Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

14. "РЕВМАТИЗМ"


586. Дiагностичний критерiй, який пiдтверджує стрептококову етiологiю ревматизму:
587. Токсини та ферменти стрептокока:
588. Початкова патоморфологiчна стадiя дезорганiзацiї сполучної тканини при ревматизмi:
589. Найбiльш типова ступiнь активностi ревмопроцесу при в'ялотекучому ревматизмi
590. Клiнiчнi прояви III ступеня активностi ревматизму:
591. Найбiльш типовi змiни показникiв кровi при III ступенi активностi ревматизму:
592. Якi показники кровi властивi I ступеню активностi ревматизму:
593. Що найбiльш характерно для гострого перебiгу ревматизму:
594. Основнi дiагностичнi критерiї ревматизму Киселя-Джонса-Нестерова:
595. Критерiї, якi характернi для ревматичного полiартриту:
596. Для дифузного ревматичного мiокардиту характерно:
597. Змiни ЕКГ при тяжкому ревматичному мiокардитi:
598. Змiни ФКГ при тяжкому первинному ревматичному мiокардитi:
599. Першi та раннi симптоми хореї:
600. В стадiї розгорнутої клiнiки хореї визначають:
601. В неврологiчному статусi при хореї вiдмiчаються:
602. Головнi особливостi анулярної висипки при ревматизмi
603. Основнi особливостi гiперкiнезiв при хореї
604. Основнi особливостi ревматичних вузликiв
605. Дiєтичнi столи з недостатнiстю кровообiгу 11 б стадiї
606. При прийомi глюкокортикоїдiв та салуретикiв до меню показано включати
607. Якому препарату глюкокортикоїдної природи даєте перевагу при лiкуваннi активного ревмопроцесу на фонi виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки
608. Показання до тонзiлектомiї при ревматизмi
609. Синонiм триамцiнолону
610. Середньодобова доза триамцiнолону при курсовому лiкуваннi ревматизму
611. Оптимальна середньодобова доза дексаметазону при курсовiй терапiї ревматизму
612. Оптимальний строк кортикостероїдної терапiї при лiкуваннi тяжкого ревмокардиту у дiтей
613. Побiчнi реакцiї салiцилатiв при лiкуваннi ревматизму у дiтей
614. Хворi на ревматизм дiти перед операцiєю на серцi \протезування, комiсуротомiя\ одержують повний курс антиаритмiчного лiкування на протязi
615. Тривалiсть курсу лiкування препаратами амiнохiнолiнового ряду при затяжному та хронiчному течiї ревматизму
616. Середня тривалiсть курсу неспецифiчної протизапальної терапiї при активному ревматизмi у дiтей
617. Фармпрепарати, якi мають найбiльш виражену протизапальну дiю
618. Оптимальне дозування iндометацину при ревматизмi у дiтей
619. Оптимальне дозування вольтарену при ревматизмi у дiтей
620. Оптимальна добова доза бруфену при етапному лiкуваннi ревматизму у дiтей шкiльного вiку
621. Суворий постiльний режим при ревматизмi Ш ступiню активностi передбачає
622. Напiвпостiльний режим для дитини, хворої на ревматизм передбачає
623. Скiльки етапiв лiкування ревматизму Ви знаєте
624. Етiотропна терапiя ревматизму передбачає призначення наступних антибiотикiв
625. При ревматизмi найбiльш рацiонально призначати слiдуючи протизапальнi препарати
626. Нестероїдний протизапальний препарат пропiонової кислоти
627. Нестероїдний протизапальний препарат, який крiм антитромботичної дiї має також гiпоглiкемiчну дiю
628. Оптимальна добова доза аспiрину при лiкуваннi ревматизму у дiтей
629. Оптимальнi дози преднiзолону при ревматизмi у дiтей
630. Показання до призначення глюкокортикоїдiв при ревматизмi у дiтей
631. Якi препарати застосовуються при затяжному в'ялому перебiгу ревматизму
632. Чи обов'язкове призначення бiцилiну при первиннiй профiлактицi ревматизму
633. Середня тривалiсть перебування хворої дитини з активним ревматизмом у стацiонарi
634. Тонзiлектомiя у дiтей показана в слiдуючи строки вiд початку захворювання ревматизмом
635. Якi методи дослiдження використовуються для вияву нетипових для хореї гiперкiнезiв
636. Патологоанатомiчнi змiни при ревматизмi спостерiгаються переважно
637. Серед шкiряних проявiв ревматизму зустрiчаються
638. Ураження нервової системи при ревматизмi
639. Прояви хореї у дiтей, хворих на ревматизм, пiд час сну:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів