Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

2. "МОРФОЛОГIЯ, ФIЗIОЛОГIЯ ТА ПАТОФIЗIОЛОГIЯ СИСТЕМИ КРОВООБIГУ. МЕТОДИ ДОСЛIДЖЕННЯ."


21. Якi особливостi перебудови кровообiгу у новонароджених
22. Найбiльш характернi скарги у хворого з кардiальною патологiєю:
23. Функцiї малого кола кровообiгу:
24. Збiльшення вiдносної серцевої тупостi влiво спостерiгається при:
25. Збiльшення вiдносної серцевої тупостi вправо спостерiгається при:
26. Збiльшення вiдносної серцевої тупостi в усi сторони спостерiгається при:
27. Точка, не характерна для аускультацiї серця:
28. Змiщення серця в область ураження легень спостерiгається при:
29. Змiщення серця в протилежну сторону /по вiдношенню до сторони ураження легень/ спостерiгається при:
30. У кардiологiчних хворих можлива слiдуюча деформацiя грудної клiтки:
31. Посилена пульсацiя сонних артерiй спостерiгається найчастiше при:
32. Посилена пульсацiя шийних вен спостерiгається найчастiше при:
33. Перший тон серця не включає слiдуючи звуковi компоненти:
34. Аускультативна характеристика першого тону серця:
35. Аускультативна характеристика другого тону серця:
36. Звуковi компоненти утворення другого серцевого тону:
37. Аускультативна характеристика, яка властива другому тону серця:
38. Головнi критерiї функцiонального третього тону серця:
39. При якому станi не спостерiгається тахiкардiя:
40. Сповiльнення пульсу /брадикардiя/ спостерiгається при:
41. Вкажiть головний критерiй швидкого та високого пульсу:
42. Швидкий та високий пульс спостерiгається при:
43. Для ембрiокардiї характерно:
44. Ослаблення першого тону на верхiвцi серця спостерiгається при:
45. Посилення першого тону на верхiвцi серця спостерiгається при:
46. Посилення /акцент/ другого тону на аортi спостерiгається при
47. Другий тон на легеневiй артерiї ослаблений при
48. При якому iз наведених патологiчних станiв не спостерiгається послаблення обох серцевих тонiв
49. Яка iз перечисленних ЕКГ -ознак не характерна для типового синдрому Вольфа-Паркiнсона -Уайта
50. Синдром видовженого iнтервалу Q-Т/ синдром Джервела- Ланге - Нельсона/ характеризується слiдуючими ознаками
51. Для синдрома Вольфа-Паркiнсона- Уайта характерно
52. Препаратом вибору для надання невiдкладної допомоги при вродженому синдромi подовженого iнтервалу Q-T являється
53. Препаратом вибору для надання невiдкладної допомоги при приступi пароксизмальної тахiкардiї в результатi синдрома Вольфа-Паркiнсона-Уайта являється
54. Гiперкалiємiя спостерiгається при
55. Гiпокалiємiя спостерiгається при
56. ЕКГ- ознаки гiперкалiємiї
57. ЕКГ-ознаки гiпокалiємiї
58. Гiперкальцiємiя спостерiгається при
59. ЕКГ-ознаки гiперкальцiємiї
60. Особливостi тахiкардiї при гострiй серцевiй недостатностi
61. Особливостi тахiкардiї iнтоксикацiйного генезу
62. При яких станах не спостерiгається гiпокальцiємiя
63. Переважно правошлуночкова серцева недостатнiсть розвивається при
64. Переважно лiвошлуночкова серцева недостатнiсть розвивається при
65. Правошлуночкова серцева недостатнiсть 2 б стадiї характеризується
66. Для третьої стадiї лiвошлуночкової серцевої недостатностi характерно
67. Для третьої стадiї правошлуночкової серцевої недостатностi характерно
68. Особливостi периферичного цiанозу /акроцiанозу/
69. Особливостi центрального цiанозу
70. Симптом "котячого муркотiння" в фазу систоли спостерiгається при:
71. Локалiзацiя верхiвкового поштовху у здорових дiтей вiком 0-1 року:
72. Характеристика серцевого поштовху :
73. Характеристика верхiвкового поштовху :
74. Симптом " котячого муркотiння " в фазу дiастоли спостерiгається при :
75. Локалiзацiя верхiвкового поштовху у здорових дiтей у вiцi 2-6 рокiв:
76. Локалiзацiя верхiвкового поштовху у здорових дiтей у вiцi вiд 7 до 14 рокiв :
77. Посилений верхiвковий поштовх не спостерiгається при :
78. Систолiчне тремтiння при дефектi мiжшлуночкової перетинки локалiзується:
79. Дiастолiчне тремтiння \"котяче муркотiння"\ характерно для:
80. Найбiльш частi скарги при вроджених вадах серця у дiтей:
81. Частота дихання за 1 хв. у здорового новонародженого :
82. Частота дихання за 1 хв. у здорової дитини першого року життя:
83. Частота дихання за 1 хв. у здорових дiтей у вiцi вiд 10-14 рокiв:
84. Верхня границя вiдносної серцевої тупостi у здорової новонародженої дитини:
85. Верхня границя вiдносної серцевої тупостi у здорової дитини у вiцi 5 рокiв:
86. Верхня границя вiдносної серцевої тупостi у здорових дiтей у вiцi 7-14 рокiв:
87. Лiва границя вiдносної серцевої тупостi у здорових дiтей у вiцi 0-2 роки:
88. Лiва границя вiдносної серцевої тупостi здорової дитини у вiцi трьох мiсяцiв життя:
89. Лiва границя вiдносної серцевої тупостi у здорової дитини у вiцi 4 роки:
90. Права границя вiдносної серцевої тупостi у здорової дитини першого року життя:
91. Права границя вiдносної серцевої тупостi здорової дитини у вiцi 10-14 рокiв:
92. Частота пульсу за 1 хв. у здорового новонародженого:
93. Частота пульсу за 1 хв. у здорової дитини першого року життя:
94. Частота пульсу за 1 хв. у здорової дитини у вiцi 5 рокiв:
95. Частота пульсу у здорових дiтей у вiцi 12-14 рокiв:
96. Нижнiй край печiнки пальпується з-пiд правого пiдребер(я по правiй середньоключичнiй лiнiї у дитини грудного вiку:
97. Нижнiй край печiнки пальпується з-пiд правого пiдребер(я по правiй середньоключичнiй лiнiї у дiтей старшого вiку:
98. Для гемограми дитини у вiцi 6 мiсяцiв життя характерно:
99. В лейкоцитарнiй формулi дитини у вiцi пiсля першого року життя виявляється:
100. Червона кров здорової новонародженої дитини характеризується:
101. Для гемограми новонародженої дитини в першi години життя характерно:
102. Для показникiв червоної кровi новонародженої дитини в першi години життя характерно:
103. Для гемограми новонародженої дитини у вiцi 5 днiв характерно:
104. Для гемограми дитини вiком 11 мiсяцiв характерно:
105. Для лейкоцитарної формули дитини 4-5 рокiв характерно:
106. Для лейкоцитарної формули новонародженої дитини перших годин життя характерно:
107. Для лейкоцитарної формули дитини 8 рокiв характерно:
108. Кiлькiсть лейкоцитiв, яка вiдповiдає другому ступеню активностi ревматизма:
109. Кiлькiсть лейкоцитiв, яка вiдповiдає 3 ступеню активностi ревматизма:
110. ШОЕ, яка вiдповiдає другому ступеню активностi ревматизма:
111. ШОЕ, яка вiдповiдає третьому ступеню активностi ревматизма:
112. Який показник С-реактивного протеїна вiдповiдає 1ступеню активностi ревматизма:
113. Який показник С-реактивного протеїна вiдповiдає 3 ступеню активностi ревматизма:
114. Для якого захворювання характерно зниження альбумiна в сироватцi кровi:
115. Фактори, що сповiльнюють ШОЕ:
116. Фактори що прискорюють ШОЕ:
117. Якi iз бiлкових фракцiй найбiльш iнформативнi при аутоiмунному процесi:
118. Норма альфа-1 - глобулiнiв у сироватцi кровi:
119. Норма альфа-2глобулiнiв в сироватцi кровi:
120. Норма бета-глобулiнiв у сироватцi кровi:
121. Норма гамма-глобулiнiв у сироватцi кровi:
122. Якi iз бiлкових фракцiй найбiльш iнформативнi при порушеннях лiпiдного обмiну:
123. Що таке тромбоцитарний iндекс:
124. Норма тромбоцитарного iндекса:
125. Норма фiбриногена в сироватцi кровi:
126. Залишковий азот в сироватцi кровi в нормi /ммоль/л/:
127. Нормальний вмiст калiю в сироватцi кровi /ммоль/л/
128. Нормальний вмiст натрiю в сироватцi кровi /ммоль/л/:
129. Норма кальцiю в сироватцi кровi /ммоль/л/:
130. Норма фосфору в сироватцi кровi /ммоль/л/:
131. Норма магнiю в сироватцi кровi /ммоль/л/:
132. При якому iз наведених захворювань ревматоїдний фактор, як правило, не виявляється:
133. Час кровотечi по Дуке:
134. При яких патологiчних станах спостерiгається пiдвищення вмiсту лактатдегiдрогенази сироватки кровi /ЛДГ/:
135. При яких патологiчних станах спостерiгається пiдвищення рiвня креатинфосфокiнази /КФК/:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів