Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

15. "ЮРА I ДИФУЗНI ЗАХВОРЮВАННЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ"


640. Змiни лабораторних показникiв при системному червоному вовчаку:
641. Який препарат застосовують для пригнiчування ревматоiдного запалення:
642. Яка iз дiагностичних ознак ревматоiдного артриту являється найбiльш ранньою:
643. Ревматоiдний артрит - це захворювання:
644. Суглобово- вiсцеральна форма ЮРА у дошкiльному вiцi найчастiше може перебiгати у виглядi:
645. Найбiльш частi наслiдки ЮРА / суглобово- вiсцеральна форма / :
646. Провiднi ознаки можливого розвитку амiлоїдозу нирок:
647. Для дебюту синдрома Стiлла найбiльш характерно:
648. Для синдрому Стiлла найбiльш характерно:
649. Алергосепсис Вiсслера- Фанконi найчастiше являється дебютом:
650. Для алергосепсису Вiсслера- Фанконi найбiльш характернi:
651. Найбiльш рання рентгенологiчна ознака ревматоiдного артриту:
652. Синдром Рейтера включає:
653. Тофуси являються ознакою :
654. Дiагностичнi критерiї системної склеродермiї:
655. Найбiльш характерний синдром при вовчаковому вiсцеритi у дiтей:
656. З яким захворюванням найбiльш часто необхiдно диференцiювати ЮРА:
657. Несприятливий прогноз при системному червоному вовчаку визначається наявнiстю:
658. Найбiльш частими причинами смертi при системному червоному вовчаку являються:
659. Системний червоний вовчак диференцiюють зi наступними захворюваннями:
660. Пульстерапiя при системному червоному вовчаку:
661. Найбiльш частi причини смертi при дерматомiозитi:
662. Головна особливiсть дерматомiозита:
663. Найбiльш характернi критерiї для дiагностики дерматомiозита:
664. Периорбiтальна еритема найбiльш характерна для:
665. Для дерматомiозита характернi:
666. Для системного червоного вовчака характерно:
667. Назвiть провiднi препарати , якi призначаються при гострому перебiгу ЮРА / суглобова форма без ураження очей / :
668. Назвiть основнi препарати, якi призначаються при суглобовiй формi ЮРА з ураженням очей / увеїт / :
669. Вкажiть основнi препарати, якi призначаються при гострому перебiгу системного червоного вовчака:
670. Провiднi препарати для лiкування дерматомiозита:
671. Ферменти, найбiльш iнформативнi для постановки дiагнозу дерматомiозита:
672. При якому захворюваннi найбiльш часто спостерiгаються некротичнi ураження шкiри:
673. Найбiльш iнформативнi показники складу синовiальної рiдини в нормi:
674. Найбiльш iнформативнi показники синовiальної рiдини при ЮРА :
675. Вкажiть основнi препарати для лiкування гострого та пiдгострого перебiгу системного червоного вовчака без ураження нирок i ЦНС :
676. Вкажiть основнi препарати для лiкування гострого та пiдгострого перебiгу системного червоного вовчака при вираженому гломерулонефритi:
677. Вкажiть найбiльш iнформативнi спiльнi клiнiчнi ознаки системного червоного вовчака i дерматомiозита:
678. Вкажiть найбiльш iнформативнi спiльнi клiнiчнi симптоми для дерматомiозита i склеродермiї:
679. Бородавчатий ендокардит Лiбмана- Сакса при системному червоному вовчаку виникає, як правило :
680. При бородавчатому ендокардитi Лiбмана- Сакса , при системному червоному вовчаку, як правило ушкоджуються клапани :
681. Оптимальнi дози стероїдних гормонiв при вовчаковому бородавчатому ендокардитi:
682. Найбiльш ефективнi методи пiдвищення iмунологiчної реактивностi при бактерiальному ендокардитi:
683. Яка функцiя мiокарда найбiльш порушена при бактерiальному ендокардитi:
684. При якому мiнiмальному титрi реакцiя Ваалера- Роузе вважається позитивною:
685. У хворого на ЮРА - локальний остеопороз без деструктивних рентгенологiчних змiн. Якiй стадiї хвороби це вiдповiдає:
686. У хворого на ЮРА - анкiлоз, виражене звуження суглобової щiлини, численнi вiзерунки, пiдвивихи. Якiй рентгенологiчнiй стадiї хвороби це вiдповiдає:
687. Внутрiшньосуглобове введення глюкокортикоїдiв при ЮРА рекомендується у випадках:
688. Абсолютнi протипоказання до внутрiшньосуглобового введення кортикостероїдiв:
689. Препарати амiнохiнолiнового ряду, які використовуються при ЮРА
690. Добова доза плаквенiла для пiдлiтка 14-15 рокiв:
691. Добова доза делагiла для пiдлiтка 14-15 рокiв:
692. Тривалiсть курсу лiкування амiнохiнолiновими препаратами хворого ЮРА не менше:
693. При лiкуваннi хворого системним червоним вовчаком вiдмiчено пiдвищення артерiального тиску. Ваш вибiр кортикостероїдiв для лiкування цього хворого:
694. Найбiльш виражену ульцерогенну дiю має:
695. При лiкуваннi хворих системним червоним вовчаком з ураженням нирок цитостатики рекомендується поєднувати з:
696. Пенiциламiн /купренiл / для лiкування ЮРА призначається:
697. Найбiльш тяжкi ускладнення терапiї цитостатиками:
698. Добова доза лейкерана для пiдлiтка 14-15 рокiв, хворого на ЮРА:
699. Ниркова гематурiя при системному червоному вовчаку переважно обумовлена:
700. При системному червоному вовчаку першi ознаки ураження нирок, як правило , спостерiгається:
701. Може чи нi нирковий синдром бути дебютом системного червоного вовчака, випереджуючи iншi:
702. Сандiмун вiдноситься до групи препаратiв:
703. Про неефективнiсть сандiмуна у хворих iз суглобово-вiсцеральною формою ревматоiдного артриту можна говорити, якщо хворий його отримує:
704. Механiзм дiї вобензиму:
705. Укорочення пальцiв рук за рахунок розсмоктування останньої фаланги спостерiгається при:
706. Вiдкладення кальцифiкатiв при системнiй склеродермiї у дiтей виявляють у :
707. До препаратiв, що мають антифiброзну дiю вiдносяться:
708. Хворим на системну склеродермiю iз гострим перебiгом III ступеня активностi та розвитком вiсцеральних уражень призначають:
709. Для мiсцевого лiкування уражень шкiри при системнiй склеродермiї використовують :
710. Визначте невiрний вислiв:
711. Якi мазi i гелi можна призначати хворому на ЮРА:
712. Який iз препаратiв не використовують для лiкування ЮРА у дiтей:
713. Добова доза iбупрофена у дiтей на кг маси тiла:
714. При якому iз наведених захворювань частiше може виникнути синдром бронхiальної астми:
715. При якому iз наведених захворювань частiше може виникнути синдром полiневриту:
716. Для вузликового периартерiїту у дiтей молодшого вiку не характерно:
717. Для якого iз захворювань найбiльш притаманне виникнення амiлоїдозу:
718. Для хворих з захворюваннями сполучної тканини притаманна кахексiя, крiм:
719. Для якого захворювання найбiльш притаманнi церебральнi судиннi кризи :
720. Для якого захворювання найбiльш притаманний тромбангетичний синдром:
721. При якому захворюваннi виникає дистальна гангрена:
722. Для якого iз захворювань найбiльш характерно ураження очей:
723. Найчастiше виникає стiйке ущiльнення периартикулярних тканин та синовiальних оболонок при:
724. Найчастiше вогнищева iнфiльтрацiя у легенях виникає при:
725. При якiй патологiї найчастiше виникає важка м(язова слабкiсть:
726. Для якої патологiї притаманний кальциноз м(язiв:
727. Для якої патологiї найбiльш типове зменшення екскурсiї грудної клiтки та рухомостi дiафрагми:
728. Блокатор ЦОГ - 2 / мовалiс / при ревматоiдному артритi призначається дiтям:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів