Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

7. "Перинатальні ушкодження нервової системи."


998. Вкажiть правильне визначення фетопатiї:
999. Вкажiть вiдмiннiсть фетопатiй, що виникають на ранньому етапi фетогенеза /iз 4 - 5 мiсяця до 7-го мiсяця/:
1000. Вкажiть найбiльше характерний клiнiчний синдром для легкого ступеня пошкодження в хворих iз перинатально-обумовленими пошкодженнями головного мозку:
1001. Вкажiть якi клiнiчнi синдроми можуть мати мiсце в хворих iз середнiм ступенем ваги перинатального пошкодження мозку:
1002. Для якого ступеня ваги перинатально-обумовленого пошкодження мозку характерно прекоматозний або коматозний стан:
1003. Чим характеризується вiдновний перiод гiпоксично-травматичних ушкоджень головного мозку:
1004. Вкажiть якi розлади характернi для церебрастеничного синдрому в хворих iз перинатальним пошкодженням нервової системи:
1005. Вкажiть якi симптоми характернi для вегетативно-вiсцеральних дисфункцiй у новонароджених i дiтей раннього вiку:
1006. Вкажiть основнi симптоми синдрому рухових порушень у новонароджених i дiтей раннього вiку:
1007. Вкажiть особливостi судомного синдрому в новонароджених i дiтей раннього вiку:
1008. Якi основнi симптоми свiдчать про синдром затримки передмовного розвитку:
1009. Вiд чого залежить прогноз пре-перинатальних ушкоджень головного мозку?
1010. Вкажiть внаслiдок чого може мати мiсце пасивна гiдроцефалiя в дiтей:
1011. У яких випадках ставиться дiагноз компенсованої гiдроцефалiї?
1012. Яке лiкування потребує компенсована гiдроцефалiя?
1013. Вкажiть якi можуть бути причини оклюзiї лiкворних систем:
1014. Назвiть при яких вроджених аномалiях має мiсце гiдроцефалiя:
1015. Основнi клiнiчнi прояви вродженої гiдроцефалiї характеризуються /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1016. Вкажiть лiкування оклюзiйної гiдроцефалiї:
1017. Вкажiть медикаментознi препарати, якi використовуються для патогенетичного лiкування сполученої гiдроцефалiї:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів