Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

21. "СИНДРОМ РАПТОВОЇ СМЕРТI"


884. Головнi фактори ризику синдрому раптової смертi у дiтей
885. Синдром раптової смертi виникає в результатi
886. Синдром раптової смертi немовлят - це раптова смерть
887. Вкажiть найбiльш часту причину раптової смертi у дiтей
888. Вкажiть найчастiшу ЕКГ-ознаку синдрому раптової смертi у дiтей
889. Якi екстрасистоли найбiльш небезпечнi в планi виникнення фiбриляцiї шлуночкiв (асистолiї) та синдрому раптової смертi
890. Який варiант кардiомiопатiй найбiльш небезпечний у розвитку синдрому раптової смертi
891. При якому аортальному пороцi можливий синдром раптової смертi
892. Якi порушення з боку вегетативної нервової системи спостерiгаються у дiтей iз синдромом раптової смертi
893. Коли частiше спостерiгається синдром раптової смертi у дiтей до одного року
894. При синдромi подовженого iнтервалу Q-Т, який є однiєю з причин пiдвищеного ризику розвитку синдрому раптової смертi тривалiсть Q-Т перевищує
895. Фармакотерапiя синдрому подовженого iнтервалу Q-Т базується на використаннi
896. Дiти з групи ризику розвитку синдрому раптової смертi можуть бути найчастiше iдентифiкованi на основi:
897. Причина розвитку синдрому раптової смертi при синдромi Марфана:
898. Найбiльший ризик розвитку синдрому раптової смертi становлять випадки пролапсу мiтрального клапана, якi супроводжуються:
899. Природжена аномалiя вiнцевих артерiй може бути причиною:
900. Для проведення диференцiйної дiагностики втрати свiдомостi дiтей проводять:
901. Основним механiзмом початкового стану синдрому раптової смертi у дiтей може бути:
902. Порушення кровообiгу може бути причиною втрати свiдомостi, якщо при цьому спостерiгається:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів