Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

3. "ВРОДЖЕНI ВАДИ СЕРЦЯ."


136. Назвiть вродженi вади серця зi збагаченим легеневим кровообiгом:
137. Назвiть найбiльш характерний клiнiчний симптом дефекта мiжшлуночкової перетинки /мембранозної частини/:
138. Найбiльш несприятливi ускладнення дефекта мiжшлуночкової перетинки:
139. Якi найбiльш властивi змiни вiдбуваються в клiнiцi дефекта мiжшлуночкової перетинки при переходi в "блiду форму" тетради Фалло:
140. Рентгенологiчна характеристика синдрома Ейзенменгера:
141. Найбiльш характерна клiнiчна диференцiально-дiагностична вiдмiннiсть серцевого шуму дефекта мiжшлуночкової i мiжпередсердної перетинки:
142. Основний клiнiчний симптом дефекта мiжпередсердної перетинки:
143. Анатомiчна характеристика первинного дефекту мiжпередсердної перетинки:
144. Рентгенологiчно при дефектi мiжшлуночкової перетинки виявляється:
145. Показання до операцiї при дефектi мiжшлуночкової перетинки у дiтей перших рокiв життя
146. Можливi ускладнення дефекту мiжпередсердної перетинки:
147. Найбiльш характернi клiнiчнi ознаки аномального дренажу легеневих вен:
148. Анатомiчнi ознаки аномального дренажу легеневих вен:
149. Характеристика повної атрiовентрикулярної комунiкацiї:
150. Найбiльш характернi клiнiчнi ознаки iзольованого стенозу легеневої артерiї:
151. Виберiть невiрну ознаку тетради Фалло:
152. Який серед компенсаторних механiзмiв не буває при тетрадi Фалло:
153. Яка клінічна ознака найбiльш характерна для тетради Фалло
154. Яка електрокардiографiчна ознака характерна для пiдтвердження дiагнозу тетради Фалло:
155. Характерна клiнiчна ознака стенозу аорти:
156. Рання клiнiчна ознака коарктацiї аорти
157. Дiагноз коарктацiя аорти пiдтверджує наступна ознака:
158. Назвiть найбiльш характернi ознаки транспозицiї магiстральних судин:
159. Дiагноз транспозицiї магiстральних судин ставиться на пiдставi наступних ознак:
160. Найбiльш частi ускладнення тетради Фалло:
161. Дiагноз стенозу аорти ставиться на пiдставi наступних ознак:
162. Основнi клiнiчнi симптоми iзольованого вторинного дефекту мiжпередсердної перетинки:
163. Смертнiсть вiд вроджених вад серця по даним ВООЗ:
164. Виберiть найбiльш iнформативний метод дослiдження для дiагностики вроджених вад серця:
165. Вкажiть ваду серця з незмiненим легеневим кровообiгом:
166. Назвiть ваду серця при якiй вiдсутнiй пульс на стегнових артерiях:
167. Назвiть ваду серця при якiй з(являється пульс на стегнових артерiях пiсля хiрургiчної корекцiї вади:
168. Частота диспансерних оглядiв кардiоревматологом дiтей з вродженими вадами серця в термiнальнiй фазi :
169. Лiкувальнi столи для дiтей з вродженими вадами серця:
170. Показання до палiативної операцiї при тетрадi Фалло:
171. Яке з ускладнень не є протипоказанням до операцiї при тетрадi Фалло:
172. Яка клiнiчна особливiсть не характерна для стенозу вiчка аорти:
173. Протипоказання до iмунiзацiї дiтей з вродженим вадами серця зi збагаченим легеневим кровообiгом:
174. Для якої вродженої вади серця характерна сфiгмограма у виглядi "пiвникового гребня":
175. Якi ЕКГ- ознаки свiдчать про перенесений iнфаркт мiокарду :
176. Рентгенологiчна характеристика аномалiї лiвої коронарної артерiї:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів