Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

4. "Захворювання периферичної нервової системи."


845. Неврологiчнi прояви вертеброгенних синдромiв остеохондрозу /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
846. Визначiть органiчнi рентгенологiчнi ознаки остеохондрозу хребта в дитини 14 рокiв /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
847. У хворого на рентгенограмi остеопороз тiл хребцiв, деструкцiя гiалiнових пластин, змазанiсть контурiв сумiжних поверхонь хребцiв, звуження мiжхребцевої щiлини /вкажiть неправильний дiагноз/:
848. Визначiть функцiональнi рентгенологiчнi ознаки остеохондрозу хребта в дитини 14 рокiв:
849. Вкажiть основнi симптоми натягу, що виникають при пораженнi корiнцiв сiдничнoгo нервa:
850. У хворого: дистальнa амiотрофiя, слабiсть у ногах, болi в литкових м'язах, cповiльнення проведення iмпульсiв по рухових нервах, рiвномiрне потовщення й ущiльнення периферичних нервiв. Поставте дiагноз:
851. Корiнцевий бiль i анестезiя в нижнiх кiнцiвках крижової i сiдничної областi, промежини, периферичний паралiч нiг, зниження колiнних, ахiлових i пiдошовних рефлексiв; справжне нетримання сечi i калу. Поставте топiчний дiагноз:
852. Симетричний периферичний паралiч задньої групи м'язiв стегна, гомiлки, стопи, сiдницi; випадiння ахiлових рефлексiв, парестезiя на гомiлках, стопах, сiдницях i промежинi; затримка сечi i калу. Поставте топiчний дiагноз:
853. "Сiдловидна" анестезiя, втрата анального рефлексу, порушення функцiї тазових органiв по периферичному типу, трофiчнi розлади в областi копчика. Поставте топiчний дiагноз:
854. Вкажiть симптом натягу, що виникає при пораженнi корiнцiв L1, L2, L3:
855. У хворого полiнейропатiя, пiгментна дегенерацiя сiткiвки, звуження поляж зору, катаракта, нiчнa слiпота, мозочковi розлади, кардiопатiя, стопа Фрiдрейха, iхтiоз, бiлково-клiтинна дисоцiацiя в лiкворi. Поставте дiагноз:
856. Де розташований перший нейрон провiдникiв болевої i температурної чутливостi?
857. Де розташований другий нейрон провiдникiв болевої i температурної чутливостi?
858. Як розташованi волокна вiд нижнiх кiнцiвок у спино-таламiчному пучку в спинному мозку?
859. Де розташований третiй нейрон провiдникiв болевої i температурної чутливостi?
860. Волокна яких нейронiв провiдникiв болевої та температурної чутливостi роблять перехрест?
861. У яких випадках вiдбувається висхiдний тип порушення поверхневої чутливостi?
862. Яких вiддiлiв кори головного мозку досягають волокна таламо-кiркового пучка?
863. З скiлькох нейронiв складаються шляхи глибокої i тактильної чутливостi?
864. З чого складаються пучки Голля i Бурдаха?
865. Для яких кiнцiвок у медiально розташованому тонкому пучку спинного мозку проходять волокна глибокої i тактильної чутливостi?
866. У якому вiддiлi внутрiшньої капсули проходять аксони третiх нейронiв таламо-кортикального пучка?
867. Яким термiном позначається спотворене сприйняття подразника?
868. Якi черепно-мозковi нерви мають чутливе волокно?
869. Якi види чутливостi страждають при повному пораженнi стовбура периферичного нерва?
870. Який тип порушення чутливостi виникає при локалiзацiї вогнищ пошкодження в задньому стовпi спинного мозку?
871. Який тип порушення чутливостi виникає при пораженнi заднiх рогiв сiрої речовини спинного мозку?
872. При пораженнi яких структур виникає розщеплений дисоцiйованний сегментарний тип порушення чутливостi?
873. Яким термiном називається сприйняття одного подразнення як декiлькох?
874. У якому вiддiлi головного мозку вiдбувається перетворення рецепцiї у вiдчуття?
875. Який тип розладу чутливостi виникає при пораженнi нервового сплетення?
876. Якi види чутливостi страждають при пораженнi корiнця черепного нерва?
877. При пораженнi яких вiддiлiв спинного мозку виникає сенситивна атаксiя?
878. До периферичної нервової системи вiдносять /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
879. Чи можуть розвиватися периферичнi парези кiнцiвок при пораженнi спинного мозку?
880. У хворого пiсля пiдйому ваги з'явився бiль у попереку з iррадiацiєю в лiву ногу, сколiоз дугою влiво, болючi точки Валле, позитивний симптом Ласега злiва, знижений лiвий ахiловий рефлекс. Попереднiй дiагноз:
881. При пораженнi верхнього первинного пучка плечового сплетення в хворого виникає:
882. При пораженнi нижнього первинного пучка плечового сплетення в хворого виникає:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів