Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

10. "Судинні захворювання."


1113. Назвiть клiнiчнi форми судинних захворювань головного мозку, якi у дiтей зустрiчаються частiше нiж у дорослих:
1114. У дитячому вiцi артерiальна гiпертонiя частiше спостерiгається при таких захворюваннях, за винятком:
1115. Визначте сутнiсть артерiальних i артерiовенозних аневризм:
1116. Назвiть найбiльше важку судинну аномалiю, що виявляється в дiтей раннього вiку:
1117. Аневризми клiнiчно виявляються такими симптомами, за винятком:
1118. Вкажiть за допомогою яких методик уточнюється дiагноз артерiальної або артерiо-венозної аневризми:
1119. Чи можливе в дiтей гостре порушення мозкового кровообiгу по типу крововиливу:
1120. Причини емболiй мозкових судин у дiтей /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1121. У басейнi якої артерiї частiше за все локалiзуються емболи?
1122. Вкажiть вiд чого залежить осередкова симптоматика при емболiї судин мозку:
1123. Назвiть причину жирової емболiї в дiтей:
1124. Тромбоз мозкових артерiй у дiтей спостерiгається при таких захворюваннях:
1125. Вкажiть якi з артерiй у дiтей тромбуються частiше?
1126. Тромбоз мозкових вен i синусiв буває при таких захворюваннях, за винятком:
1127. Вкажiть тромбоз якого венозного синуса протiкає найбiльше тяжко?
1128. Тромбоз верхнього сагiтального синуса при повної його оклюзiї виявляється такими симптомами, за винятком:
1129. Тромбоз верхнього сагiтального синуса, який розвивається повiльно проявляється такими симптомами, за винятком:
1130. Тромбоз кавернозного синуса виявляється такими симптомами, за винятком:
1131. Тромбоз поперечного синуса виявляється такими симптомами, за винятком:
1132. Яке лiкування є основним при тромбозi синусiв:
1133. Загальнi /недиференцiйованi лiкувальнi/ заходи при iнсультах включають /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1134. Вкажiть групи препаратiв, якi застосовуються при лiкуваннi геморагiчного iнсульту в першi часи i днi пiсля його початку /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1135. Вкажiть групи препаратiв, якi застосовуються при лiкуваннi iшемiчного iнсульту /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1136. Вкажiть коли починається вiдновний перiод iнсульту:
1137. Мiгрень характеризується такими симптомами, за винятком:
1138. Вкажiть чинники, якi сприяють для виникнення приступу мiгренi:
1139. Вкажiть якi видiляють форми мiгренi:
1140. Вкажiть найбiльше типовий для мiгренi характер болей i локалiзацiю:
1141. Вкажiть тривалiсть болевої фази мiгренозного приступу:
1142. Назвiть клiнiчнi форми асоцiйованої мiгренi з аурою /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1143. Чи буває мiгрень у дiтей без головної болi?
1144. Вкажiть загальновизнаний чинник, який вiдiграє значення в походженнi мiгренi:
1145. Важливу роль у патогенезi мiгренi надають таким симптомам, за винятком:
1146. Назвiть краще сполучення препаратiв ,якi застосовуються для боротьби з мiгренозним приступом /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1147. Лiкування мiгренi в мiжприступному перiодi зводиться до призначення /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1148. Назвiть варiанти або прояви "еквiвалентiв" мiгренi в ранньому дитячому вiцi /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1149. Назвiть патогенетичнi стадiї мiгренозного кризу /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1150. Мiжприступне лiкування мiгренi включає такi препарати, за винятком:
1151. Лiкування мiгренозного кризу включає такi препарати, за винятком:
1152. Вкажiть етiопатогенетичнi чинники виникнення непритомностi /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
1153. Пульсовий тиск при вираженому судинному колапсi:
1154. Невiдкладна допомога при раптовiй втратi свiдомостi /непритомностi/ включає такi заходи, за винятком:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів