Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

19. "ПРОБИ З ДОЗОВАНИМ ФIЗИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ"


826. Показання до проведення тестiв з дозованим фiзичним навантаженням:
827. Протипоказання до проведення тестiв з дозованим фiзичним навантаженням:
828. Вкажiть критерiї для припинення проби з дозованим фiзичним навантаженням:
829. Як змiнюється серцевий викид при фiзичному навантаженнi у нормi:
830. Як змiнюється артерiальний тиск при дозованому фiзичному навантаженнi:
831. З якого вiку дiтям проводиться велоергометрiя:
832. Який тип реакцiї при проведеннi велоергометрiї не типовий для дiтей:
833. Вкажiть основнi змiни ЕКГ при пробах з дозованим фiзичним навантаженням у нормi:
834. Тактика при виявленнi пiд час проб з дозованим фiзичним навантаженням у обстежуваних " гiгантських " зубцiв Т:
835. Який вiддiл вегетативної нервової системи активується при проведеннi проб з фiзичним навантаженням:
836. Пiд час проби з дозованим фiзичним навантаженням з(являються частi шлуночковi екстрасистоли. При цьому можна думати :
837. Якщо при дозованому фiзичному навантаженнi у пацiєнта спостерiгається зменшення кiлькостi екстрасистол , то їх походження скорiше всього:
838. Яка адекватна реакцiя пульсу при проведеннi клiноортостатичної проби:
839. Яка адекватна реакцiя на клiноортостатичну пробу:
840. При якому типi вегетативної реактивностi пiд час проведення клiноортостатичної проби може спостерiгатися втрата свiдомостi:
841. При проведеннi клiноортостатичної проби у дитини спочатку спостерiгалося зниження систолiчного та дiастолiчного тиску , а потiм артерiальний тиск вернувся до початкових цифр. Вкажiть тип вегетативної реактивностi у цiєї дитини:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів