Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


25. Дитяча неврологія

1. "Анатомія та топічна діагностика уражень нервової системи."


1. Нервовi клiтини /нейрони/ людини:
2. Функцiонально нейрони роздiляються на /вказати невірну відповідь/:
3. Мiєлiн у нервових волокнах забезпечує:
4. Основу дiяльностi нервової системи складає:
5. Спинний мозок мiстить:
6. Кiнський хвiст утворюється корiнцями:
7. Сегментарний апарат спинного мозку утворюють:
8. Реалiзують рухи
9. Регулюють iмпульсацiю вiд пропрiорецепторiв:
10. 1-й нейрон всiх видiв чутливостi розташований у:
11. Якi клiтини лежать у переднiх рогах спинного мозку?
12. Якi клiтини лежать у заднiх рогах спинного мозку?
13. Якi волокна проходять у переднiй спайцi?
14. В основi заднiх рогiв C8 - L3 сегментiв /стовпи Кларка/ розташованi клiтини:
15. Дiафрагма iнервується:
16. Проксимальнi вiддiли рук iнервуються:
17. Дистальнi вiддiли рук iнервуются:
18. Симпатична iнервацiя гладких м'язiв ока здiйснюється:
19. Проксимальнi вiддiли передньої поверхнi нiг iнервуються:
20. Переднiй кiрково-спинномозковий шлях проходить у:
21. Бiчний кiрково-спинномозковий шлях проходить у:
22. Медiальний повздовжнiй пучок проходить у:
23. Вестибуло-спинномозковий шлях проходить у:
24. Переднiй ретикуло-спинномозковий шлях проходить у:
25. Спинно-мозочковi шляхи проходять у:
26. Спинно-таламiчний шлях проходить у:
27. Тонкий i клиновидний пучки проходять у:
28. Рубро-спiнальний шлях проходить у:
29. Переднiй кортико-спинномозковий шлях робить:
30. Бiчний кортико-спинномозковий шлях робить:
31. Рубро-спiнальний шлях робить:
32. Спинно-таламiчний шлях робить:
33. У покришцi мозкового стовбура розташованi /вказати невiрну вiдповiдь/:
34. Дах середнього мозку утворюють:
35. До екстрапiрамiдної системи вiдносяться /вказати невiрну вiдповiдь/:
36. Первинним зоровим центром є:
37. Другий нейрон глибокої чутливостi розташований у ядрах:
38. У медiальнiй петлi проходять волокна:
39. Ядро пiд'язикового нерва розташоване пiд дном ромбовидної ямки в:
40. Додатковий нерв має:
41. Додатковий нерв здiйснює /вказати невiрну вiдповiдь/:
42. Ядра блукаючого i ядра язикоглоткового нервiв виконують функцiї:
43. Рухове ядро блукаючого i язикоглоткового нерва iнервують/вказати невiрну вiдповiдь/:
44. Корково-ядерний шлях над руховим ядром IХ i Х нервiв робить:
45. Блукаючий нерв здiйснює /вказати невiрну вiдповiдь/:
46. Ядра вестибуло-кохлеарного нерва розташованi:
47. Функцiонально - вестибулярнi ядра пов'язанi з:
48. Первинним слуховим центром є:
49. Корiнець пiд'язикового нерва виходить на основi мозку:
50. Корiнцi додаткового нерва виходять на основi мозку:
51. Корiнцi вестибуло-кохлеарного нерва виходять:
52. Корiнець трiйничного нерва виходить на основу мозку:
53. Корiнець вiдвiдного нерва, виходить на основу мозку:
54. Корiнець лицевого нерва виходить на основу мозку:
55. Ядро лицевого нерва розташоване:
56. Ядро лицевого нерва:
57. В областi верхiвки пiрамiди, скроневої кiстки проходить:
58. У складi лицевого нерва проходять волокна-супутники /вказати невiрну вiдповiдь/:
59. У вузлi трiйничного нерва /Гассеровому/ знаходиться:
60. Рухове волокно трiйничного нерва входить до складу:
61. Порушення чутливостi на обличчi по сегментарному типу/зонам Зельдера/ виникають:
62. Блоковий нерв iнервує м'язи:
63. Окоруховий нерв має:
64. Парасимпатичне ядро окорухового нерва забезпечує:
65. Зiниця звужується при /вказати невiрну вiдповiдь/:
66. У зоровому перехрестi беруть участь:
67. Самим значним ядром мозочка є:
68. У яких нiжках мозочка проходять тiльки афферентнi шляхи?
69. Ефферентнi iмпульси мозочка в основному реалiзуються через:
70. Вестибулярнi ядра пов'язанi з хробаком мозочка через:
71. Зоровий бугор утворює:
72. Гiпоталамус попереду межує iз:
73. У метаталамус входять:
74. До основних пiдкiркових ядер вiдносяться:
75. До стрiарної системи вiдноситься:
76. Блiдий шар утворюється:
77. Екстрапiрамiдна система включає /вказати невiрну вiдповiдь/:
78. Стрiопалiдарна система бере участь у здiйсненнi /вказати невiрну вiдповiдь/:
79. Переднє стегно внутрiшньої капсули розташоване мiж:
80. Заднє стегно внутрiшньої капсули розташоване мiж:
81. У передньому стегнi внутрiшньої капсули проходить:
82. У колiнi внутрiшньої капсули проходить:
83. У переднiх 2/3 заднього стегна проходить:
84. У заднiй третинi заднього стегна проходить:
85. Лiмбична система, в основному, здiйснює:
86. Лобна доля складається зi звивин /вказати невiрну вiдповiдь/:
87. Тiм'яна доля складається з /вказати невiрну вiдповiдь/:
88. Скронева доля складається зi звивин /вказати невiрну вiдповiдь/:
89. Латеральна борозна роздiляє:
90. Кiрковий центр експресивної /моторної/ мови у правшi розташований в:
91. Сенсорний центр мови розташований у правшi:
92. Вiд клiтин симпатичного стовбура вiдходять:
93. Симпатична система /вказати невiрну вiдповiдь/:
94. Парасимпатична система /вказати невiрну вiдповiдь/:
95. Мозковий серп, що роздiляє пiвкулi, утворений:
96. Протягом доби в грудних дiтей спинномозкова рiдина цiлком оновлюється:
97. Спинномозкова рiдина, в основному, всмоктується:
98. Поперекова цистерна утворюється нижче рiвня хребцiв:
99. Каротидна система утворюється:
100. Основна частина зовнiшньої поверхнi мозку живиться:
101. Базилярна артерiя утворюється:
102. Передня мозкова артерiя кровопостачає /вказати невiрну вiдповiдь/:
103. Нижньо-шийнi i груднi до /Д7/ сегменти спинного мозку кровопостачаються:
104. Нижня частина спинного мозку /нижче Д7/ кровопостачається:
105. Заднi мозковi i мозочковi артерiї утворюються з:
106. Плечове сплетення утворене волокнами корiнцiв:
107. Променевий нерв iнервує /вказати невiрну вiдповiдь/:
108. Лiктьовий нерв iнервує /вказати невiрну вiдповiдь/:
109. Серединний нерв iнервує (вказати невiрну вiдповiдь):
110. Для пораження, якого периферичного нерва характерний симптом "мавпяча" кисть:
111. Кiнцевими гiлками сiдничного нерва є:
112. Для пораження, якого периферичного нерва характерний симптом "звисаючої " стопи:
113. Порушення нюху з однiєї сторони виникає при:
114. Некорегована амблiопiя при цiлостi внутрiшнiх середовищ i сiткiвки характерна для:
115. Концентричне звуження полiв зору характерне для пораження:
116. При пораженнi правого зорового тракту виникає:
117. Для кiркової гемiанопсiї характерно:
118. Деколорацiя соска зорового нерва, зменшення його розмiрiв, звуження судин характерно для:
119. Розширення зiницi (мiдрiаз) спостерiгається при пораженнi (вказати невiрну вiдповiдь):
120. При пораженнi окорухового нерва спостерiгається (вказати невiрну вiдповiдь):
121. Тотальна офтальмоплегiя може виникнути при пораженнi:
122. При конвергенцiї та акомодацiї:
123. При парезi акомодацiї хворий скаржиться на:
124. Симптом Аргайла-Робертсона характеризується:
125. Вiдсутнiсть диплопiї при паралiтичнiй косоокостi свiдчить про:
126. Диплопiя наростає при поглядi:
127. Парез акомодацiї:
128. При випадiннi всiх функцiй окорухового нерва поражене:
129. При пораженнi блоковидного нерва виникає:
130. Спонтанно виникаюча рiзноманiтного виду косоокiсть у дитини першого мiсяця життя є:
131. При парезi погляду влiво i правобiчному гемiпарезi вогнище розташоване:
132. Паралiч погляду вгору виникає при пораженнi:
133. Вiдхилення нижньої щелепи влiво виникає при пораженнi:
134. Рiзка напруга жувальних м'язiв (тризм) виникає при:
135. З першою гiлкою трiйничного нерва (афферентна частина) пов'язанi рефлекси:
136. При пораженнi спинномозкового шляху трiйничного нерва i його ядер виникає:
137. Трiйничний нерв є афферентною частиною безумовних рефлексiв новонародженого (вказати невiрну вiдповiдь):
138. Порушення чутливостi тiльки в областi рота i носа виникає при пораженнi:
139. При пораженнi лицевого нерва виникає (вказати невiрну вiдповiдь):
140. При пораженнi ядра лицевого нерва виникає:
141. Симптом Белла характеризується (вказати невiрну вiдповiдь):
142. Пораження лицевого нерва у фаллопiєвому каналi до його зовнiшнього колiна характеризується (вказати неправильна вiдповiдь):
143. При пораженнi областi вузла зовнiшнього колiна лицевого нерва (синдром Ханта) виникає (вказати неправильна вiдповiдь):
144. Ознаками подразнення лицевого нерва є (вказати невiрну вiдповiдь):
145. При системному головокружiннi пораженi:
146. Нiстагм спостерiгається при (вказати невiрну вiдповiдь):
147. Вестибулярний нiстагм на вiдмiну вiд мозочкового (вказати невiрну вiдповiдь):
148. Зниження або вiдсутнiсть слуху з однiєї сторони може виникнути в результатi пораження (вказати невiрну вiдповiдь):
149. При односторонньому пораженнi язикоглоткового та блукаючого нервiв i їхнього рухового ядра виникає (вказати невiрну вiдповiдь):
150. Центральний парез IX i X нервiв з однiєї сторони:
151. Псевдобульбарний синдром характеризується (вказати невiрну вiдповiдь):
152. В яких випадках з'являюються фiбрилярнi посмикування на паретичнiй сторонi язика:
153. Функцiя додаткового нерва перевiряється (вказати невiрну вiдповiдь)
154. Дизартрiя виникає при парезi:
155. Активнi рухи можуть бути обмеженi при (вказати невiрну вiдповiдь):
156. М'язева гiпотонiя i сухожильна арефлексiя спостерiгається при (вказати невiрну вiдповiдь)
157. При центральних парезах спостерiгаються синкiнезiї (вказати невiрну вiдповiдь):
158. Глобальна синкiнезiя характеризується:
159. Повний об'єм рухiв при вiдсутностi опори оцiнюється в:
160. Можливi рухи лише в горизонтальнiй площинi, при усуненнi сили ваги оцiнюються в:
161. Мiнiмальний рух, або тiльки напруга зв'язки оцiнюється в:
162. Атонiя, або гiпотонiя м'язiв спостерiгається при (вказати невiрну вiдповiдь):
163. При пiдвищеннi м'язевого тонусу по типу спастичностi - рука (вказати невiрну вiдповiдь):
164. Децеребрацiйна ригiднiсть виникає при пораженнi:
165. М'язева ригiднiсть часто сполучається з:
166. М'язева дистонiя часто сполучається з:
167. Проста м'язева атрофiя без реакцiї переродження при центральних паралiчах:
168. Фiбрилярнi та фасцикулярнi посмикування можуть спостерiгатися при пораженнi:
169. Гiперкiнези зустрiчаються при (вказати невiрну вiдповiдь):
170. Хореїчний гiперкiнез звичайно сполучається з:
171. Крупноразмашистi кидковi рухи (балiзм) виникають при пораженнi:
172. Атетоз спостерiгається при пораженнi:
173. Швидкi посмикування окремих м'язiв або м'язевих груп називаються:
174. Мiоклонiї характеризуються (вказати невiрну вiдповiдь):
175. До локальних м'язевих спазмiв вiдносять (вказати невiрну вiдповiдь):
176. Короткочаснi тонiчнi судоми литкових м'язiв, що супроводжуються рiзкою бiллю називаються:
177. При атаксiї порушується (вказати невiрну вiдповiдь):
178. У позi Ромберга перевiряється:
179. Атаксiя роздiляється на (вказати невiрну вiдповiдь):
180. Хворий похитується в сторону вогнища пораження при атаксiї
181. Хворий похитується в сторону протилежну вогнищу пораження при атаксiї:
182. Зоровий контроль зменшує вираженiсть атаксiї:
183. Степаж (штампуюча хода) спостерiгається при:
184. "Качина" хода виникає при слабостi:
185. Задньостовбова атаксiя поєднується з (вказати невiрну вiдповiдь)
186. Гемiгiпомiмiя та асиметрiя обличчя при емоцiях може спостерiгатися при пораженнi:
187. Рефлекс iз зв'язки двоголового м'яза зникає при пораженнi сегментiв:
188. Рефлекторна дуга п'ястно-променевого рефлексу замикається в сегментах:
189. Колiнний рефлекс випадає при пораженнi сегментiв:
190. Ахiловий рефлекс випадає при пораженнi сегментiв:
191. Маятникоподiбний колiнний рефлекс спостерiгається при:
192. Черевнi рефлекси на сторонi центрального гемiпарезу:
193. До патологiчних рефлексiв флексорного типу вiдносяться (вказати невiрну вiдповiдь):
194. До патологiчних рефлексiв екстензорного типу вiдносяться (вказати невiрну вiдповiдь):
195. Рефлекс Россолiмо визначається:
196. Рефлекси орального автоматизму в старших дiтей є ознакою:
197. Гiперестезiя виникає в результатi подразнення:
198. Гiперпатiя характеризується (вказати невiрну вiдповiдь):
199. Дисоцiйованi порушення чутливостi по сегментарному типу виникають при пораженнi:
200. При пораженнi двох сегментiв чутливi розлади:
201. При пораженнi бiчних стовпiв спинного мозку верхня межа чутливих розладiв:
202. При пораженнi постцентральної звивини (вказати невiрну вiдповiдь):
203. Астереогноз та iншi види агнозiї виникають при пораженнi:
204. Таламiчний болевий синдром частiше сполучється з:
205. У хворого приступ характеризується: серцебиттям, пiдвищенням артерiального тиску, ознобоподiбним тремором, пiдвищеною пiтливiстю i температурою, вiдчуттям тривоги i страху. Наприкiнцi - багате видiлення сечi. Назвiть синдром:
206. У хворого приступ характеризується: слабiстю, почервонiнням обличчя, затрудненням дихання, пiдвищеною пiтливiстю, нудотою, сповiльненим пульсом, зниженням артерiального тиску, спазматичною бiллю в животi. Назвiть синдром:
207. Якi лiкарськi засоби використовуються для зниження тонусу парасимпатичної частини вегетативної нервової системи?
208. Якi лiкарськi засоби використовуються для зниження тонусу симпатичної частини вегетативної нервової системи?
209. У нормi при перевiрцi рефлексу Ашнера-Данiнi пульс сповiльнюється на:
210. Розлад предметних дiй при цiлостi мислення i руху називається:
211. При вогнищi в дiлянцi кутової звивини лiвої пiвкулi виникає:
212. При вогнищi в заднiй частинi другої лобної звивини виникає:
213. При пораженнi лiвої надкраевої звивини тiм'яної долi виникає:
214. При яких пошкодженнях виникає периферичний парез?
215. При пораженнi яких сегментiв виникає парез проксимальних вiддiлiв рук?
216. Якi рефлекси випадають при пораженнi поперекових сегментiв?
217. Якi порушення чутливостi виникають при пораженнi бiчних стовпiв?
218. Якi порушення чутливостi виникають при пораженнi заднього рогу?
219. Чи виникають центральнi паралiчi при пошкодженнях спинного мозку?
220. Чи виникає атаксiя при пораженнi спинного мозку?
221. Що характерно для пошкодження заднiх корiнцiв?
222. При пораженнi яких сегментiв виникає розлад сечопуску по периферичному типу?
223. У хворого з центральним паралiчем i порушенням глибокої чутливостi на правiй нозi, порушенням болевої i температурної чутливостi злiва з рiвня Д10 вогнище розташоване:
224. При повному поперечному пораженнi спинного мозку на рiвнi С4 спостерiгається (вказати невiрну вiдповiдь):
225. У хворого з периферичним парезом нiг, та їхньою анестезiєю, порушенням функцiї тазових органiв по центральному типу, трофiчними розладами вогнище розташоване:
226. Мiоз, невеликий птоз i енофтальмiя (Синдром Горнера) виникає при пораженнi:
227. При пораженнi конуса спинного мозку спостерiгається (вказати невiрну вiдповiдь):
228. При пораженнi кiньського хвоста спостерiгається (вказати невiрну вiдповiдь):
229. У хворого з мiдрiазом злiва, розбiжною косоокiстю за рахунок лiвого ока, правобiчним гемiпарезом вогнище розташоване:
230. У хворого з мiдрiазом i птозом злiва, правобiчним гемiпарезом i правобiчною гомонiмною верхньоквадратною анопсiєю вогнище розташоване:
231. При розбiжнiй косоокостi за рахунок правого ока, середньорозмашистому треморi i гемiпарезi злiва вогнище розташоване:
232. Системне головокружiння, горизонтальний нiстагм, чiткiше вправо. Зниження cлуxу i порушення координаторних проб справа. Нестiйкiсть у позi Ромберга. Лiвостороннiй гемiпарез. Локалiзацiя вогнища:
233. У хворого з периферичним парезом лицевої мускулатури справа, вiдхиленням язика влiво, лiвостороннiм гемiпарезом вогнище розташоване:
234. При синдромi Фовiля (вогнище в нижнiх вiддiлах моста злiва) спостерiгається (вказати невiрну вiдповiдь):
235. При вогнищi в довгастому мозку на рiвнi ядра пiд'язикового нерва виникає (вказати невiрну вiдповiдь):
236. У хворого з парезом погляду вгору, парезом конвергенцiї, посиленим старт-рефлексом вогнище розташоване:
237. При вiдхиленнi язика влiво, звисаннi правої половини м'якого неба, вiдхиленнi пiднебiнного язичка влiво i пiрамiднiй симптоматицi злiва вогнище розташоване:
238. Вiдхилення язика влiво, атрофiя його лiвої половини. Правобiчний гемiпарез. Локалiзацiя вогнища:
239. Псевдобульбарний синдром виникає при пораженнi (вказати невiрну вiдповiдь):
240. Периферичний парез правої половини мiмiчних м'язiв. Лiвостороннiй гемiпарез. Локалiзацiя вогнища:
241. Падiння при стояннi i ходьбi вправо. Порушення координаторних проб, адiадохокiнез, iнтенцiйний тремор. М'язева гiпотонiя справа. Локалiзацiя вогнища:
242. Iнтенцiйний тремор, нiстагм i скандована мова (трiада Шарко) характернi для вогнищ демiєлiнiзацiї в:
243. Гомолатеральний характер симптоматики пошкодження пiвкулi мозочка пов'язаний iз:
244. При пораженнi зв'язкiв зубчатого ядра мозочка з червоними ядрами спостерiгається (вказати невiрну вiдповiдь):
245. При синдромi зовнiшньої стiнки печеристої пазухи (синдромi Фуа) спостерiгається (вказати невiрну вiдповiдь):
246. При синдромi сфеноїдальної щiлини спостерiгається (вказати невiрну вiдповiдь):
247. Пошкодження вiдвiдного нерва, i бiль в тiм'яно-скроневiй областi на сторонi вогнища (синдром Градениго) виникають при пораженнi:
248. Поза Вернiке-Мана характерна для вогнища розташованого в:
249. При гемiпарезi, гемiгiпестезiї i гемiанопсiї вогнище розташоване в:
250. При порушеннi терморегуляцiї центрального генезу характерно (вказати невiрну вiдповiдь):
251. При судомах очних яблук i голови влiво, вогнище пошкодження знаходиться в:
252. Приступоподiбне онiмiння та клонiчнi судоми в лiвiй руцi, бiльше кистi. Пiсля приступу центральний парез i порушення всiх видiв чутливостi на лiвiй руцi. Вогнище пошкодження розташоване в:
253. При пораженнi заднiх вiддiлiв лiвої скроневої областi на стику з потиличною та тiм'яною виникає:
254. Подразнення конвекситальної скроневої кори веде до (вказати невiрну вiдповiдь):
255. Якi розлади мови можуть спостерiгатися при пораженнi мозкового стовбура (вказати невiрну вiдповiдь):
256. Тотальний синдром пораження правої середньої мозкової артерiї в правшi характеризується (вказати невiрну вiдповiдь):
257. Тотальний синдром пошкодження передньої мозкової артерiї характеризується (вказати невiрну вiдповiдь):
258. Вкажiть афферентний шлях зiничного рефлексу:
259. Вкажiть ефферентний шлях рефлекторної дуги зiничного рефлексу:
260. Вкажiть рiвень головного мозку, де замикається дуга зiничного рефлексу:
261. Вкажiть афферентний шлях рефлекторної дуги рогiвкового рефлексу:
262. Вкажiть ефферентний шлях рефлекторної дуги рогiвкового рефлексу:
263. Вкажiть афферентний шлях рефлекторної дуги кохлео-пальпебрального рефлексу:
264. Вкажiть ефферентний шлях рефлекторної дуги кохлео-пальпебрального рефлексу:
265. Вкажiть рiвень замикання кохлео-пальпебрального рефлексу в головному мозку:
266. Вкажiть афферентний шлях рефлекторної дуги глоткового рефлексу:
267. Вкажiть ефферентний шлях рефлекторної дуги глоткового рефлексу:
268. Вкажiть рiвень замикання глоткового рефлексу:
269. Вкажiть афферентний шлях рефлекторної дуги згинального лiктьового рефлексу:
270. Вкажiть ефферентний шлях рефлекторної дуги згинально-лiктьового рефлексу:
271. Вкажiть ефферентний шлях рефлекторної дуги разгинально-лiктьового рефлексу:
272. Вкажiть афферентний шлях рефлекторної дуги колiнного рефлексу:
273. Вкажiть ефферентний шлях рефлекторної дуги колiнного рефлексу:
274. Вкажiть афферентний шлях рефлекторної дуги ахiлового рефлексу:
275. Вкажiть ефферентний шлях рефлекторної дуги ахiлового рефлексу:
276. Вкажiть афферентний i ефферентний шлях рефлекторної дуги всiх черевних рефлексiв:
277. Вкажiть яким сегментам вiдповiдає рiвень замикання середньочеревних рефлексiв:
278. Вкажiть афферентний шлях рефлекторної дуги кремастерного рефлексу:
279. Вкажiть ефферентний шлях рефлекторної дуги кремастерного рефлексу:
280. Вкажiть афферентний шлях рефлекторної дуги пiдошовного рефлексу:
281. Вкажiть ефферентний шлях рефлекторної дуги пiдошовного рефлексу:
282. Вкажiть, в якому порядку доцiльно дослiджувати функцiю черепно-мозкових нервiв:
283. Вкажiть, що необхiдно попередньо з'ясувати i перевiрити перед тим, як почати дослiдження нюху:
284. Назвiть пахучi речовини, що можуть бути використанi для дослiдження нюху:
285. Вкажiть, як дають нюхати пахучi речовини?
286. Де локалiзується вогнище при нюхових галюцинозах:
287. Де локалiзується вогнище при одностороннiй аносмiї або гiпосмiї?
288. Вкажiть, як дослiджується зiр у дiтей у вiцi до 1 року:
289. При пораженнi якої дiлянки зорових шляхiв виникає слiпота на одне око?
290. На що вказують нечiткi межi соска зорового нерва i розширення вен на очному днi?
291. Визначите, що пошкоджено при бiтемпоральнiй гемiанопсiї:
292. Вкажiть, що може бути пошкоджене при лiвостороннiй гомонiмнiй гемiанопсiї?
293. При повному паралiчi функцiї окорухового нерва виникають симптоми /вказати невiрну вiдповiдь/:
294. Чим характеризується неврит блоковидного нерва?
295. Чим характеризується паралiч функцiї лiвого вiдвiдного нерва ?
296. Що пошкоджено при вiдхиленнi нижньої щелепи вправо?
297. Що пошкоджено при центральному парезi жувальних м'язiв?
298. Коли виникають болi в половинi обличчя ?
299. Що пошкоджено при паралiчi всiєї мiмiчної мускулатури з однiєї сторони?
300. Як вiдрiзнити центральний парез лицевого нерва вiд периферичного?
301. Вкажiть який iз перерахованих симптомiв не характерний для пошкодження лицевого нерва по периферичному типу?
302. Що пошкоджено при вiдсутностi слуху злiва?
303. Що пошкоджено при системному головокружiннi?
304. Чи порушується рiвновага при пораженнi вестибулярного апарату:
305. В яку сторону вiдхиляється язик при пораженнi пiд'язикового нерва
306. У яких випадках з'являються фiбрилярнi посмикування на паретичнiй сторонi язика?
307. Вивчення рухової функцiї дитини передбачає дослiдження таких систем головного мозку /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
308. Вкажiть основнi синдроми, характернi для пошкодження пiрамiдної системи:
309. Вкажiть основнi синдроми, характернi для пошкодження екстрапiрамiдної системи:
310. Вкажiть основнi симптоми, характернi для пошкодження мозочкової системи:
311. Неврологiчне обстеження рухової системи дитини включає вивчення /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
312. Вкажiть, iз чого варто починати дослiдження рухових функцiй?
313. Вкажiть основнi типи патологiчної ходи в дитини при пораженнi нервової системи /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
314. Вкажiть основнi проби, що дозволяють виявити прихований парез /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
315. Вкажiть правильне визначення синкiнезiї:
316. Вкажiть, якi це синкiнезiї: дитина через парез, який був викликаний пошкодженням пiрамiдного шляху, не може зробити тильне згинання стопи, робить це при спробi зiгнути паретичну ногу в колiнному суглобi:
317. Визначте вид синкiнезiї - всякi спроби до руху паралiзованими кiнцiвками, а також кашель, чмихання викликають посилення контрактури: у руцi згинальної, у нозi - розгинальної:
318. Вкажiть основнi типи патологiчних синкiнезiй /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
319. Локомоторна або динамiчна атаксiя характеризується:
320. Статична атаксiя характеризується:
321. Якi проби застосовуються для виявлення атаксiй /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
322. Вкажiть основнi типи атаксiй /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
323. Якi особливостi сенситивної атаксiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
324. Чим вiдрiзняється вестибулярна атаксiя вiд мозочкової?
325. Пiд апраксiєю розумiють патологiчний стан, при якому:
326. Пiд асинергiєю розумiють патологiчний стан при якому:
327. Порушення об'єму пасивних рухiв може бути обумовлено /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
328. Пiдвищення м'язевого тонусу може спостерiгатися при патологiї /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
329. Вкажiть основнi ознаки, що характеризують пiдвищення м'язевого тонусу по пiрамiдному типу /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
330. Печислiть основнi ознаки, що характеризують пiдвищення м'язевого тонусу по екстрапiрамiдному типу /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
331. Якими вiддiлами мозку забезпечується координацiя рухiв /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
332. Вкажiть основнi проби, що дозволяють виявити патологiю мозочкової системи /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
333. У позi Ромберга хворий iз пошкодженням правої пiвкулi мозочка вiдхиляється в:
334. При дегенеративному процесi, що пошкоджує клiтини переднiх рогiв спинного мозку частiше спостерiгаються:
335. Вкажiть основнi види гiперкiнезiв /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
336. Вкажiть основнi симптоми, що характеризують поняття центрального /спастичного/ парезу /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
337. Вкажiть симптоми, що характеризують поняття в'ялого /периферичного/ парезу /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
338. До екстензорної групи патологiчних знакiв, що спостерiгаються при пораженнi пiрамiдної системи вiдносять /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
339. До флексорної групи патологiчних знакiв, що спостерiгаються при пораженнi пiрамiдної системи вiдносять /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
340. Захисний рефлекс Бехтерева-Марi-Фуа частiше виникає при двосторонньому пораженнi пiрамiдної системи на рiвнi:
341. Зникнення глибоких черевних рефлексiв свiдчить про пошкодження:
342. Дослiдження поверхневої чутливостi включає вивчення /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
343. Дослiдження складних видiв чутливостi включає вивчення /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
344. Дослiджувати порушення вiбрацiйної чутливостi найкраще камертоном iз числом коливань:
345. Вкажiть мiнiмальну вiдстань /у мм/ на шкiрi спини, що розцiнюється як вiдсутнiсть патологiї дискримiнацiйної чутливостi:
346. Перерахуйте можливi типи порушень болевої чутливостi при пораженнi периферичної нервової системи /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
347. Перерахуйте можливi типи порушень болевої чутливостi при пораженнi спинного мозку /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
348. Перерахуйте типи порушень болевої чутливостi при пораженнi головного мозку /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
349. Вкажiть рiзницю мiж корiнцевим i сегментарним типами порушення чутливостi:
350. При пораженнi стегнового нерва в хворого визначається такий симптом натягу:
351. При пораженнi сiдничного нерва визначається такий симптом натягу:
352. Особливостi дослiдження нервової системи новонароджених i дiтей грудного вiку:
353. Особливостi аналiзу неврологiчного статусу новонароджених i дiтей грудного вiку:
354. Назвiть основнi форми черепа в новонародженого:
355. Назвiть межi коливань окружностi голови в доношених новонароджених:
356. Що необхiдно враховувати при аналiзi показникiв окружностi голови в новонародженого:
357. На скiльки сантиметрiв у нормi повинна вирости окружнiсть голови дитини в перший мiсяць, другий, третiй:
358. Розмiри великого тiм'ячка i стан вiнцевого та сагiттального швiв у новонародженого в нормi:
359. Про що свiдчить випинання i напруження великого тiм'ячка, розкриття сагiттального шва бiльш нiж на 0,5 см, поряд iз проявом симптому Грефе:
360. Реакцiя новонародженого на рiзкий запах бiля носа:
361. Як реагує новонароджений на джерело свiтла:
362. Про що свiдчить вiдсутнiсть зажмурювання новонародженого на джерело свiтла, поряд iз широкими зiницями, вираженим маятникоподiбним нiстагмом:
363. Коли в нормi в дiтей з'являється реакцiя зосередження у вiдповiдь на звуковi та зоровi сприйняття з фiксацiєю погляду на предметi:
364. Про що свiдчить вiдвисання нижньої щелепи, вiдсутнiсть смоктальних рухiв, що чмокають, у новонародженого?
365. Як реагує новонароджений на звуки:
366. Якi рефлекси характеризують функцiю вестибулярної порцiї VIII пари в новонародженого:
367. Вкажiть яка з описаних поз новонародженого є фiзiологiчною:
368. Охарактеризуйте стан м'язевого тонусу в новонародженого i дитини до 1,5 - 2 мiс. у нормi:
369. Вкажiть про стан сухожильних рефлексiв у новонароджених у нормi:
370. Вкажiть на якi групи подiляються основнi безумовнi рефлекси немовляти:
371. Вкажiть основну клiнiчну характеристику надсегментарних позотонiчних автоматизмiв:
372. На якi двi групи роздiляються надсегментарнi рефлекси:
373. Назвiть основнi мiелоенцефальнi позотонiчнi рефлекси i час їхньої редукцiї в дитини грудного вiку в нормi:
374. Назвiть основнi мезенцефальнi установчi рефлекси:
375. Вкажiть на виконання яких функцiй спрямованi ланцюговi симетричнi випрямнi рефлекси i час їх розвитку та узгодженостi:
376. Назвiть основнi безумовнi рефлекси немовляти, що забезпечуються сегментами мозкового стовбура /оральнi автоматизми/:
377. Час появи i редукцiї хоботкового рефлексу в нормi:
378. Час появи i редукцiї пошукового рефлексу в нормi:
379. Долонно-ротовий рефлекс /рефлекс Бабкiна/ час редукцiї:
380. Смоктальний рефлекс, час його зберiгання в нормi:
381. Назвiть основнi безумовнi рефлекси немовляти, що забезпечують сегментами спинного мозку /спiнальнi автоматизми/:
382. Вкажiть до якого часу фiзiологiчний хватальний рефлекс:
383. Вкажiть до якого часу в нормi виражений рефлекс Моро:
384. Вкажiть з яких фаз складається рефлекс Моро:
385. Вкажiть до якого вiку фiзiологiчна реакцiя опори:
386. Рефлекс автоматичної ходи фiзiологiчний до:
387. Вкажiть на який день у новонароджених стають вираженими повзаючi рухи /рефлекс Бауера/:
388. Вкажiть до якого часу рефлекс повзання в новонароджених є фiзiологiчним:
389. Вкажiть до якого вiку залишаються фiзiологiчнiми рефлекси Переза i Галанта:
390. У чому проявляється шийна випрямляюча реакцiя:
391. В основi становлення якої функцiї дитини, лежить шийна випрямляюча реакцiя:
392. Вкажiть в чому проявляється тулубова випрямляюча реакцiя /випрямляючий рефлекс iз тулуба на голову/:
393. До якого мiсяця стає вираженим випрямляючий рефлекс тулуба, що дiє на тулуб?
394. У чому виявляється випрямляючий рефлекс тулуба, що дiє на тулуб:
395. Назвiть групу рефлексiв, що спостерiгаються в дiтей раннього вiку, що не вiдносять до справжнiх випрямляючих рефлексiв, але на визначених стадiях сприятливому розвитку рухових реакцiй:
396. Вкажiть в чому виявляється рефлекс Ландау i коли вiн з'являється:
397. Вкажiть в якому вiцi з'являються в дитини реакцiї рiвноваги:
398. Вкажiть в якому перiодi реакцiї рiвноваги закiнчують своє формування:
399. Яка вiдповiдна реакцiя при дослiдженнi функцiї другої пари черепних нервiв у ранньому неонатальному перiодi /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
400. Раннi ознаки слiпоти в новонароджених /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
401. З якого вiку новонароджений починає короткочасно фiксувати погляд?
402. Феномен "заходячого сонця" Вiллi: /вкажiть невiрну вiдповiдь/
403. Для яких станiв у новонароджених патогномонiчний крупноразмашистий нiстагм /вкажiть невiрну вiдповiдь/?
404. Характеристика м'язевого тонусу в здорової дитини в 2 мiс.:
405. Характеристика м'язевого тонусу в здорової дитини в 3 мiс.:
406. Характеристика м'язевого тонусу в здорової дитини в 5 мiс.:
407. Коли вгасає рефлекс Куссмауля в здорової дитини?
408. У якому вiцi вгасає рефлекс Переза в здорової дитини?
409. Коли вгасає рефлекс Бауера в здорової дитини?
410. Коли вгасає рефлекс Моро в здорової дитини?
411. До якого вiку викликається рефлекс Робiнзона в здорової дитини:
412. До якого вiку викликається рефлекс Галанта?
413. До якого вiку викликається рефлекс Магнуса-Клейна /АШТР/ у здорових дiтей?
414. У якому вiцi вгасає хоботковий рефлекс у здорових дiтей:
415. До якого вiку зберiгається захисний рефлекс?
416. Шийнi тонiчнi рефлекси /симетричний i асиметричний/ у здорової дитини редукуються:
417. При лабiринтному тонiчному рефлексi в положеннi на животi:
418. Лабiринтнi установчi рефлекси змiнюють:
419. Поява лабiринтних тонiчних рефлексiв свiдчить про розвиток:
420. Верхнiй рефлекс Ландау формується до:
421. Нижнiй рефлекс Ландау формується до:
422. Вкажiть калiй зберiгаючi дiуретики, за винятком:
423. Рефлекс Моро дозволяє встановити /вкажiть невiрну вiдповiдь/:
424. Установчi лабiринтнi рефлекси є:
425. Складова мова /белькiт/ з'являється в дитини у вiцi:
426. Про що свiдчить згасання реакцiї опори та автоматичної ходи в дитини другого мiсяця життя?
427. В якому вiцi здорова дитина починає сидiти при пiдтримцi за руку?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів