Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

16. "ХВОРОБИ СЕРЦЯ НЕРЕВМАТИЧНОЇ ПРИРОДИ. КАРДIОМIОПАТIЇ"


729. Скарги при розвитку гiпертрофiчної кардiомiопатiї:
730. Серцева недостатнiсть при iдiопатичному гiпертрофiчному субаортальному стенозi довго вiдсутня:
731. При iдiопатичнiй застiйнiй кардiомiопатiї на фонi серцевої недостатностi миттєва смерть може наступити в результатi:
732. При гiпертрофiчнiй кардiомiопатiї вiдмiчається:
733. Для дилятацiйної кардiомiопатiї характерно:
734. Лiкування рестриктивно-облiтеративної кардiомiопатiї включає :
735. Основу патогенетичної терапiї гiпертрофiчних кардiомiопатiй складають:
736. При дiлятацiйнiй кардiомiопатiї з серцевою недостатнiстю показанi слiдуючи препарати:
737. Ризик раптової смертi при гiпертрофiчнiй кардiомiопатiї залежить в значнiй мiрi вiд:
738. Серед iнгiбiторiв ангiотензинперетворюючого фактора при дiлятацiйнiй кардiомiопатiї найбiльш показанi слiдуючи препарати:
739. Першими клiнiчними проявами дилятацiйної кардiомiопатiї є:
740. Основнi скарги хворого на фонi розгорнутої картини дилятацiйної кардiомiопатiї:
741. В дiагностицi дилятацiйної кардiомiопатiї ведуче мiсце займають слiдуючи методи дослiдження:
742. Найбiльш важливий провокуючий фактор раптової смертi блискавичного варiанту гiпертрофiчної кардiомiопатiї:
743. Раннi клiнiчнi ознаки при гiпертрофiчнiй кардiомiопатiї:
744. Першi клiнiчнi прояви дилятацiйної кардiомiопатiї:
745. Показники, якi пiдтверджують етiологiчну роль бета-гемолiтичного стрептококу у хворих на хронiчний декомпенсований тонзилiт:
746. Скiльки клiнiчних варiантiв дилятацiйної кардiомiопатiї Ви знаєте:
747. Якi змiни у кровi виявляють у хворого на хронiчний компенсований тонзилiт:
748. Безпосередня причина смертi хворих на дилятацiйну кардiомiопатiю:
749. Найбiльш ефективнi засоби лiкування хронiчного тонзилiту стафiлококової етiологiї:
750. ЕКГ-змiни при тонзилогеннiй мiокардiодистрофiї:
751. Критерiї, якi визначають наявнiсть у дитини вродженого кардиту:
752. Який основний симптом раннього вродженого кардиту можна виявити на рентгенограмi органiв грудної клiтки:
753. Типовi змiни на ЕКГ при пiзньому вродженому кардитi:
754. ЕКГ - ознаки при вродженому фiброеластозi :
755. Аускультативна характеристика серця у дiтей при гострому неревматичному кардитi:
756. У хворих гострим мiокардитом активністю 1 ст. вiдмiчається переважно слiдуюча серцева недостатнiсть:
757. Найбiльш типовi симптоми при хронiчному кардитi:
758. Початковi прояви хронiчного неревматичного кардиту:
759. Типовi показники ЕКГ при хронiчному неревматичному кардитi:
760. Рентгенологiчнi змiни у хворого хронiчним неревматичним мiокардитом:
761. Найбiльш надiйним пiдтвердженням дiагнозу неревматичного кардиту є:
762. Глюкокортикоїди при неревматичному кардитi призначають:
763. При неревматичному кардитi з тяжким перебiгом хвороби найбiльш показана така медикаментозна терапiя:
764. Для покращення метаболiзму в кардiомiоцитах призначають:
765. Якi вiруси мають найбiльшу кардiотропнiсть:
766. Iмунологiчнi змiни при гострому неревматичному мiокардитi:
767. Непостiйний " гарматний " I тон спостерiгається:
768. Летальний кiнець при мiокардитi новонароджених наступає при :
769. Ацетилсалiцилова кислота призначається дiтям з неревматоiдним кардитом у дозi:
770. Натрiя диклофенак / вольтарен, ортофен / призначається дiтям з неревматичним кардитом у дозi :
771. У яких випадках при неревматичному кардитi призначаються глюкокортикоїди:
772. У яких випадках хворим на неревматичний кардит призначається делагiл:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів