Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

11. "ЕНДОКАРДИТИ"


448. Наростаюча частота iнфекцiйного ендокардиту пов(язана iз слiдуючими факторами :
449. Вкажiть найбiльш типовi клiнiчнi ознаки iнфекцiйного ендокардиту:
450. З якими захворюваннями перш за все слiд диференцiювати iнфекцiйний ендокардит:
451. При якiй вродженiй вадi серця найбiльш високий ризик виникнення iнфекцiйного ендокардиту:
452. Первинний iнфекцiйний ендокардит виникає:
453. Вторинний iнфекцiйний ендокардит виникає :
454. Яка мiкрофлора частiше видiляється iз кровi у хворих iнфекцiйним ендокардитом:
455. Яким антибiотикам вiддають перевагу при лiкуваннi iнфекцiйних ендокардитiв:
456. Якi iз перелiчених антибiотикiв застосовуються при iнфекцiйному ендокардитi стафiлококової етiологiї:
457. Якi iз перечисленних препаратiв застосовуються при iнфекцiйному ендокардитi грибкової етiологiї:
458. Укажiть патогенетичнi фази , що властивi iнфекцiйному ендокардиту:
459. Чи може бути спленомегалiя досить важливою та порiвняно ранньою дiагностичною ознакою iнфекцiйного ендокардиту у дiтей:
460. З чим пов(язане збiльшення селезiнки при iнфекцiйному ендокардитi:
461. Чи спостерiгається ураження нирок у виглядi гематурiї, протеїнурiї, цилiндрурiї, минущих набрякiв при iнфекцiйному ендокардитi у дiтей:
462. Яка причина нефропатiї при iнфекцiйному ендокардитi:
463. При сучасному перебiгу iнфекцiйного ендокардиту одночасно уражається мiокард:
464. Найбiльш iнформативнi ЕКГ-ознаки приєднання мiокарду в патологiчний процес при iнфекцiйному ендокардитi:
465. Якi вiруси найчастiше вiдiграють роль в розвитку запальних уражень ендокарда та клапанiв в сучасних умовах:
466. Головнi критерiї достовiрностi дiагностики iнфекцiйного ендокардиту:
467. При екстракцiї зуба iз запальних ясен у дитини з вродженою вадою синього типу для профiлактики iнфекцiйного ендокардиту :


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів