Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

12. "ПЕРИКАРДИТИ"


468. За етiологiєю перикардити не можуть бути:
469. За нормальними умовами в порожнинi перикарду мiститься рiдина у кiлькостi:
470. Чи завжди при ревматичному перикардитi виникає мiокардит:
471. Перикард iнервується таким нервом:
472. Частота перикардитiв серед захворювань серцево-судинної системи:
473. Серед iнфекцiйних факторiв , причиною перикардитiв у дiтей найчастiше бувають:
474. Для хронiчного перикардиту характерно:
475. Для гострого iзольованого перикардиту у дiтей не характерно:
476. При перикардитi у дiтей бiль у дiлянцi серця має наступний характер:
477. При гострому ексудативному перикардитi на ЕКГ виявляються слiдуючи змiни:
478. При ексудативних перикардитах найбiльш iнформативним методом дiагностики є:
479. Для ексудативного перикардиту характерним є " парадоксальний" пульс , що означає:
480. Найбiльш характернi симптоми тампонади серця:
481. У хворого гострим фiбринозним перикардитом при перкусiї виявляють:
482. У хворого з ексудативним перикардитом при перкусiї виявляють:
483. У хворого гострим фiбринозним перикардитом при аускультацiї виявляють:
484. У хворого з ексудативним перикардитом при аускультацiї виявляють:
485. Прямi показання до невiдкладної пункцiї перикарду при ексудативному перикардитi:
486. При ексудативному перикардитi на рентгенограмi грудної клiтини виявляють:
487. Для туберкульозного перикардиту характерно:
488. Для уремiчного перикардиту характерно:
489. При лiкуваннi гострих перикардитiв використовуються слiдуючи групи хiмiопрепаратiв:
490. Запiдозрити злипливий перикардит дозволяє:
491. Для асептичного перикардиту характерно:
492. Для фiбринозного перикардиту характернi ехокардiографiчнi данi:
493. Для ексудативного перикардиту характернi ехокардiографiчнi данi:
494. При специфiчному перикардитi найбiльш доцiльно використовувати:
495. Глюкокортикоїди не показанi при:
496. У хворих з великим випотом в перикардi використання серцевих глiкозидiв :
497. Хворим iз хронiчним неспецифiчним перикардитом показанi:
498. Пункцiя перикарду показана хворим з ексудативним перикардитом:
499. Хiрургiчне лiкування рубцiв перикарду проводять при :
500. При iнфекцiйному перикардитi збудник потрапляє в перикард:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів