Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

5. "НЕДОСТАТНIСТЬ КРОВООБIГУ."


202. Вкажiть правильне визначення поняття недостатностi кровообiгу:
203. Переважно систолiчна серцева недостатнiсть розвивається при:
204. Переважно дiастолiчна серцева недостатнiсть розвивається при:
205. При якому ураженнi серця спостерiгається змiшана /систоло-дiастолiчна/ серцева недостатнiсть:
206. При якiй патологiї серця розвивається серцева недостатнiсть за причиною перевантаження тиском:
207. При якiй патологiї серця розвивається серцева недостатнiсть за причиною перевантаження об(ємом
208. Для першої стадiї недостатностi кровообiгу характерно:
209. Тахiкардiя при хронiчнiй недостатностi кровообiгу виникає:
210. Застiйна печiнка - це:
211. При недостатностi якого клапану серця можна замiтити пульсацiю в областi печiнки:
212. Чи може тривала недостатнiсть кровообiгу привести до цирозу печiнки:
213. Якi iз перечисленних симптомiв найбiльш характернi для лiвошлуночкової недостатностi кровообiгу 2А стадiї:
214. Якi iз перечисленних симптомiв найбiльш характернi для правошлуночкової недостатностi кровообiгу 2А стадiї:
215. Якi iз перечисленних симптомiв найбiльш характернi для лiвошлуночкової недостатностi 2Б стадiї:
216. Якi iз перелiчених симптомiв найбiльш характернi для правошлуночкової недостатностi кровообiгу 2Б стадiї:
217. Якi з перечисленних симптомiв найбiльш характернi для лiвошлуночкової недостатностi кровообiгу 3 стадiї:
218. Якi iз перечисленних симптомiв найбiльш характернi для правошлуночкової недостатностi 3 стадiї :
219. Якi iз перечисленних кардiальних уражень можуть сприяти розвитку переважно лiвошлуночкової недостатностi кровообiгу:
220. Якi iз перечисленних кардiальних уражень можуть сприяти розвитку переважно правошлуночкової недостатностi кровообiгу:
221. Доза насичення строфантину у недоношених та новонароджених дiтей:
222. Доза насичення дiгоксину перорально для дiтей у вiцi вiд 1-го мiсяця до 2-х рокiв:
223. Доза насичення дiгоксину внутрішньовенне для дiтей старше 2-х рокiв:
224. Найбiльш характернi особливостi клiнiки затяжного перебiгу набряку легень:
225. Основнi особливостi фармакодинамiки серцевих глiкозидiв:
226. Разова доза 0,05 % розчину строфантину дiтям у вiцi 1-6 мiс. життя:
227. Разова доза 0,06% розчину корглiкону дiтям старше 7 рокiв:
228. Ознаки, якi з(являються найбiльш часто при дигiталiснiй iнтоксикацiї з боку шлунково-кишкового тракту:
229. Раннi симптоми серцевої недостатностi:
230. Найбiльш характернi змiни з боку центральної нервової системи при дигiталiснiй iнтоксикацiї:
231. Найбiльш характерна рентгенологiчна картина масивної форми набряку легень:
232. Тривалiсть гострого набряку легень:
233. Кардiогенний набряк легень обумовлений:
234. Рентгенологiчна картина iнтерстицiального набряку легень:
235. Яка iз рентгенологiчних форм не характерна для альвеолярного набряку легень:
236. Найбiльш частi кардiальнi ознаки дигiталiсної iнтоксикацiї:
237. Найбiльш характернi ознаки лiвошлуночкової недостатностi:
238. Клiнiчнi прояви, якi не характернi для правошлуночкової недостатностi:
239. Стадiя процесу, яка не характерна для набряку легень:
240. Аускультативна симптоматика альвеолярної стадiї набряку легень:
241. Клiнiчна ознака, яка не властива набряку легень:
242. Дiєтичний стiл при серцевiй недостатностi II Б та III стадiї:
243. При серцевiй недостатностi найбiльш часто застосовують слiдуючи препарати:
244. Найбiльш раннi компенсаторнi механiзми серцевої недостатностi:
245. Основнi чинники, якi зумовлюють серцево - судинну недостатнiсть:
246. Природженi вади серця, при яких розвивається серцева недостатнiсть у наслiдок скиду кровi злiва направо
247. При якому iз перелiчених генетичних синдромiв спостерiгається вроджена вада правого серця:
248. Лiкування хронiчної серцевої недостатностi серцевими глiкозидами не дає успiху:
249. При серцевiй недостатностi II А стадiї:
250. Продукти, до складу яких входить калiй у пiдвищених кiлькостях:
251. При лiкуваннi хронiчної серцевої недостатностi препаратами вибору є:
252. Препаратом вибору при терапiї гострої недостатностi кровообiгу на фонi гiпотензiї є:
253. З якою частотою проводять штучне дихання при серцево - легеневiй реанiмацiї новонароджених:
254. У якому мiсцi треба прикладати силу при проведеннi зовнiшнього масажу серця при реанiмацiї дiтей грудного вiку:
255. Яка доза адреналiну для внутрiсерцевого введення при серцево - легеневiй реанiмацiї у дiтей молодшого вiку:
256. З якою частотою проводять зовнiшнiй масаж серця при серцево - легеневiй реанiмацiї у грудних дiтей:
257. Яке ускладнення при проведеннi зовнiшнього масажу серця, у дiтей зустрiчається значно частiше нiж у дорослих:
258. Що нетипово для медiастенiту:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів