Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

2. "Інструментальні та лабораторні методи дослідження."


428. Бiоелектрична активнiсть на ЕЕГ в основному подана:
429. Активацiя висхiдної ретикуло-активуючої системи мозку призводить до:
430. Пригнiчення висхiдної ретикуло-активуючої системи мозку i активацiя гальмiвних /сомногенних/ систем призводить до:
431. Сучасний запис дитячої ЕЕГ здiйснюється за допомогою:
432. Вкажiть функцiональнi проби, що використовуються при записi ЕЕГ для дослiдження реактивностi мозкових структур /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
433. Яка частота коливань на ЕЕГ характерна для альфа-ритму?
434. Яка частота коливань на ЕЕГ характерна для бета-ритму?
435. Яка частота коливань на ЕЕГ характерна для тета-ритму?
436. Яка частота коливань характерна для дельта-ритму?
437. Яка амплiтуда альфа-ритму на ЕЕГ важається нормальною в 5 рокiв?
438. Яка амплiтуда бета-ритму на ЕЕГ важається нормальною в 7 рокiв?
439. В яких вiддiлах мозку найбiльш виражений альфа-ритм у дитини 10 рокiв у нормi?
440. В яких вiддiлах мозку домiнує бета-ритм у дитини 10 рокiв у нормi?
441. Який iз перерахованих ритмiв ЕЕГ у потиличних вiддiлах мозку в дiтей пiсля 12 рокiв важається патологiчним?
442. До якого вiку на ЕЕГ дитини в потиличних вiддiлах мозку домiнує дельта-ритм?
443. У якому вiцi на ЕЕГ у потиличних вiддiлах мозку домiнує тета-ритм?
444. Починаючи з якого вiку на ЕЕГ у потиличних вiддiлах мозку формується альфа-ритм?
445. У якому вiцi на ЕЕГ у лобних вiддiлах вiдбувається формування бета-ритму?
446. Починаючи з якого вiку на ЕЕГ у потиличних вiддiлах мозку в нормi повiльнi коливання практично не реєструються?
447. До якого вiку вiдбувається остаточне формування картини ЕЕГ дорослої людини?
448. У вiковому перiодi вiд народження до 1,5 рокiв на ЕЕГ домiнує:
449. У вiковому перiодi 5 - 10 рокiв на ЕЕГ домiнує:
450. У вiковому перiодi 10 - 14 рокiв на ЕЕГ домiнує:
451. Якi змiни ЕЕГ кривої характеризують поняття гiперсинхронiзацiї?
452. Якi змiни ЕЕГ кривої характеризують поняття десинхронiзацiї?
453. Якi змiни на ЕЕГ кривої характеризують поняття дизритмiї?
454. Який iз перерахованих ЕЕГ-феноменiв можна розцiнювати як прояв зниження порогу пароксизмальної готовностi в скроневiй областi в дитини 12 рокiв?
455. Якi змiни ЕЕГ найбiльше характернi для типових абсансiв?
456. Якi з перерахованих ЕЕГ-феноменiв характернi для атипових абсансiв?
457. Який iз перерахованих ЕЕГ-феноменiв не можна розцiнювати як прояв пароксизмальної активностi?
458. Наявнiсть "сонних веретен" на нiчний ЕЕГ характерно для:
459. Наявнiсть на нiчний ЕЕГ фази "парадоксального сну" обумовленo:
460. Назвiть найбiльш кращий метод пiдготування дiтей молодшого вiку до запису ЕЕГ:
461. Реоенцефалографiя - це параклiнiчна методика, що дозволяє визначити /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
462. Пульсове кровонаповнення мозку, обумовлене пiд час запису РЕГ, вiдбиває /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
463. При реоенцефалографiчному вивченнi стану мозкової гемодинамiки в басейнi внутрiшнiх сонних артерiй використовують вiдведення:
464. При реоенцефалографiчному вивченнi стану мозкової гемодинамiки вертебробазилярного басейну використовують вiдведення:
465. Рiвень пульсового кровонаповнення мозку з вiком:
466. Назвiть основнi типи порушення тонусу судин мозку, що можна визначити за допомогою РЕГ дослiдження /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
467. Для гiпертонусу судин мозку за даними РЕГ дослiдження характерно /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
468. Для гiпотонiї судин мозку за даними РЕГ дослiдження характерно /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
469. Назвiть основну ознаку венозного застою при РЕГ дослiдженнi:
470. Ехоенцефалоскопiя /ЕхоЕС/ виявляє /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
471. ЕхоЕС - це параклiнiчна методика, що базується на вивченнi анатомiчних взаємовiдносин мозкових структур на основi:
472. Вкажiть основнi показники ехоенцефалоскопiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
473. У нормi зсув серединного М-ехо не повинний перевищувати:
474. У хворого при проведеннi ЕхоЕС отриманi такi результати: вiдстань до серединного М-ехо злiва - 70 мм, справа - 64 мм. Визначите розмiр зсуву М-ехо?
475. Ширина серединного М-ехо в здорової дитини у вiцi одного року складає:
476. При якiй локалiзацiї пухлини зсув серединного М-ехо при ЕХО-ЕС буде найбiльшим?
477. Яка картина ЕХО-ЕС найбiльш характерна для субдуральної гематоми в лiвiй скроневiй областi?
478. Наявнiсть на рентгенограмi черепа диплоiтичних каналiв свiдчить про:
479. На кранiограмi виявляються /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
480. При яких патологiчних станах на кранiограмi можна виявити зневапнення /кальцинати/ /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
481. При частковому кранiостенозi можуть спостерiгатися такi форми черепа /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
482. Назвiть характернi рентгенологiчнi ознаки лiнiйного перелому покривних кiсток черепа /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
483. З цiллю бiльш чiткого виявлення травматичного ушкодження лiвої тiм'яної кiстки хворий укладається до рентгенiвської плiвки:
484. На комп'ютернiй томограмi конвекситально визначається зона пiдвищеної. щiльностi серповидної форми зi здавленням субарахноiдальних просторiв, що прилягають, дислокацiєю системи шлуночкiв. Для якої патологiї найбiльше характерна описана картина?
485. На комп'ютернiй томограмi в проекцiї лобної долi визначається вогнище пiдвищеної щiльностi, обкресленою капсулою. Для якої патологiї найбiльш характерна описана картина?
486. На комп'ютернiй томограмi в потиличному вiддiлi мозку - дiлянка високої щiльностi округлої форми без капсули з зоною перифокального набряку i дислокацiєю сусiднiх структур. Для якої патологiї найбiльше характерна описана картнa?
487. Яка ширина порожнини прозорої перегородки в новонароджених у перетинi через тiла шлуночкiв при нейросонографiї?
488. Яка глибина порожнини прозорої перегородки в перетинi через тiла бiчних шлуночкiв при нейросонографiї?
489. Яка глибина переднiх рогiв бiчних шлуночкiв у новонароджених у вiнцевiй площинi при нейросонографiї?
490. Внутрiшлуночковi крововиливи зустрiчається найбiльш часто в дiтей народжених на:
491. Хориоiдальне сплетення в новонароджених є присутнiм у:
492. За даними нейросонографiї в новонароджених при I ступенi ваги мозкового крововиливу вогнище локалiзується в:
493. При яких ступенях мозкового крововиливу в новонародженого найбiльш часто розвивається гiдроцефалiя?
494. За даними нейросонографiї при III ступенi мозкових крововиливiв у новонародженого вогнище локалiзується в:
495. Який утвiр є функцiональною одиницею нервово-м'язевої системи?
496. Для передньорогового типу ЕМГ характерним є:
497. Для якого захворювання з перерахованих, характерний передньороговий тип ЕМГ?
498. Якому захворюванню на ЕМГ характерний феномен "втомлення" м'яза в процесi довiльних рухiв?
499. Яка з перерахованих ЕМГ- ознак найбiльш характерна при захворюваннях нервiв?
500. Визначите покази для призначення електромiографiї в дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
501. Яка мiографiчна картина характерна для первинно-м'язевих захворювань?
502. Яка iз перерахованих електронейромiографiчних ознак визначається при захворюваннях нервiв?
503. Яка iз перерахованих мiографiчних ознак найбiльше характерна для пошкодження мотонейронiв?
504. Лiкворний тиск при люмбальнiй пункцiї в дитини старшого вiку в нормi дорiвнює:
505. Протягом доби частота повного вiдновлення спинномозкової рiдини в дiтей раннього вiку дорiвнює:
506. Лiквородiагностика складається з перерахованого, за винятком:
507. Вкажiть нормальну кiлькiсть бiлка в спинномозковий рiдинi:
508. Вкажiть нормальну кiлькiсть глюкози в лiкворi в дiтей:
509. Вкажiть нормальний вмiст хлоридiв у лiкворi в дитини 10 рокiв:
510. Вкажiть нормальний вмiст клiтин /лiмфоцитiв/ у 1 мм^3 спинномозкової рiдини в дитини 10 рокiв:
511. У недоношеного новонародженого отриманий такий склад лiквору: злегка ксантохромний, цитоз 20 у 1 мм куб /98% лiмфоцитiв/, бiлок - 0,9 р/л, глюкоза -4,12 ммоль/л. Про яке захворювання варто подумати?
512. Вкажiть абсолютнi покази до спинномозкової пункцiї:
513. Вкажiть абсолютнi протипокази до спинномозкової пункцiї:
514. Назвiть можливi причини "сухої" пункцiї при методично правильному проведеннi манiпуляцiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
515. Перерахуйте можливi ускладнення спинномозкової пункцiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
516. Назвiть основнi лiкворнi синдроми /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
517. Реакцiя Пандi дозволяє виявити:
518. Лiквородинамiчна проба Квеккенштедта проводиться:
519. Негативна проба Квеккенштедта свiдчить про:
520. Лiквородинамiчна проба Стукея проводиться:
521. Лiквородинамiчна проба Пуссепа проводиться:
522. При якому з перерахованих захворювань частiше спостерiгається бiлково-клiтинна дисоцiацiя?
523. Де знаходиться епiдуральний простiр у порожнинi черепа?
524. Де знаходиться субдуральний простiр у порожнинi черепа?
525. Де знаходиться епiдуральний простiр у внутрiхребетному каналi?
526. Де знаходиться субарахноiдальний простiр у порожнинi черепа?
527. IV шлуночок головного мозку з'єднується з пiдпаутинним простором через:
528. III шлуночок з'єднаний з IV шлуночком мозку через:
529. Який вiддiл мозку оточений найбiльшою кiлькiстю лiквору?
530. Венознi синуси розташованi мiж листками:
531. Вкажiть основнi непарнi венознi синуси черепа /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
532. Перерахуйте основнi парнi венознi синуси черепа:
533. При якому з перерахованих захворювань з'являється фiбринова сiтка при вiдстоюваннi лiквору протягом 24 годин?
534. В якому випадку може розвинутися синдром Брунса /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
535. На якому рiвнi при оклюзiї вiдбудеться розширення тiльки бiчного шлуночка?
536. Який механiзм лiквородинамiчних проб Квеккенштедта, Стукея, Пуссепа?
537. На що вказує поява ксантохромiї i вилужених еритроцитiв у лiкворi?
538. Яке призначення лiквородинамiчних проб?
539. При проведеннi люмбальної пункцiї в хворого з'явилися бiль у надплiччi, порушення дихання i серцевої дiяльностi, порушення свiдомостi; з чим пов'язанi цi порушення?
540. На якому рiвнi можуть бути блокованi шляхи, що проводят лiквор, при пухлинi шишковидної залози?
541. Визначить поняття лiкворопозитивного менiнгiту?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів