Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

13. "ПЕРВИННI I ВТОРИННI АРТЕРIАЛЬНI ГIПЕРТЕНЗIЇ I ГIПОТЕНЗIЇ. ВЕГЕТОСУДИННА ДИСТОНIЯ."


501. Рiвнi регуляцiї дiяльностi серця i тонусу судин :
502. Коли максимальна величина систолiчного тиску:
503. Коли максимальна величина дiастолiчного тиску:
504. Оптимальна ширина манжетки для вимiрювання артерiального тиску дитинi одного року життя:
505. Оптимальна ширина манжетки для вимiрювання артерiального тиску дитинi 7-10 рокiв:
506. Оптимальна ширина манжетки для вимiрювання артерiального тиску дiтям старше 11 рокiв:
507. Для вимiрювання артерiального тиску на нижнiх кiнцiвках манжетка накладається:
508. При проведеннi клiноортостатичної проби нормальна реакцiя проявляється:
509. Енурез, як правило, зустрiчається у дiтей з перевагою:
510. Часте сечовипускання зустрiчається у дiтей з перевагою:
511. Початковий /"базальний"/ АТ вимiрюється:
512. "Випадковий" АТ вимiрюється:
513. "Додатковий" АТ - це :
514. Для дiтей з симпатикотонiєю не характерно:
515. Клiнiчнi симптоми при ваготонiї:
516. Клiнiчнi симптоми при симпатикотонiї:
517. Клiнiчнi симптоми при ваготонiї:
518. Атропiнова фармакологiчна проба показана з метою уточнення характеру :
519. Про функцiональнi змiни в мiокардi при проведеннi калiй-обзiданової проби свiдчить :
520. Клiнiчнi форми вегетативних дисфункцiй у дiтей:
521. Надсегментарнi утворення вегетативної нервової системи представленi:
522. Для надсегментарних розладiв вегетативної нервової системи не характерно:
523. У виникненнi вегетативної дисфункцiї вiдiграють роль вродженi причини:
524. Набутi фактори , якi сприяють виникненню вегетативної дисфункцiї:
525. Для дiтей з перевагою симпатикотонiї характерно:
526. Для дiтей з перевагою ваготонiї характерно :
527. Для дiтей з перевагою симпатикотонiї характерно:
528. Особливостi сну у дiтей з перевагою ваготонiї:
529. Для симпатикоадреналового вегетативного кризу характерно:
530. У дiтей з перевагою ваготонiї на ЕКГ вiдмiчаються:
531. Добовий ритм ЧСС при вегето-судиннiй дисфункцiї з гiперкiнетичним синдромом характеризується:
532. Клiнiчнi прояви при вегето-судиннiй дисфункцiї з синдромом скоротливої дисфункцiї мiокарда характеризується:
533. Вкажiть правильнi показники верхньої границi артерiального тиску у дiтей 6-9 рокiв:
534. Вкажiть правильнi показники верхньої границi " випадкового" артерiального тиска у дiтей 14 - 15 рокiв:
535. Вкажiть вiковi нормативи нижньої границi артерiального тиску у дiтей 6- 9 рокiв:
536. Вкажiть вiковi показники нижньої границi артерiального тиску у дiтей 12- 14 рокiв:
537. Клiнiчнi прояви нейроциркуляторної дисфункцiї з синдромом дизадаптацiї:
538. При вегето-судиннiй дисфункцiї з синдромом тонiчної дисфункцiї мiокарда ЧСС може сповiльнюватися вiдносно вiкової норми на:
539. У дiтей з ваготонiчною брадикардiєю при фiзичному i психiчному навантаженнях:
540. При симпатикоадреналовiй кризi наявнiсть передвiсникiв:
541. Для дiтей, якi мешкають в радiацiйно- екологiчно несприятливих регiонах найбiльш характерно:
542. Для вагоiнсулярних кризiв характерна:
543. Для лiкування вегето-судинної дисфункцiї з пiдвищенням АТ використовуються лiкувальнi ванни:
544. Фiтопрепарати, що мають гiпотензивний ефект:
545. Якi протипоказання до призначення бета - адреноблокаторiв при лiкуваннi вегето-судинної дистонiї з гiперкiнетичним синдромом:
546. При лiкуваннi симпатикоадреналового кризу у хворих на вегето-судинну дистонiю з синдромом скоротливої дисфункцiї мiокарда на фонi тахiкардiї показано:
547. Для лiкування вагоiнсулярного кризу показано:
548. Дитинi з вестибулярно - вегетативними розладами показано:
549. В лiкуваннi вегето-судинної дистонiї з мiокардiальни синдромом використовують:
550. До локальних проявiв пароксизмальної вегетативної недостатностi вiдносяться слiдуючи синдроми:
551. Для дiтей з перевагою ваготонiї, як правило, характерна головна бiль:
552. При симпатикотонiчному вихiдному вегетативному тонусi зiниця, як правило:
553. При лiкуваннi вегетативної дисфункцiї у дiтей, якi перенесли внутрiшньочерепну травму, застосовують:
554. Найбiльш насторожуючи ознаки переходу вегето-судинної дисфункцiї в гiпертонiчну хворобу:
555. Найбiльш типовi ЕКГ - ознаки у дiтей з первинною артерiальною гiпертензiєю являються:
556. В початкових стадiях гiпертонiчної хвороби найбiльш типовi змiни в бiохiмiчних показниках кровi:
557. Нiтропрусiд натрiю розслаблює:
558. Вкажiть комбiнованi антигiпертензивнi засоби:
559. Вкажiть гiпотензивнi засоби, якi являються антагонiстами кальцiю:
560. Вкажiть гiпотензивнi засоби, якi вiдносять до бета - блокаторiв:
561. Вкажiть гiпотензивнi засоби, у складi яких входить дiуретик:
562. Вкажiть ознаки найбiльш характернi для феохромоцитоми:
563. Вкажiть провiднi ознаки для виявлення первинного гiперальдостеронiзма, синдрома Кона:
564. Чи супроводжується стеноз ниркових артерiй ознаками системної гiпертензiї
565. При артерiальнiй гiпертензiї з переважним пiдвищенням дiастолiчного артерiального тиску, який поєднується з ваготонiєю, лiкування доцiльно починати з:
566. Лiкування артерiальної гiпертензiї при первинному альдостеронiзмi слiд починати з:
567. При феохромоцитомi колiр шкiри найчастiше:
568. Медикаментозне лiкування артерiальної гiпертензiї при феохромоцитомi починають з:
569. При шийному остеохондрозi у дiтей частiше виникає:
570. Вплив метiлдофи (допегiта) на силу серцевих скорочень:
571. До групи адреномiметикiв вiдноситься:
572. Доза верапамiла внутрiшньовенно для лiкування гiпертонiчного кризу:
573. Дiя натрiя нiтропрусiда на тонус судин:
574. Доза магнiя сульфата для лiкування гiпертонiчного кризу:
575. Дiя верошпiрона проявляється:
576. Найбiльш типовий побiчний ефект тривалого вживання фуросемiда:
577. Найбiльш типовi побiчнi дiї резерпiну:
578. Фiзiологiчна гiпотензiя буває:
579. Каптоприл вiдноситься до групи препаратiв:
580. Норматенс призначається при артерiальнiй гiпертензiї:
581. Дозволена добова доза каптопрiла на кг маси тiла у дітей:
582. При аускультацiї серця у хворих iз легеневою гiпертензiєю знаходять:
583. Для встановлення ступенi легеневої гiпертензiї проводять дослiдження:
584. Первинна легенева гiпертензiя (хвороба Айерса) має симптоми:
585. Для симптоматичного лiкування первинної легеневої гiпертензiї використовують:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів