП частiше виникає при гемолiтичнiй хворобi /ядернiй жовтусi/ новонароджених?
1037. При якiй формi ДЦП найбiльш ефективно призначення препаратiв типу Наком:
1038. Iнтра- i перивентрикулярнi крововиливи розвиваються iз судинних утворень, за винятком:
1039. Перивентрикулярна лейкомаляцiя частiше розвивається:
1040. Якi з перерахованих iмунологiчних методiв дослiдження пiдтверджують органiчну пораження головного мозку, включаючи дитячий церебральний паралiч?
1041. При переваженнi екстензорного тонусу в дитини з дитячим церебральним паралiчем:
1042. З якого вiку в нормi в дитини чiтко виражений лабiринтниий випрямляючий установчий рефлекс на голову?
1043. В результатi дiї якої реакцiї випрямлена здорова дитина до 4 мiсяцiв може з положення на спинi повернутися на бiк?
1044. У здорової дитини реакцiї рiвноваги з'являються:
1045. До якого вiку в здорової дитини формування реакцiї рiвноваги закiнчується?
1046. Якi з перерахованих симптомiв є пiдставою для формування дiагнозу атонiчно-астатичної форми ДЦП?
1047. Найбiльш часта локалiзацiя патологiчного процесу при атонiчно-астатичної формi дитячого церебрального паралiчу /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1048. Найбiльше характерна локалiзацiя патологiчного процесу при диплегiчнiй формi дитячого церебрального паралiчу:
1049. Найбiльш характерна локалiзацiя пошкодження головного мозку для гемiплегiчної форми дитячого церебрального паралiчу:
1050. Найбiльше характерна локалiзацiя пошкодження головного мозку для подвiйної гемiплегiчної форми дитячого церебрального паралiчу:
1051. Якi пiдкiрковi утворення найбiльше часто уражаються при гiперкiнетичнiй формi дитячого церебрального паралiчу?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів