Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

18. "Нейрореанімація."


1407. Визначення поняття критичного стану?
1408. Первинний критичний стан обумовлений:
1409. Повторний критичний стан обумовлений?
1410. Назвiть основнi типи порушення свiдомостi:
1411. Назвiть основнi види порушеної свiдомостi по типу оглушення?
1412. Назвiть основнi види сновидно-порушеної свiдомостi:
1413. Порушення свiдомостi по типу обнубуляцiї характеризується:
1414. Порушення свiдомостi по типу сомноленцiї характеризується:
1415. Порушення свiдомостi по типу сопору характеризуються:
1416. Порушення свiдомостi по типу коми характеризуються:
1417. Визначення ступеня коми по шкалi Глазго засновано на оцiнцi:
1418. Оцiнка по шкалi Глазго менше 7 балiв свiдчить про:
1419. Кома легкого ступеня характеризується?
1420. Кома середнього ступеня характеризується?
1421. Глибока кома характеризується?
1422. Хворий на словеснi звертання не реагує. Реакцiя зiниць на свiтло i сухожильнi рефлекси збереженi Захиснi цiлеспрямованi реакцiї збереженi. Функцiї дихання i кровообiгу в межах норми. Визначите глибину коматозного стана?
1423. Хворий на звертання не реагує. Реакцiя зiниць торпiдна. Сухожильнi рефлекси пригнiченi. Дифузна м'язева гiпотонiя. На больовi подразники з'являються тонiчнi згинальнi i розгинальнi рух. реакцiї. Подих i гемодинам. в нормi. Глибина коми?
1424. Хворий на словеснi звертання i на бiль не реагує Тотальна офтальмоплегiя, дифузiйний м'язева атонiя, колiннi рефлекси торпiднi, дихання аритмiчне Визначьте глибину коматозного стану?
1425. Хворий на найсильнiшi подразники не реагує, тотальна офтальмоплегiя, арефлексiя. Спонтанне дихання вiдсутнє /штучна вентиляцiя легень/. Адекватна частота серцевих скорочень i АТ пiдтримується симпатомiметиками. Полiурiя. Глибина коми?
1426. На больовi подразники при легкому ступенi коми визначається:
1427. На болевi подразники при середньому ступенi кома визначається:
1428. На болевi подразники при глибокiй комi визначається:
1429. При пораженнi яких структур мозку частiше виникає порушення свiдомостi?
1430. Порушення свiдомостi в хворого частiше спостерiгається при дифузному пораженнi:
1431. Справжнiй делiрiозний синдром характеризується такими симптомами, за винятком:
1432. Максимально можлива тривалiсть коматозного стана?
1433. Назвiть вiдмiтнi ознаки мiж апалiчним синдромом i коматозним станом?
1434. Назвiть вiдмiтнi ознаки мiж органiчною деменцiєю i апалiчним синдромом?
1435. Термiн "декортикацiйна ригiднiсть" дiйсний для характеристики порушень у:
1436. Синдром Losked in /"iзоляцiї"/ виникає при пораженнi:
1437. Вкажiть, який найбiльш часто зустрiчається тип патологiчного дихання при дифузному пораженнi пiвкуль головного мозку:
1438. Вкажiть, який найбiльш часто зустрiчається тип патологiчного дихання при пораженнi гiпоталамо-мезенцефальних структур:
1439. Вкажiть, який найбiльш часто зустрiчається тип патологiчного дихання при пораженнi мозкового моста:
1440. Вкажiть, який найбiльш часто зустрiчається тип патологiчного дихання при пораженнi довгастого мозку:
1441. Вид i реактивнiсть зiниць при дифузному пораженнi кори великих пiвкуль мозку:
1442. Вид i реактивнiсть зiниць при пораженнi гiпоталамуса:
1443. Вид i реактивнiсть зiниць при пораженнi покришки мезенцефального вiддiлу стовбура:
1444. Вид i реактивнiсть зiниць при пораженнi покришки мозкового моста:
1445. У хворого, що знаходиться в глибокiй комi спонтанний нiстагм:
1446. У хворого, що знаходиться в комi окуло-цефалiчний рефлекс визначається при пораженнi:
1447. У хворого, що знаходиться в комi окуло-цефалiчний рефлекс не викликае при пораженнi:
1448. При переважному пораженнi лiвого кiркового центру повороту голови й око убiк у хворого, що знаходиться в коматозному станi спостерiгається:
1449. Характер рухових порушень у хворого на першiй годинi церебральної коми визначається як:
1450. Назвiть вiдмiтнi ознаки мiж гiперсомнiєю i комою?
1451. Назвiть можливий характер рухових порушень у хворого, що знаходиться в термiнальнiй комi?
1452. У хворого, що знаходиться в коматозному станi на протилежнiй сторонi вiд переважно пошкодженої пiвкулi мозку можуть визначатися такi симптоми, за винятком:
1453. Який iз менiнгеальних симптомiв може бути бiльш постiйним у хворого, що знаходиться в коматозному станi /Кома I/, обумовленому базальним менiнгiтом i набряком стовбура мозку?
1454. Гормеотонiчнi судоми спостерiгаються в хворих, що знаходяться в коматозному станi при залученнi в патологiчний процес:
1455. Вкажiть основнi причини розвитку метаболiчної енцефалопатiї, за винятком:
1456. Вкажiть основнi клiнiчнi варiанти прояву метаболiчної енцефалопатiї, за винятком:
1457. Назвiть синонiм термiна "нейротоксикоз":
1458. В основi патогенезу метаболiчної енцефалопатiї лежать порушення:
1459. Вкажiть найбiльш несприятливi чинники пошкодження мозкових клiтин при метаболiчної енцефалопатiї:
1460. Вкажiть основнi види гiпоксiї, за винятком:
1461. Одним iз визначальних чинникiв пошкодження нейронiв при гiпоксiї є:
1462. Синдром менiнгiзму, як один iз варiантiв протiкання метаболiчної енцефалопатiї, клiнiчно виявляється такими синдромами:
1463. Синдром лiкворо-судинної дисциркуляцiї, як один iз варiантiв протiкання метаболiчної енцефалопатiї, клiнiчно виявляється такими синдромами:
1464. Синдром вегето-судинної дистонiї, як один iз варiантiв протiкання метаболiчної енцефалопатiї, клiнiчно виявляється такими синдромами:
1465. Енцефалiчна реакцiя, як один iз варiантiв протiкання метаболiчної енцефалопатiї, клiнiчно виявляється такими синдромами:
1466. Вкажiть форми енцефалiтичної реакцiї, за винятком:
1467. Вкажiть основнi ланки патогенезу енцефалiтичної реакцiї, за винятком:
1468. Енцефалiтична реакцiя на вiдмiну вiд первинно-вiрусних енцефалiтiв у дiтей має такi клiнiчнi особливостi, за винятком:
1469. Енцефалiтична реакцiя на вiдмiну вiд субарахноiдального крововиливу в дiтей має такi клiнiчнi особливостi, за винятком:
1470. При дослiдженнi показникiв стану позачерепного i внутрiчерепного гомеостазу для енцефалiтичної реакцiї на вiдмiну вiд синдрому Рея не характерно
1471. Рання патогенетична терапiя важкої судомної форми енцефалiтичной реакцiї включає, за винятком:
1472. Вашi рекомендацiї у вiдношеннi прийому антиепiлептичних засобiв у домашнiх умовах дитинi у вiцi до року пiсля купування важкої судомної форми енцефалiтичної реакцiї:
1473. Вiдповiдно до патофiзiологiчної класифiкацiї набряк головного мозку пiдроздiляється на /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1474. Вкажiть основнi клiнiчнi синдроми набряку головного мозку неекспансивної етiологiї в дiтей, за винятком:
1475. Ступiнь виразностi загальномозкового синдрому при набряку головного мозку в основному корелює iз:
1476. Поширення набряку головного мозку на оральнi вiддiли стовбура характеризується появою таких симптомiв, за винятком:
1477. Поширення набряку головного мозку на каудальнi вiддiли стовбура характеризується появою таких симптомiв, за винятком:
1478. Вкажiть основнi клiнiчнi варiанти дислокацiйного синдрому при набряку головного мозку, за винятком:
1479. Вкажiть стадiї центрального скронево-тенторiального вклинення при набряку головного мозку неекспансивної етiологiї, за винятком:
1480. Вкажiть основнi симптоми вклинення мигдалин мозочка в потиличну-шийну дуральну лiйку, за винятком:
1481. Вiдновлення функцiї ЦНС при зворотньому розвитку набряку головного мозку в дiтей починається з:
1482. Вкажiть основнi напрямки iнтенсивної терапiї набряку головного мозку в дiтей, за винятком:
1483. Патогенетичне лiкування набряку головного мозку в дiтей включає такi напрямки, за винятком:
1484. Пiдвищене нервово-м'язеве збудження у новонародженого в 1-й день життя пов'язане з:
1485. Якi препарати варто призначити в вiдновному перiодi гiпоксично-iшемiчного ушкодження мозку?
1486. Вкажiть основну причину бiлiрубiнової енцефалопатiї, що викликае:
1487. Вкажiть при яких захворюваннях спостерiгається накопичення непрямого бiлiрубiну в кровi:
1488. В результатi чого виникає гемолiтична хвороба новонароджених:
1489. При якому рiвнi непрямого бiлiрубiну в сироватцi кровi доношеної дитини виникає небезпека пошкодження ЦНС:
1490. При якому рiвнi непрямого бiлiрубiну в сироватцi кровi недоношеної дитини виникає небезпека пошкодження ЦНС:
1491. Якi вiддiли головного мозку найбiльше уразливi при бiлiрубiновiй енцефалопатiї:
1492. Яка форма дитячого церебрального паралiчу частiше формується в дiтей iз вираженою бiлiрубiновою енцефалопатiєю:
1493. Вкажiть визначення активної гiдроцефалiї:
1494. Визначiть внутрiшню гiдроцефалiю:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів