Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


24. Дитяча кардіоревматологія

10. "ЕКСТРАСИСТОЛIЇ ТА ПАРОКСИЗМАЛЬНI ТАХIКАРДIЇ У ДIТЕЙ"


397. Найбiльш частi причини розладiв ритму серця у дiтей:
398. Найбiльш частi функцiональнi фактори розладiв ритму серця у дiтей:
399. До найбiльш частих кардiальних набутих причин екстрасистолiй вiдносяться:
400. До додаткових атипових провiдних пучкiв вiдносяться:
401. Особливостi циркадного ритму серцевої дiяльностi у дiтей:
402. В пiдлiтковому вiцi найчастiше зустрiчаються слiдуючи екстрасистолiї:
403. Найбiльш несприятливi екстрасистоли:
404. При екстрасистолiї нейро - вегетативного генезу зменшення їх спостерiгається:
405. Особливостi кiлькостi серцевих скорочень при приступi пароксизмальної тахiкардiї в залежностi вiд положення тiла дитини:
406. Для непароксизмальної тахiкардiї на вiдмiну вiд пароксизмальної характерно:
407. Про пароксизмальну тахiкардiю у дiтей 1 року життя можна говорити, якщо частота серцевих скорочень:
408. Про пароксизмальну тахiкардiю у дiтей дошкiльного вiку можна говорити при частотi серцевих скорочень:
409. Про пароксизмальну тахiкардiю у дiтей шкiльного вiку думають при частотi серцевих скорочень:
410. При приступi суправентрикулярної пароксизмальної тахiкардiї артерiальний тиск, як правило:
411. При шлуночковi й пароксизмальнiй тахiкардiї пульсацiя яремних вен та пульс:
412. Показанням для призначення антиаритмiчних засобiв при екстрасистолiї у дiтей:
413. При яких формах порушення провiдностi вiдмiчаються напади Морган'ї- Едемса- Стокса:
414. Невiдкладна медикаментозна терапiя дiтям шкiльного вiку призначається при наявностi:
415. Для лiкування вираженої брадикардiї показано призначення слiдуючих препаратiв:
416. При надшлуночковiй екстрасистолiї рекомендується призначити:
417. При надшлуночковiй екстрасистолiї на фонi ваготонiї показано призначати:
418. При шлуночковiй пароксизмальнiй тахiкардiї препаратом вибору являється:
419. При шлуночковiй екстрасистолiї у дiтей старшого вiку можуть бути ефективними:
420. При надшлуночковiй пароксизмальнiй тахiкардiї , що вперше виникла у дитини пiсля 5- рiчного вiку невiдкладну допомогу слiд починати з:
421. До рефлекторних засобiв, що пiдвищують тонус блукаючого нерву вiдносять:
422. До препаратiв, що зменшують швидкiсть розповсюдження збудження, збiльшують рефрактерний перiод, подавляють активнiсть водiїв ритму вiдносять:
423. До препаратiв, що зменшують мембранну провiднiсть для iонiв натрiю, вiдносять:
424. До препаратiв антагонiстiв кальцiю вiдносять:
425. До препаратiв, що знижують активнiсть адренергiчних рецепторiв, вiдносять:
426. Для зняття приступу суправентрикулярної пароксизмальної тахiкардiї при вiдсутностi синдрому WPW у дiтей старшого вiку препаратами вибору являються:
427. Починати невiдкладну допомогу при шлуночковiй пароксизмальнiй тахiкардiї показано з:
428. Лiкування приступу суправентрикулярної пароксизмальної тахiкардiї при вiдсутностi синдрому WPW у дiтей перших 3- рокiв життя потрiбно почати з:
429. Бета- адреноблокатори показанi при:
430. При суправентрикулярнiй пароксизмальнiй тахiкардiї у дiтей з синдромом WPW препаратом вибору є:
431. В разi поєднання приступу суправентрикулярної пароксизмальної тахiкардiї з бронхiальною астмою при наданнi першої допомоги вiддається перевага:
432. При виникненнi пароксизмальної тахiкардiї , обумовленої синдромом Вольфа- Паркiнсона- Уайта , показано призначення:
433. При появi екстрасистолiї на фонi лiкування серцевими глiкозидами необхiдно:
434. При лiкуваннi екстрасистолiї на фонi передозування серцевих глiкозидiв необхiдно призначити:
435. Вiдмiну антиаритмiчних препаратiв пiсля нормалiзацiї ритму серця проводять:
436. У дiтей раннього вiку для зняття приступу суправентрикулярної пароксизмальної тахiкардiї в якiй дозi i з якою швидкiстю вводиться внутрiшньовенно верапамiл:
437. Надаючи невiдкладну допомогу при приступi суправентрикулярної пароксизмальної тахiкардiї , необхiдно пам(ятати, що :
438. Пiсля зняття приступу суправентрикулярної пароксизмальної тахiкардiї на дому у дiтей перших 3- х рокiв життя лiкар повинен:
439. Пiсля зняття приступу суправентрикулярної пароксизмальної тахiкардiї на дому у дiтей старших 3- х рокiв, лiкар повинен:
440. Нормальний ритм серця забезпечується:
441. Порушення утворення iмпульсу в синусовому вузлi / монотопнi порушення/ :
442. Гетеротопнi порушення утворення iмпульсу в синусовому вузлi:
443. Мiграцiя водiя ритму зумовлена :
444. Фiбриляцiя та трiпотiння передсердь спостерiгається у дiтей при:
445. Ознаки передсердно- шлуночкової дисоцiацiї:
446. Синдром скороченого iнтервалу P- Q / синдром CLC / виявляється при :
447. Показання до iмплантацiї кардiостимулятора при порушеннi ритму серця:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів