Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

3. "Гострі нейроінфекції у дітей."


542. Якi менiнгiти частiше спостерiгаються в дiтей перших 6-ти мiсяцiв життя /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
543. Головний патогенетичний механiзм пошкодження нервової системи при серозних менiнгiтах?
544. Вкажiть характернi патоморфологiчнi змiни при серозному менiнгiтi: (вкажiть невiрну вiдповiдь)
545. Вкажiть основнi клiнiчнi синдроми серозного менiнгiту /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
546. Якi причини ведуть до пiдвищення внутрiчерепного тиску при серозних менiнгiтах?
547. Менiнгеальний симптомокомплекс включає: (вкажiть невiрну вiдповiдь)
548. Назвiть середнi термiни зникнення менiнгеального синдрому при класичному протiканнi ентеровiрусного менiнгiту?
549. При якому серозному менiнгiтi спостерiгається 100% лiмфоцитарний цитоз?
550. У першi днi захворювання ентеровiрусним менiнгiтом лiквор:
551. Про що свiдчить пiдвищений вмiст бiлка в лiкворi в першi днi захворювання серозним менiнгiтом?
552. Вiд чого залежить опалесценцiя лiквору при серозному менiнгiтi?
553. Якi методи вiрусологiчного дослiдження мають першочергове значення в етiологiчнiй дiагностицi вiрусного менiнгiту?
554. У якi термiни доцiльно брати кров на серологiчнi дослiдження i яке наростання титру антитiл має дiагностичне значення для етiологiчної дiагностики серозного менiнгiту?
555. Основна патогенетична спрямованiсть лiкування серозного менiнгiту включає:
556. Вкажiть основнi групи дегiдратуючих засобiв, якi використовуються з метою патогенетичного лiкування серозних менiнгiтiв /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
557. Дегiдратацiйну терапiю при серозних менiнгiтах доцiльно продовжувати до:
558. Показом до призначення короткого курсу глюкокортикоїдiв у початковому перiодi захворювання серозним вiрусним менiнгiтом є (вкажiть невiрну вiдповiдь):
559. Показом до повторного дослiдження лiквору /2-3 день пiсля першої спинномозкової пункцiї/ при серозном менiнгiтi є:
560. Назвiть середнi термiни контрольної спинномозкової пункцiї при типовому протiканнi паротитного менiнгiту?
561. Гнiйнi менiнгiти пiдроздiляються на:
562. Яким шляхом потрапляє збудник гнiйного менiнгiту пiд мозковi оболонки?
563. Токсичнiсть i чутливiсть менiнгокока в зовнiшньому середовищi?
564. Ендотоксикоз при менiнгококовiй iнфекцiї головним чином обумовлений:
565. Класифiкацiя менiнгококової iнфекцiї:
566. При пiдозрi на менiнгококову iнфекцiю якi епiдемiологiчнi данi необхiдно уточнити?
567. Вкажiть основнi патофiзiологiчнi стадiї в розвитку iнфекцiйно-токсичного шоку при менiнгококовiй iнфекцiї?
568. Вкажiть основнi змiни в мiкроциркуляторному руслi при iнфекцiйно-токсичному шоцi: (вкажiть невiрну вiдповiдь)
569. Для iнфекцiйно-токсичного шоку характерними є такi клiнiко-лабораторнi ознаки, за вийнятком:
570. Назвiть основнi морфологiчнi ознаки, характернi для пiзньої стадiї iнфекцiйно-токсичного шоку? (вкажiть невiрну вiдповiдь)
571. Для ДВС-синдрома, який развинувся у хворого з iнфекцiйно-токсичним шоком, характернi такi показники, за винятком:
572. У пiзнiй стадiї iнфекцiйно-токсичного шоку рiвень артерiального тиску:
573. У пiзнiй стадiї iнфекцiйно-токсичного шоку фракцiя мозкового кровотоку:
574. Для пiзньої стадiї iнфекцiйно-токсичного шоку в дiтей ступiнь порушення свiдомостi характеризується:
575. Вкажiть основнi клiнiчнi синдроми в дiагностицi менiнгококового менiнгiту? (вкажiть невiрну вiдповiдь)
576. Назвiть характернi риси геморагiчної висипки при менiнгококовiї iнфекцiї?
577. Назвiть обов'язкове додаткове дослiдження при пiдозрi на менiнгококову iнфекцiю?
578. Вкажiть патоморфологiчнi стадiї змiн у мозкових оболонках при гнiйних менiнгiтах? (вкажiть невiрну вiдповiдь)
579. Якi бактерiї найбiльш часто викликають гнiйнi менiнгiти в новонароджених i дiтей раннього вiку?
580. Вкажiть раннi клiнiчнi симптоми гнiйного менiнгiту в новонароджених i дiтей раннього вiку? (вкажiть невiрну вiдповiдь)
581. При гнiйних менiнгiтах у новонароджених i дiтей раннього вiку менiнгеальний синдром включає (вкажiть невiрну вiдповiдь):
582. З якого вiку позитивний симптом Кернiга свiдчить про менiнгеальний синдром?
583. Вкажiть клiнiчнi синдроми, характернi для абсцесу головного мозку: (вкажiть невiрну вiдповiдь)
584. Вкажiть клiнiчнi синдроми, характернi для тромбозу кавернозного синуса: (вкажiть невiрну вiдповiдь)
585. Який з видiв гнiйних менiнгiтiв частiше супроводжується затяжним протiканням i рецидивами?
586. При якому гнiйному менiнгiтi частiше дiагностується первинне гнiйне соматогенне вогнище?
587. Для якого менiнгiту характерний такий склад лiквору: каламутний, цитоз - 950 клiтин /86 % нейтрофiлiв, 15% лiмфоцитiв/, вивiрка 1.8 р/л, Пандi:+++, цукор - 2,4 миллимоль/л?
588. В якiй стадiї захв. гнiйним менiнгiтом може зустрiт. слiд. склад лiквору: каламутний, цитоз-3, бiлок-0,66 г/л, Пандi:++, цукор-1,98 ммоль/л. Бактерiоскоп.: нейтрофiли не виявл., визн. у вел. к-стi грампоз. диплококи з вираж. капсулою?
589. Якi середнi термiни санацiї лiквору при менiнгококовому менiнгiтi?
590. Чи можна скасувати хворому менiнгококовим менiнгiтом антибiотик при такому складi лiквору: бiлок - 0,3 г/л, цитоз - 30 лiмфоцитiв у 1 мм куб, цукор - 3,3 ммоль/л?
591. На чому грунтується етiологiчна дiагностика гнiйних менiнгiтiв?
592. Патогенетичне лiкування гнiйних менiнгiтiв включає:
593. Перша догоспiтальна лiкарська допомога хворому у вiцi одного року при пiдозрi на менiнгококову iнфекцiю включає /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
594. Вкажiть послiдовнiсть введення медикаментозних препаратiв при надходженнi хворого з менiнгококовою iнфекцiєю в стацiонар:
595. Назвiть доцiльну комбiнацiю антибiотикiв при лiкуваннi менiнгококового менiнгiту:
596. Чи можна при клiнiчному покращеннi стану знизити дозу антибiотикiв хворому гнiйним менiнгiтом?
597. Назвiть средньо-терапевтичну дозу гормонiв при лiкуваннi менiнгококового менiнгiту /у перерахунку на преднiзолон/, який супроводжується з iнфекцiйно-токсичним шоком?
598. При вiдсутностi ефекту вiд повторного введення гормонiв хворим менiнгококовою iнфекцiєю /низьке АТ, iнфекцiйно-токсичний шок/ доцiльно використовувати:
599. Дезiнтоксикацiйна терапiя при лiкуваннi гнiйних менiнгiтiв включає:
600. Назвiть доцiльне сполучення антибактерiальних препаратiв при лiкуваннi гнiйних менiнгiтiв не менiнгококової етiологiї:
601. Вкажiть дозу антибактерiальних препаратiв при лiкуваннi гнiйних менiнгiтiв не менiнгококової етiологiї?
602. Ендолюмбально антибiотики при гнiйних менiнгiтах доцiльно вводити:
603. Вкажiть доцiльну комбiнацiю антибiотикiв для старт-терапiї гнiйного менiнгiту не встановленої етiологiї в дитини перших трьох мiсяцiв життя?
604. Вкажiть сучаснi нетрадицiйнi пiдходи до лiкування гнiйних менiнгiтiв у дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
605. Назвiть найбiльш частi помилки антибiотикотерапiї гнiйних менiнгiтiв не менiнгококової етiологiї в дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
606. Вкажiть несприятливi критерiї прогнозу при лiкуваннi важкої форми менiнгококової iнфекцiї в дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
607. Вкажiть переважну локалiзацiю пошкодження оболонок мозку при туберкульoзному менiнгiтi?
608. Туберкульoзний менiнгiт пiдроздiляється по локалiзацiї на такi форми /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
609. Туберкульoзний менiнгiт є:
610. Назвiть патоморфологiчнi стадiї пошкодження оболонок мозку при туберкульозному менiнгiтi /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
611. Назвiть основнi клiнiчнi стадiї протiкання туберкульозного менiнгiту в дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
612. Вкажiть найбiльш дiагностично важливi симптоми продромального перiоду при туберкульозному менiнгiтi /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
613. Назвiть характернi риси менiнгеального синдрому при типовому протiканнi туберкульозного менiнгiту /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
614. Поява вираженого вогнищевого синдрому пошкодження глибинних вiддiлiв пiвкулi мозку при тубменiнгiтi частiше обумовлено:
615. Пошкодження черепних нервiв при туберкулному менiнгiтi обумовлене:
616. Якi з черепних нервiв частiше вражаються в початковiй стадiї туберкульозного менiнгiту?
617. Атиповi форми протiкання тубменiнгiту в дiтей шкiльного вiку в початковiй стадiї захворювання характеризуються /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
618. Назвiть особливостi клiнiки тубменiнгiту в дiтей раннього дитячого вiку /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
619. Вкажiть характернi риси лiквору при туберкульозному менiнгiтi /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
620. Вкажiть необхiдний комплекс обстежень хворого при пiдозрi на туберкульозний менiнгiт /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
621. Негативна проба Манту з 2 ТI в дiтей iз тубменiнгiтом свiдчить про:
622. Назвiть абсолютну дiагностичну ознаку, що дозволяє пiдтвердити дiагноз тубменiнгiту?
623. Сучасне етiо-патогенетичне лiкування тубменiнгiту включає /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
624. Ефективнiсть лiкування тубменiнгiту в дiтей переважно залежить вiд:
625. Якi антибiотики з перерахованих можна вводити ендолюмбально при важких i гнiйних менiнгiтах, що не пiддаються звичайнiй терапiї, /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
626. Назвiть лiкворнi критерiї вилiкування тубменiнгiта?
627. Назвiть улюблене мiсце локалiзацiї туберкуломи?
628. Вкажiть можливi механiзми пошкодження спинного мозку при туберкульозному спондилiтi /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
629. Назвiть, якi з перерахованих симптомiв, передують розвитку спiнальної патологiї при тубспондилiтi /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
630. Пiд термiном арахноiдит розумiють:
631. У яких вiддiлах арахноiдальної оболонки має мiсце максимальне скупчення арахноендотелiальних клiтин?
632. Вкажiть основнi цистерни, розташованi на базальнiй поверхнi головного мозку /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
633. Патоморфологiчнi змiни в оболонках мозку при арахноiдитi в основному характеризуються:
634. Вкажiть основнi клiнiчнi синдроми базального арахноiдиту в дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
635. У хворого шум i зниження слуху справа, парез мiмiчних м'язiв справа, нiстагм, зниження м'язевого тонусу i легка iнтенцiя в правих кiнцiвках, с-м Бабiнського злiва. Топiчний дiагноз:
636. Назвiть кращi параклiнiчнi методи обстеження, що дозволяють пiдтвердити дiагноз церебрального арахноiдиту:
637. Пiрогенал у пiдгострiй стадiї церебрального арахноiдиту доцiльно призначити з метою:
638. Пiд дiагнозом - "енцефалiт" розумiють:
639. Вкажiть можливi шляхи зараження хворого при енцефалiтах /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
640. Вкажiть можливi шляхи проникнення вiрусу в речовину головного мозку /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
641. По характеру патоморфологiчних змiн у ЦНС всi енцефалiти подiляються на /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
642. Для якого енцефалiту характерний некроз речовини головного мозку?
643. Назвiть головний патогенетичний механiзм пошкодження ЦНС при первинно-вiрусних енцефалiтах:
644. До первинно-вiрусних енцефалiтiв вiдносять /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
645. Вкажiть основнi клiнiчнi синдроми характернi для дiагностики первинно-вiрусних енцефалiтiв /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
646. Вкажiть основнi симптоми, характернi для загальномозкового синдрому при енцефалiтах у дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
647. Чи правильний дiагноз "енцефалiт" у першi часи /доби/ захворювання вiрусною iнфекцiєю при наявностi тiльки загальномозкового синдрому /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
648. У дитини перших 3-х рокiв життя поява загальномозкового синдрому в першу добу захворювання вiрусною iнфекцiєю статистично частiше обумовлено розвитком:
649. Якi синдроми найбiльше характернi для гострої стадiї енцефалiту Економо?
650. Вкажiть предилекцiйнiсть пошкодження ЦНС у гострiй стадiї енцефалiту Економо?
651. Вкажiть предилекцiйнiсть пошкодження ЦНС у хронiчнiй стадiї енцефалiту Економо?
652. Назвiть характернi риси порушення функцiї окорухових нервiв при енцефалiтi Економо:
653. В чому вiдмiннiсть гiперсомнiї при енцефалiтi Економо вiд фiзiологiчного сну?
654. У якi термiни з'являється симптоматика прогрaдiєнтно пpотiкaючої хронiчної стадiї енцефалiту Економо?
655. Який синдром найбiльше характерний для хронiчної стадiї енцефалiту Економо?
656. Якi синдроми порушення функцiї психiки найбiльш характернi для хронiчної стадiї енцефалiту Економо в дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
657. Яким шляхом вiдбувається зараження при клiщовому енцефалiтi в дiтей?
658. Нуклеопротеїд арбовiрусного клiщового енцефалiту вiдноситьcя до:
659. Якi клiнiчнi синдроми найбiльш характернi для гострої стадiї клiщового енцефалiту в дiтей?
660. Вкажiть предилекцiйнiсть пошкодження ЦНС у гострiй стадiї типового протiкання клiщового енцефалiту?
661. Кожевнiкiвська епiлепсiя є характерним клiнiчним проявом хронiчної стадiї:
662. Нуклеопротеїд герпетичного вiрусу вiдносять до:
663. Вкажiть предилекцiйнiсть пошкодження ЦНС у дiтей у гострiй стадiї герпетичного енцефалiту, викликаного штамом VHS1:
664. Якi з перерахованих симптомiв, є характерними для початкової стадiї герпетичного енцефалiту в дiтей старшого вiку:
665. Чим обумовлена вага протiкання i великa частотa несприятливих наслiдкiв герпетичного енцефалiту?
666. Вкажiть основнi противiруснi препарати, що доцiльно призначити хворому в початковiй стадiї вiрусної iнфекцiї /позаклiтинна стадiя вiрусу/:
667. Вкажiть основнi противiруснi препарати, що доцiльно призначити хворому з первинно-вiрусним енцефалiтом у першi днi захворювання /внутрiшньоклiтинна фаза вiрусу/:
668. Назвiть противiрусний препарат вибору при герпетичному енцефалiтi:
669. Назвiть покази до призначення ацикловiру при пiдозрi на герпетичний енцефалiт:
670. Назвiть патогномонiчнi змiни при герпетичному енцефалiтi на комп'ютерних томограммах головного мозку:
671. Патогенетичне лiкування хворого з первинно-вiрусним енцефалiтом включає /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
672. При яких дитячих iнфекцiйних захворюваннях частiше iнших виникають iнфекцiйно-алергiчнi /повторнi/ енцефалiти?
673. При яких екзантемних iнфекцiях найбiльше часто виникають iнфекцiйно-алергiчнi /повторнi/ енцефалiти /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
674. Пiсля яких щеплень частiше iнших виникає пошкодження нервової системи?
675. Назвiть характернi патоморфологiчнi змiни в нервовiй системi при iнфекцiйно-алергiчних енцефалiтах /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
676. Вкажiть термiни можливого розвитку поствакцинального енцефалiту в дiтей:
677. Наявнiсть загальномозкового синдрому /порушення свiдомостi, судоми, психомоторнi розлади/ у дитини в першу добу коревої висипки свiдчить про:
678. У 3-х лiтнього хворого на фонi коревої висипки протягом 5-ти дiб спостерiгаються порушення свiдомостi i судоми. У аналiзi спинномозковoї рiдини: 30 лiмфоцитiв у 1 мм куб. поставте клiнiчний дiагноз:
679. Пiдвищений вмiст бiлка в спинномозковий рiдинi /0,5 - 0,7 г/л/ при нормальнiй вiковiй кiлькостi клiтин у хворого з енцефалiтом при корi дозволяє припустити:
680. Який з вогнищевих синдромiв пошкодження ЦНС частiше спостерiгається в дiтей з енцефалiтом при вiтрянiй вiспi?
681. Вкажiть можливi несприятливi наслiдки АКДС щеплення /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
682. Чи можна продовжувати антирабiчнi щеплення в тому випадку, якщо пiсля першого щеплення в пацiєнта розвився судинний колапс?
683. Вкажiть основнi профiлактичнi заходи при проведеннi щеплень у дiтей iз компенсованою резидуально-органiчною церебральною недостатнiстю /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
684. Патогенетичне лiкування хворого з iнфекцiйно-алергiчним /вторинним/ енцефалiтом включає /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
685. Патоморфологiчнi змiни ЦНС у мертвого хворого з грипозним енцефалiтом частiше вiдносять до:
686. Вкажiть основнi противiруснi препарати, що доцiльно призначити хворому з грипозним енцефалiтом /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
687. Назвiть найбiльше частi варiанти пошкодження нервової системи при дифтерiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
688. Ботулiнiчний токсин порушує нервово-м'язову передачу шляхом:
689. Першими типовими ознаками пошкодження нервової системи при болулiзмi є:
690. Назвiть найбiльш частi варiанти пошкодження нервової системи при коклюшi, за винятком:
691. Назвiть патоморфологiчнi змiни в ЦНС при сказi:
692. Назвiть найбiльш частi варiанти пошкодження ЦНС при скарлатинi /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
693. Назвiть найбiльш частi варiанти пошкодження нервової системи при дизентерiї i сальмонельозi /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
694. Назвiть клiнiчнi ознаки вродженого токсоплазмозу /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
695. Позитивна реакцiя зв'язування комплементу з токсоплазмовим антигеном у розведеннi 1:10 оцiнюється як:
696. Про iнфiкування хворoгo токсоплазмозною iнфекцiєю можна судити на пiдставi даних таких дослiджень:
697. Вкажiть необхiдний комплекс обстежень при пiдозрi на токсоплазмозну iнфекцiю в новонародженого /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
698. Пiдвищений вмiст рiвня iмуноглобулiнiв класу М в спинномозковiй рiдини в новонародженого з бiльшою ймовiрнiстю свiдчить про:
699. Назвiть клiнiчнi ознаки вродженої цитомегалiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
700. Абсолютне пiдтвердження дiагнозу цитомегалiя грунтується на:
701. Назвiть можливi варiанти змiн у спинномозковий рiдинi в новонароджених при лiстерiознiй iнфекцiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
702. Пiдтвердження дiагнозу лiстерiозноoг пошкодження нервової системи грунтується на:
703. Назвiть клiнiчнi ознаки вродженого сифiлiсу /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
704. Назвiть можливi клiнiчнi ознаки дизембрiопатiї при краснусi /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
705. Назвiть найбiльш специфiчний симптомокомплекс при пораженнi плоду ентеровiрусною iнфекцiєю /Коксакi Б/ у пiзньому фетальному перiодi:
706. Якi методи дослiдження пiдтверджують хронiчно протiкаючий процес у хворого з нейроiнфекцiєю /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
707. Вкажiть характерний синдром для хронiчної стадiї епiдемiчного енцефалiту?
708. Назвiть симптоми характернi для конвекситального церебрального арахноiдиту /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
709. Назвiть патогномонiчний симптом для протiкаючого оптико-хiазмального церебрального арахноiдиту:
710. Для базального церебрального арахноiдиту характернi такi симптоми, за винятком:
711. Назвiть характернi ознаки повiльних нейровiрусних iнфекцiй /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
712. У дитячому вiцi зустрiчаються такi повiльнi нейроiнфекцiї, за винятком:
713. Основнi шляхи передачi ВIЛ - iнфекцiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
714. Якi першi клiнiчнi симптоми ВIЛ - iнфекцiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
715. Якi основнi клiнiко-нозоoлогiчнi форми нейроСНIДу ви знаєте /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
716. Для дiагностики хорiоепендимiту значимими симптомами є, за винятком:
717. Який етiотропний препарат найбiльше ефективний при герпетичному енцефалiтi?
718. До яких вiрусiв вiдносять збудник СНIДу?
719. Чи однаковi за значенням ВIЛ-iнфекцiя i СНIД?
720. Назвiть неврологiчнi прояви СНIДу /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
721. Систолiчний артерiальний тиск у новонароджених дорiвнює:
722. Який рiвень iонiзованого кальцiю плазми кровi може стати причиною судорог у немовляти?
723. Новонародженi i дiти раннього вiку схильнi до водяних перевантажень внаслiдок таких положень, за винятком:
724. Найбiльше виражена схильнiсть до ацидозу в дiтей:
725. Вага при народженнi новонародженого 2600 р. Шкiра фiзiологiчного забарвлення, м'язевий тонус знижений, дихaння самостiйнe, нерегулярне, пульс - 142/хв., кашльовий рефлекс збережений. Оцiнка по АПГАР?
726. Розвиток метаболiчної енцефалопатiї може вiдбутися при таких значеннях осмолярностi плазми кровi:
727. Метаболiчний ацидоз - стан при якому спостерiгається:
728. Виникаючi при алкалозi судоми можуть бути обумовленi такими порушеннями, за винятком:
729. Вкажiть найбiльш часту причину порушення дихання в дитини, що знаходиться в несвiдомому станi?
730. Вкажiть найбiльш достовiрнi параклiнiчнi методи, що дозволяють пiдтвердити дiагноз набряку головного мозку, за винятком:
731. Якi засоби дiагностики ВIЛ-iнфекцiї Ви знаєте /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
732. Який метод є найбiльш достовiрним для остаточної дiагностики ВIЛ-iнфекцiї?
733. Назвiть основнi групи препаратiв, що використовуються в лiкуваннi ВIЛ-iнфекцiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
734. Шляхи зараження при ВIЛ-iнфекцiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
735. Який iз вiрусiв ВIЛ первинно уражає нервову систему?
736. Клiнiчнi прояви ембрiоСНIДу /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
737. Якi форми взаємодiї вiрусу i клiтини ви знаєте /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
738. Що таке персистенцiя вiрусу в органiзмi?
739. Якими клiтинами утворюється мiелiн у центральнiй нервовiй системi?
740. Повiльнi iнфекцiї викликають такими збудниками, за винятком:
741. До повiльних вiрусних нейроiнфекцiй вiдносять такi захворювання, за винятком:
742. До яких iнфекцiй по типу протiкання вiдносять пiдгострий склерозуючий паненцефалiт?
743. Якi початковi симптоми характернi для пiдгострого склерозуючого паненцефалiту?
744. Яке протiкання характернe для пiдгострого склерозуючого паненцефалiту?
745. Якими симптомами пpoявляється клiнiчна картина пiдгострого склерозуючого паненцефалiту /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
746. Якi змiни на ЕЕГ характернi для хворих пiдгострим склерозуючим паненцефалiтом?
747. Для дiагностики пiдгострого склерозуючого паненцефалiту потрiбно враховувати /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
748. Для лiкування пiдгострого склерозуючого паненцефалiту, переважно використовуються такi групи препаратiв /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
749. До якої групи захворювань по патогенезу вiдноситься розсiяний склероз?
750. Що входить у трiаду Шарко при розсiяному склерозi?
751. Для пентади Марбурга при розсiяному склерозi характерно /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
752. Якi структури найбiльше часто страждають при розсiяному склерозi?
753. Якими симптомами частiше дебютує розсiяний склероз у дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
754. Для розгорнутої клiнiчної картини розсiяного склерозу характернi такi симптоми, за винятком:
755. Якi найбiльше характернi клiнiчнi форми розсiяного склерозу в дiтей Ви знаєте /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
756. З якими захворюваннями необхiдно диференцiювати цереброспiнальну форму розсiяного склерозу /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
757. Якi групи препаратiв переважно застосовуються при лiкуваннi розсiяного склерозу /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
758. Який екстракорпоральний метод найбiльше ефективний при лiкуваннi загострення розсiяного склерозу?
759. Якi структури нервової системи переважно страждають при гострому /первинному/ розсiяному енцефаломiєлiтi?
760. З якими захворюваннями частiше проводиться диференцiальна дiагностика гострого /первинного/ pозсiяного енцефаломiєлита /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
761. Назвiть групи препаратiв вибору в лiкуваннi гострого /первинного/ розсiяного енцефаломiєлита /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
762. Якi основнi патоморфологiчнi змiни лежать в основi прогресуючих демiєлiнiзуюючих захворювань нервової системи?
763. Вкажiть локалiзацiю пошкодження найбiльш характерну для паненцефалiту:
764. Вкажiть сполучення яких синдромiв характерно для клiнiки паненцефалiту:
765. Якi особливостi психiчних порушень у хворих паненцефалiтом?
766. Вкажiть найбiльш типовi неврологiчнi симптоми паненцефалiту:
767. Вкажiть на яких етапах паненцефалiту виникають епiлептичнi припадки:
768. Вкажiть, що складає основу пат.-анатомiчних змiн ревматичного процесу:
769. Якi бiохiмiчнi i iмунологiчнi порушення можуть мати мiсце при ревматизмi /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
770. У яких вiддiлах мозку виявляються змiни при малiй хореї?
771. Типова клiнiчна картина малої хореї складається:
772. Вкажiть чим клiнiчно характеризується хореїчний гiперкiнез?
773. Вкажiть правильну клiнiчну характеристику симптому "око i язик" при малiй хореї:
774. Вкажiть в чому виявляється симптом "фiксацiї погляду" при малiй хореї:
775. У чому полягає симптом Чернi при малiй хореї ?
776. Вкажiть типовi форми малої хореї:
777. Вкажiть для якої з форм малої хореї характерне тривале протягом /4 - 8 мiс./:
778. Назвiть форму малої хореї зi сприятливим протiканням /1 - 1,5мiс./:
779. Полiомiєлiт викликається:
780. При полiомiєлiтi переважно уражається:
781. Тривалiсть iнкубацiйного перiоду при гострому полiомiєлiтi складає:
782. При якiй формi полiомiєлiту дiагностика здiйснюється тiльки на пiдставi лабораторних даних?
783. Яка вiдмiнна клiнiчна риса менiгеальної форми гострого полiомiєлiту вiд клiнiки серозного менiнгiту iншої етiологiї?
784. Для спинномозковoї рiдини при полiомiєлiтi характернo:
785. Який синдром не характерний для клiнiки препаралiтичного перiоду полiомiєлiту:
786. Максимальна тривалiсть препаралiтичної стадiї полiомiєлiту складає:
787. Спiнальна форма гострого полiомiєлiту розвивається при пораженнi:
788. При пораженнi яких сегментiв спинного мозку розвивається найбiльш важка спiнальна форма гострого полiомiєлiту?
789. Паралiчi кiнцiвок при полiомiєлитi носять характер:
790. Для гострого паралiтичного полiомiєлiту характерний розвиток:
791. Диференцiально дiагностичним критерiєм понтинної форми полiомiєлiту вiд неврита лицевого нерва може служити:
792. Диференцiальний дiагноз не паралiтичних форм полiомiєлiту проводиться звичайно з:
793. Вiрусологiчне обстеження хворих iз пiдозрою на полiомiєлiт проводиться:
794. Для серологiчного дослiдження при пiдозрi на полiомiєлiт береться:
795. Дiагностичне значення результатiв серологiчного дослiдження при гострому полiомiєлитi має:
796. Iзоляцiя хворих з гострим полiомiєлiтом проводиться:
797. Визначить поняття мiелiту:
798. Мiелiт характеризується:
799. Чим переважно визначається характер неврологiчної клiнiки при мiелiтi?
800. Руховi порушення в гострому перiодi поперечного мiелiту проявляються:
801. Чим обумовленi млявi парези нiг у гострому перiодi повного поперечного мiелiту нижньо-грудних сегментiв?
802. Який тип чутливих розладiв при гострому поперечному мiелiтi переважає?
803. При поперечному мiелiтi попереково-крижових сегментiв характернi тазовi порушення у видi:
804. Для дисемiнованого мiелiту характерно наявнiсть:
805. При настаннi покращення при мiелiтi спочатку вiдновлюється:
806. Якi змiни спинномозкової рiдини найбiльше характернi для стадiї розпалу мiелiту?
807. Яка терапiя не показана в гострiй стадiї первинного мiелiту?
808. З яким захворюванням найбiльш подiбна клiнiчна картина спiнального арахноiдиту?
809. Вкажiть основнi синдроми, характернi для спiнального епiдуриту /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
810. Назвiть можливi варiанти змiни спинномозкової рiдини при спiнальних епiдуритах /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
811. Для якого захворювання з перерахованих найбiльше характерним є локальна болючiсть при перкусiї остистих вiдросткiв хребцiв?
812. Чи характерна наявнiсть спiнального лiкворного блоку при епiдуритi?
813. Який симптом не характерний для спiнального епiдуриту?
814. Вкажiть початковi ознаки порушення функцiї дихання при висхiдному типi полiрадикулоневропатiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
815. Синдром полiрадикулоневропатiї може спостерiгатися при таких патологiчних станах /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
816. Назвiть сучаснi засоби лiкування запально-демiєлiнiзуючої полiрадикулоневропатiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
817. Який ведучий патогенетичний механiзм при полiрадикулоневропатiї?
818. Де переважно локалiзується вогнище пошкодження при полiрадикулоневропатiї?
819. Якi клiнiчнi варiанти полiрадикулоневропатiї ви знаєте /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
820. У чому полягає основна клiнiчна вiдмiннiсть паралiчу Ландрi?
821. Якi клiнiчнi прояви характернi для полiрадикулоневропатiї Гiєна-Барре-Ландрi /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
822. Якi клiнiчнi прояви характернi для менiнгомiєлополiрадикулоневропатiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
823. Полiрадикулоневропатiю, що гостро розвивається, необхiдно диференцiювати з такими захворюваннями, за винятком:
824. Якi методи терапiї i засоби застосовуються в гострому перiодi полiрадикулоневропатiї Гiєна-Барре-Ландрi /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
825. В якiй стадiї полiрадикулоневропатiї доцiльно призначення антихолiнестеразних препаратiв?
826. Виберiть дiагностичнi критерiї найбiльш характернi для полiрадикулоневропатiї, за винятком:
827. Назвiть найбiльш характерний ликворологiчний синдром для полiрадикулоневропатiї Гiєна-Барре-Ландрi:
828. Головний патогенетичний механiзм ушкодження лицевого нерва при iдiопатичному паралiчi Белла:
829. Клiнiка пошкодження ядра лицевого нерва:
830. Клiнiка пошкодження лицевого нерва вище вiдходження великого кам'янистого нерва:
831. Клiнiка пошкодження лицевого нерва вище вiдходження стрiменного нерва:
832. Клiнiка пошкодження лицевого нерва нижче вiдходження стрiменного нерва:
833. Клiнiка пошкодження лицевого нерва нижче вiдходження барабанної струни:
834. Клiнiчнi симптоми пошкодження лицевого нерва на рiвнi колiнчатого вузла /синдром Ханта/ /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
835. Клiнiчний симптомокомплекс синдрому Росолiмо-Мелькерсона-Розенталя /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
836. Чим обумовлена сльозотеча при пораженнi лицевого нерва?
837. Патогенетична терапiя iдiопатичного паралiчу Белла в гострому перiодi включає такi засоби, за винятком:
838. Медикаментозна терапiя невропатiї лицевого нерва при синдромi Ханта в гострому перiодi включає такi засоби, за винятком:
839. Клiнiчний симптомокомплекс повторної контрактури мiмiчних м'язiв складає /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
840. Медикаментозна терапiя при спазмопарезi включає такi засоби, за винятком:
841. При яких захворюваннях /iз перерахованих/ спостерiгається клiнiчна симптоматика пошкодження мiмiчних м'язiв обличчя по периферичному типу /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
842. Пошкодження лицевого нерва нижче вiдходження барабанної струни може бути обумовлено /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
843. Вкажiть симптоми характернi для раннiх синкiнезiй i формування контрактури мiмiчних м'язiв при невритi лицевого нерва /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
844. Фонофорез iз гiдрокортизоном при лiкуваннi неврита лицевого нерва доцiльно призначити в:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів