Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

5. "Нервово - м’язеві захворювання."


883. Вкажiть головнi симптоми, якi об'єднують захворювання в групу прогресуючих м'язевих дистрофiй:
884. Вкажiть якi системи первинного уражаються при первинних м'язевих дистрофiях:
885. Чи всi прогресуючi м'язевi атрофiї обумовленi первинним пошкодженням м'язiв?
886. Вкажiть якi системи первинно ушкоджуються при вторинних м'язевих атрофiях:
887. Вкажiть форми амiотрофiй у залежностi вiд рiвня пошкодження периферичного рухового нейрона /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
888. Вкажiть, що покладено в основу сучасної класифiкацiї мiопатiй:
889. Назвiть групи мiопатiй в залежностi вiд типу успадкування мутантного гена /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
890. До Х-зчепленої м'язевої дистрофiї вiдносять /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
891. Якi з форм прогресуючих м'язевих дистрофiй найбiльш часто зустрiчаються в дитячiй практицi?
892. Визначите форму мiопатiї: iз 5 рокiв визначаються атрофiя i слабiсть м'язiв стегон, тазового пояса, утруднення при пiдйомi по схiдцях. Литковi м'язи збiльшенi, щiльної консистенцiї. Колiннi рефлекси не викликаються
893. Визначте форму мiопатiї: Дiвчинка, 13 рокiв, установлена груба атрофiя м'язiв плечового пояса з криловидними лопатками, виражений поперековий лордоз, не викликаються рефлекси, литковi м'язи ущiльненi
894. Вкажiть чим вiдрiзняється плече-лопаточно-лицева мiопатiя вiд iнших форм:
895. Вкажiть пошкодження яких м'язiв характернi для окулярної форми мiопатiї:
896. Вродженi мiопатiї характеризуються такими симптомами, за винятком:
897. Спiнальна амiотрофiя проявляється такими симптомами, за винятком:
898. Якi особливостi ранньої дитячої форми спинальної амiотрофiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
899. Вкажiть особливостi пiзньої форми спiнальної амiотрофiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
900. Вкажiть характернi риси спiнальної амiотрофiї Кугельберга-Веландера:
901. Вкажiть, що лежить в основi невральної амiотрофiї:
902. Клiнiка невральної амiотрофiї характеризується такими симптомами, за винятком:
903. Назвiть препарати впливаючi на обмiн i вегетативне забезпечення /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
904. Назвiть препарати покращуючi нервово-м'язeву провiднiсть:
905. Вкажiть немедикаментознi методи лiкування хворих з прогресуючими м'язeвими атрофiями /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
906. Вкажiть сучасну /ведучу/ теорiю патогенезу мiастенiї:
907. При мiастенiї в нервово-м'язeвому синапсi створюються умови при яких:
908. При мiастенiї переважно страждають:
909. Вкажiть основнi клiнiчнi симптоми мiастенiї, за винятком:
910. Мiастенiчний криз у новонародженого, народженого в матерi хворою мiастенiєю може спостерiгатися протягом:
911. Вкажiть основнi симптоми мiастенiї в новонародженого /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
912. При яких захворюваннях можливе виникнення мiастенiчного синдрому /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
913. Якi групи препаратiв використовуються для патогенетичного лiкування мiастенiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
914. Вкажiть немедикаментознi методи лiкування мiастенiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
915. При призначеннi прозерiну можуть спостерiгатися такi симптоми, за винятком:
916. Холiнергiчнi ефекти викликають такi речовини, за винятком:
917. Назвiть симптомокомплекс характерний для вродженої мiотонiї Томсена:
918. Мiотонiя Томсена має подiбну клiнiчну синдромологiю з такими захворюваннями, за винятком:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів