Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

12. "Неврози та неврозоподібні стани."


1251. Вкажiть ознаку не характерну для невротичного розладу сну?
1252. Вкажiть недоцiльнiсть медико-реабiлiтацiйних заходiв при лiкуваннi неврозiв?
1253. Вкажiть ознаку не характерну для неврастенiї?
1254. Вкажiть ознаку не характерну для неврозу страху?
1255. Вкажiть загальний невроз iз названих нижче?
1256. Вкажiть системний невроз iз названих?
1257. Поставте д-з: Хвора,6 рокiв, злякалася собаки, що зненацька вискочив. З'явилися затруднення в мовi, дiвчинка не могла почати говорити, "тягла" перший склад, стала дратiвливої, обмежувала себе в контактах iз перевесниками:
1258. Поставте д-з: хворий, 8 рокiв, пiсля вiдмови вчительки на його прохання пiти в туалет, вiдчув неприємний запах. Вдома виявив, що штани забрудненi калом. З тих пiр при хвилюваннi або у важкiй ситуацiї цi явища повторювалися:
1259. Поставте д-з : Хлопчик, 9 рокiв, страждає нiчним нетриманням сечi, що виникнув пiсля скандалу в сiм'ї. Став плаксивим, погано засипав, спав тривожно, боючись зiпсувати постiль, нетримання сечi посилювалося пiсля напруженого дня:
1260. Поставте д-з: Хворий, 10 рокiв, по характеру боязкий, полохливий, пiсля перегляду кiнобоєвика вночi раптом початкiв кричати, зривався з постелi. Обличчя було червоним, зiницi розширенi. Такi явища повторюються:
1261. Поставте д-з: Хвора, 3,5 рокiв, вдома майже нiчого не їсть, часто вередує, при спробi насильницької годiвлi - блювота. Дратiвлива, кричить i сердиться, якщо бачить готування до її годiвлi. Сон поверхневий, тривожний:
1262. Хворий 14 рокiв, звернувся зi скаргами на виникаючу потребу клацати пальцями рук, що посилюється при хвилюваннi. Спроби позбутися вiд "дурної" звички не призвели до бажаного результату. Став розсiяним, дратiвливим. Поставте дiагноз:
1263. Хворий, 10,5 р., налякавшись смертi сусiдки, почав побоюватися за життя i здоров'я матерi. З'явилася потреба кожнi 20 хвилин дзвонити на роботу матерi й iнформуватися про її здоров'я, пiсля чого вiдчував полегшення. Поставте дiагнoз:
1264. Поставте д-з : хвора, 13,5 рокiв, по характерi примхлива, пiсля конфлiкту в сiм'ї стала скаржитися на похитування при ходi, а потiм неможливiсть пересуватися. У межах постелi рухова функцiя кiнцiвок збережена:
1265. Хвора 14 рокiв, пiсля конфлiкту в класi стала сумною, пригнiченою, нiчим не хотiла займатися. обмежила контакти з ровесниками, при нагадуваннi про якi заливалася сльозами. Порушився сон, знизився апетит.Поставте д-з:
1266. Хворий 7,5 рокiв, пiд час гри був наляканий товаришем, що зненацька вдарив його по плечу. З тих пiр з'явилися посмикування носом, що посилюються при хвилюваннi. Хлопчик соромиться цiєї "поганої" звички. Поставте дiагноз:
1267. Хвора, 12 рокiв скаржиться на головну бiль, що посилюється при хвилюваннi, швидку втомленiсть. Знизилася пам'ять i працездатнiсть особливо при виконаннi завдань суворого вчителя. Стала дратiвливою, в'ялою, плаксивою. Поставте дiагноз:
1268. Хвора, 9 рокiв повернулася додому зi школи i застала розграбовану злодiями квартиру. Кричала, звала на помiч, тiльки з'явиться сусiд швидко заспокоїлася, iз тих пiр боїться залишатися одна, стала дратiвливої i плаксивої. Дiагноз:
1269. Визначите характер гiперкiнезу: - повiльного, вигадливого, червоподiбного руху в дистальних вiддiлах кiнцiвок i м'язах обличчя:
1270. Вкажiть характер гiперкiнезу: повiльного, вигадливого руху захоплюючого м'язи тулуба i проксимальних вiддiлiв кiнцiвок, що зникають у положеннi лежачи:
1271. Вкажiть форму гiперкiнезу, що не виявляється швидким мимовiльним рухом:
1272. Назвiть форму гiперкiнезу - розмашистi швидкi мимовiльнi руховi кидки, шпурляння, що вiдмiчаються в кiнцiвках однiєї сторони, особливо в руцi:
1273. Вкажiть з пошкодженням яких структур мозку пов'язують гемiбалiзм?
1274. Назвiть форму гiперкiнезу - швидкi, блискавичнi клонiчнi скорочення окремих м'язiв або м'язевих груп, що виявляються в рiзноманiтних варiантах, як у м'язах що беруть участь у мимовiльних рухах так i в довiльних:
1275. Вкажiть форму тремтiння - з'являється тiльки при виконаннi визначених точних актiв, посилюється до кiнця цiлеспрямованого руху:
1276. Визначите характер тремтiння - розгонисте, повiльне тремтiння, що втягує кiнцiвки i тулуб, що рiзко посилюється при довiльних рухах, характерно для гепатоцеребральної дистрофiї:
1277. Визначите форму тремтiння - повiльне, що локалiзується головним чином у великому, вказiвному i середньому пальцях /великий палець сковзає по бiчнiй поверхнi вказiвного - "скакатування пiлюль"/, виражено при паркiнсонiзмi:
1278. Вкажiть форму тремтiння - виявляється дрiбним тремтiнням рук, особливо пальцiв. Для його виявлення хворий повинний витягнути руки i розвести пальцi:
1279. Визначить форму тремтiння - ритм тремтiння може бути рiзноманiтним, у дiтей частiше починається з рук, а потiм приєднується тремтiння голови, виявляється як пiд час дiй, так i при утриманнi пози, повiльно прогресує:
1280. При яких захворюваннях нервової системи, iз перерахованих, не спостерiгаються тикоподiбнi гiперкiнези?
1281. Вкажiть основнi ознаки синдрому /хвороби/ Жиль-де-ля-Туретта /вкажiть невiрну вiдповiдь/:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів