Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

17. "Травматичне ушкодження нервової системи."


1341. Пiд черепно-мозковою травмою розумiють рiзноманiтного ступеня важкостi ушкодження:
1342. Однiєю з основних причин розвитку травматичного апалiчного синдрому є:
1343. Вкажiть тривалiсть гострого i промiжного перiодiв при легкому ступенi важкостi закритої черепно-мозкової травми в дiтей:
1344. Вкажiть тривалiсть гострого i промiжного перiодiв при середньому ступенi важкостi закритої черепно-мозкової травми в дiтей:
1345. Вкажiть тривалiсть гострого i промiжного перiодiв при важкiй ступенi важкостi закритої черепно-мозкової травми в дiтей:
1346. Скiльки ступенiв струсу головного мозку видiляють у сучаснiй класифiкацiї черепно-мозкової травми?
1347. Вiдповiдно до класифiкацiї закрита черепно-мозкова травма пiдроздiляється на /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1348. До середнього ступеня важкостi закритої черепно-мозкової травми вiдноситься:
1349. До важкого ступеня важкостi закритої черепно-мозкової травми вiдносять /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1350. Якi черепно-мозковi травми визначаються як вiдкритi, проникаючi?
1351. Трiщини покривних кiсток черепа без вираженої супутньої неврологiчної симптоматики вiдносять до:
1352. Посттравматичний субарахноiдалний крововилив без вираженої супутньої неврологiчної симптоматики вiдноситься до:
1353. Поняття комбiнована травма включає травматичнi пошкодження:
1354. Поняття комбiнована травма включає травматичну пошкодження:
1355. Якi структури ЦНС максимально пошкоджуються при струсi головного мозку?
1356. Симптомокомплекс струсу головного мозку включає такi основнi синдроми, за винятком:
1357. Вкажiть основнi симптоми i синдроми, що входять у загальномозковий синдром при струсi головного мозку в дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1358. На що вказує дифузна головна бiль при струсi головного мозку?
1359. Про що свiдчить пiдвищення температури при струсi головного мозку?
1360. Чи виникають при струсi головного мозку симптоми менiнгiзму?
1361. Як диференцiювати струс головного мозку з пiдвищенням температури i синдрому менiнгiзму вiд менiнгiту?
1362. Вкажiть основнi стовбуровi мiкросимптоми, що можуть мати мiсце в гострому перiодi струсу головного мозку, за винятком:
1363. Звернулися батьки однорiчної дитини зi скаргами на блювоту, сонливiсть i блiдiсть у дитини. З анамнезу вiдомо, що двi години тому дитина впала на пiдлогу з дитячої кроватки. У статусi вогнищевої симптоматики не визначається. Д-з:
1364. Назвiть найбiльше часте ускладнення гострого перiоду черепно-мозкової травми в дiтей:
1365. Одним iз найбiльше частих наслiдкiв струсу головного мозку в дiтей є:
1366. Яка морфологiя забою мозку?
1367. З яких синдромiв складається клiнiка забою головного мозку?
1368. За даними КТГМ, у бiльшостi хворих iз забоєм головного мозку легкого ступеня в зонi пошкодження визначається вогнище:
1369. За даними КТГМ, у бiльшостi хворих iз забоєм головного мозку середнього ступеня важкостi в зонi пошкодження визначаються вогнища, за винятком:
1370. Тривалiсть втрати свiдомостi в хворих iз забоєм головного мозку важкого ступеня може бути обумовлена /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1371. Вкажiть клiнiчнi ознаки що дозволяють зробити припущення про наявнiсть трiщини в кiстках черепа /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1372. При яких травматичних ушкодженнях виникає лiкворея через нiс або вухо?
1373. При травматичному переломi пiрамiдки скроневої кiстки може спостерiгатися пораження:
1374. При важкiй черепно-мозковiй травмi, здавлення мозку може бути обумовлено /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1375. Пiд термiном епiдуральна гематома розумiють її анатомiчне розташування мiж:
1376. Пiд термiном субдуральна гематома розумiють її анатомiчне розташування мiж:
1377. Пiд термiном субарахноiдальний крововилив розумiють його анатомiчне розташування мiж:
1378. Джерелом утворення субарахноiдальних крововиливiв частiше є ушкодження:
1379. При яких травматичних ушкодженнях найбiльше часто виникає синдром здавлення головного мозку?
1380. Чи є домiшка кровi в спинномозковiй рiдинi при епiдуральнiй гематомi?
1381. Назвiть найбiльше важливi клiнiчнi ознаки наростаючої внутрiчерепної гематоми при черепно-мозковiй травмi, за винятком:
1382. Для яких травматичних поразок характерний симптом "свiтлого" промiжку?
1383. На КТГМ у гострому перiодi черепно-мозкової травми епiдуральна гематома вiзуалiзуе як:
1384. На КТГМ у гострому перiодi черепно-мозкової травми субдуральна гематома вiзуалiзуе як:
1385. Вкажiть симптоми, що дозволяють припустити в дитини перших шести мiсяцiв життя наявнiсть хронiчної субдуральної гематоми /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1386. Вкажiть симптоми, що дозволяють припустити наявнiсть у дитини старшого вiку посттравматичний субарахноiдальний крововилив /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1387. Вкажiть початковий комплекс обстеження при надходженнi в неврологiчний стацiонар хворого з закритою черепно-мозковою травмою /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1388. Абсолютним протипоказом для проведення спинномозкової пункцiї в гострому перiодi черепно-мозкової травми є:
1389. Яке значення зсуву М-ехо дозволятити запiдозрити внутрiчерепну гематому при черепно-мозковiй травмi?
1390. Вкажiть параклiнiчнi методики, що дозволяють запiдозрити в хворого наявнiсть посттравматичної внутрiчерепної гематоми, за винятком:
1391. При надходженнi дит. з закр. ЧМТ заповнена карта спостереження /для виключення формування внутрiчерепної гематоми/ у який протягом 2-3 дiб, середнiм медперсоналом кожної 2-4 год. вiдзначаються показники /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1392. При надходженнi дитини зi струсом головного мозку в стацiонар у гострому перiодi призначається таке лiкування, за винятком
1393. Вiд призначення яких груп препаратiв варто утриматися при пiдозрi на внутрiчерепну гематому?
1394. Назвiть найбiльшi ефективнi заходи при внутрiчерепнiй гематомi, за винятком:
1395. Манiтол, що вливається хворим iз важкою черепно-мозковою травмою викликае такi змiни, за винятком:
1396. Травма спинного мозку пiдроздiляється на /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1397. У клiнiчнiй картинi струсу спинного мозку видiляють такi стадiї, за винятком:
1398. У якому з вiддiлiв хребта частiше спостерiгається флексорний механiзм травми?
1399. При пораженнi яких сегментiв спинного мозку виникає симптом Бернара-Горнера?
1400. При пораженнi яких сегментiв спинного мозку виникає паралiч дiафрагми?
1401. Травма периферичної нервової системи пiдроздiляється на /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1402. При пораженнi якого з перерахованих нервiв болi носять каузалгiчний характер?
1403. При пораженнi якого нерва виникає симптом "висячої кистi"?
1404. При пораженнi якого нерва виникає симптом "мавп'ячої лапи":
1405. При пораженнi якого нерва виникає симптом "пазуристої лапи":
1406. При пораженнi якого нерва виникає симптом "пiвнячої ходи":


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів