Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

16. "Сомато – неврологічні захворювання."


1318. Приступоподiбний бiль у кореня носа, в очному яблуцi з iррадiацiєю в щелепу, вухо, скроню, потилицю, шию, плече та кисть; гiперемiя обличчя, сльозотеча й одностороння ринорея характернi для:
1319. Приступоподiбний бiль, що стрiляє, в областi очного яблука, надбрiв'я, половини носа; сльозотеча, ринорея, кератокон'юктивiт характернi для:
1320. Для якого захворювання серця не характерно виникнення тромбоемболiї мозкових судин?
1321. Вроджений гiпотиреоз виявляється такими симптомами, за винятком:
1322. Дитина 12 рокiв, що страждає астматичним бронхiтом на висотi кашля раптово знепритомнiли. Поставте попереднiй дiагноз:
1323. Вкажiть симптоми дiабетичної полiневропатiї, за винятком:
1324. При якому з перерахованих захворювань не може спостерiгатися iнсипiдарний синдром /нецукрове сечовиснаження/:
1325. Вкажiть симптоми пошкодження нервової системи при лейкозi, за винятком:
1326. Вкажiть неврологiчнi синдроми характернi при системному червоному вiвчаку, за винятком:
1327. Назвiть достовiрний лiкворологiчний критерiй, що пiдтверджує нейролейкемiю:
1328. Який вроджений iмунодефiцит не поєднується з пораженням нервової системи?
1329. У дитини судомний синдром, що розвився на фонi гiпокальциемiї. Яке захворювання менш вiрогiдне з перерахованих?
1330. Назвiть препарати, що застосовуються при недостатностi клiтинного /Т-ланки/ iмунiтету /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1331. Назвiть препарати, що стимулюють переважно гуморальний iмунiтет /В-ланка/ /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1332. Коли виникає синдром Панкоста?
1333. Що таке синдром Лямберта-Iтона?
1334. Який синдром найбiльше частий при хронiчних декомпенсованих захворюваннях печiнки?
1335. Чим обумовлено пошкодження нервової системи при захворюваннi нирок у стадiї декомпенсацiї?
1336. Якi утворення нервової системи уражаються при хворобi Аддiсона-Бiрмера?
1337. При яких станах розвивається синдром Морган'ї-Адамса-Стокса?
1338. При яких захворюваннях нирок частiше за все зустрiчається церебральна судинна недостатнiсть?
1339. Назвiть першi скарги в хворих мiєломною хворобою?
1340. Основна причина непритомних станiв при iнсуломi?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів