Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

8. "ЕХОКАРДIОГРАФIЯ"


352. Можливостi використання ЕхоКГ для:
353. Скоротлива функцiя мiокарду при проведеннi ЕхоКГ оцiнюється:
354. Ефект Доплеру при проведеннi ЕхоКГ заснований на:
355. Кольорове доплерiвське сканування має найбiльше значення для:
356. Можливостi ЕхоКГ при вивченнi структури лiвого шлуночка:
357. Який з атрiовентрикулярних клапанiв найбiльш доступний для вивчення за допомогою ЕхоКГ:
358. Який iз судинних клапанiв найбiльш доступний для вивчення за допомогою ЕхоКГ:
359. Найбiльш вiрогiдна ознака стенозу мiтрального клапану при проведеннi ЕхоКГ:
360. В дiагностицi недостатностi мiтрального клапану при проведеннi ЕхоКГ основним методом є:
361. Коли спостерiгається провисання стулок мiтрального клапану у лiве передсердя:
362. Якi нормальнi параметри фракцiї викиду спостерiгаються у здорових дiтей шкiльного вiку:
363. Основнi ЕхоКГ - ознаки пролабiрування мiтрального клапану:
364. Характерна ЕхоКГ - ознака при недостатностi аортального клапану:
365. Характернi ЕхоКГ - ознаки при стенозi аортального клапану:
366. Кiлькiсть рiдини, яка мiститься у порожнинi перикарду здорових дiтей шкiльного вiку:
367. Для якого пороку характерна наявнiсть змiщення трьохстулкового клапану у порожнину правого шлуночку:
368. Найбiльш вiрогiдна ЕхоКГ - ознака при дефектi мiжпередсердної перетинки:
369. Який мiнiмальний розмiр дефекту мiжшлуночкової перетинки можна спостерiгати при ЕхоКГ:
370. Яку величину пролапсу мiтрального клапану вiдносять до варiантiв "чистої" недостатностi мiтрального клапану:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів