Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

8. "Вакцинацiя"


540. Для щеплення проти дифтерiї використовують?
541. Для щеплення проти Haemophilus influenzae типу b iнфекцiї використовують?
542. Для щеплення проти краснухи використовують?
543. Через двi години пiсля введення вакцини АКДП у чотиримiсячного хлопчика пiднялась температура до 38,3С, з'явився загальний неспокiй. Яка тактика лiкаря при оглядi цього пацiєнта у 5 мiсяцiв?
544. Приведенi твердження справедливi для атопiчного дерматиту (екземи), за винятком?
545. Щеплення генно-iнженерною вакциною з поверхневим антигеном вiрусу гепатиту В, шляхом триразового внутрiшньом'язевого введення може попередити перерахованi захворювання, за винятком
546. Якiй з приведених груп не рекомендується проводити щеплення проти грипу спліт-вакциною?
547. Якi з тверджень щодо позитивної реакцiї Манту у дитини вказанi невiрно?
548. Для проведення планового щеплення дiтям до року використовують вакцини, за винятком
549. На момент обстеження дитина здорова, вiк - 10 мiс. У 3 та 4 мiсяцi, дворазово щеплена АКДП, у 8 мiс. перенесла пневмонiю. Як поступити з подальшим щепленням?
550. На 10-у добу пiсля щеплення АКДП вакциною у дитини вiдмiчено пiдвищення температури тiла до 37,5 оС, нежить, покашлювання. З найбiльшою вiрогiднiстю це може бути розцiнено як
551. На 2-у добу пiсля щеплення АКДП вакциною вiдмiчено пiдвищення температури до 37,5 оС, на мiсцi iн'єкцiї - злегка болюче ущiльнення. З найбiльшою вiрогiднiстю це може бути розцiнено як
552. Яким препаратом щепити 4-и рiчну дитину з атопiчним дерматитом (екземою), яка ранiше не була вакцинована?
553. Кому не показане планове щеплення проти кору, паротиту та краснухи, якщо дiти ранiш не хворiли на цi iнфекцiї та не були щепленi проти них?
554. У дитини температура тiла 38,2 оС, нежить, кашель. Як поступити щодо щеплення проти кору, паротиту та кашлюку?
555. ВІЛ-iнфiкованi дiти (без клінічних проявів СНІДу) не можуть бути щепленi
556. Котру дитину з перелiчених не можна щепити проти туберкульозу у пологовому будинкуi
557. Чи сформується повноцiнний поствакцинальний iмунiтет у дитини, якщо через 7 днiв пiсля щеплення живою коровою вакциною їй був введений нормальний людський iмуноглобулiнi
558. У вогнищi iнфекцiї не проводиться негайного щеплення проти
559. Поствакцинальнi ураження нервової системи можуть перебiгати у наступних формах
560. Поствакцинальний енцефалiт пiсля введення АКДП вакцини характеризується наступними клiнiчними проявами, за винятком
561. Ревакцинацiя проти туберкульозу проводиться у вiцi
562. Ревакцинацiя проти дифтерiї та правця проводиться у вiцi
563. Першу ревакцинацiю АКДП проводять у
564. Мiнiмальний iнтервал мiж введенням живих вакцин складає
565. Температура, яку необхiдно пiдтримувати при транспортуваннi вакцин
566. Рiвень охоплення вакцинацiєю, який необхiдний для забезпечення повноцiнного протиепiдемiчного ефекту має складати
567. Введення АДП анатоксину забезпечує розвиток
568. У дитини в анамнезi важкi анафiлактичнi реакцiї на амiноглiкозиди. Введення яких вакцин може бути для неї небезпечнимi
569. У дитини в анамнезi важкi анафiлактичнi реакцiї на яєчний бiлок. Їй небезпечно вводити наступнi вакцини, за винятком
570. Виберiть можливi ускладнення при вакцинацiї АКДП
571. До сильних мiсцевих реакцiй на введення АКДП вакцини не вiдносять
572. У дiтей з вродженим важким комбiнованим iмунодефiцитом пiсля щеплення БЦЖ може розвинутись
573. До реакцiй на введення паротитної вакцини не можна вiднести
574. Вакцинасоцiйованi форми полiомiєлiту характеризуються
575. У країнах, де реєструються випадки полiомiєлiту, усi дiти мають бути щепленi живою полiомiєлiтною вакциною. Інактивована вакцина показана дiтям з груп ризику, до яких вiдносяться
576. Що з перелiченого не є протипоказом для проведення щепленняi
577. Якi з вакцин при заморожуваннi пiд час транспортування постраждають найбiльшеi
578. Коли може повернутись з пологового будинку мати з новонародженим, якщо в родинi є хворий на туберкульозi
579. Дитинi 6-и рокiв, яка хвора на бронхiальну астму та селективний дефiцит iмуноглобулiну А, на плановому оглядi необхiдно порекомендувати наступнi заходи, за винятком
580. Імунiтет проти кашлюку пiсля проведення специфiчного щеплення в середньому утримується
581. Якi мiнiмальнi захиснi титри антитоксичних протидифтерiйних антитiл в РПГА в умовах епідемії дифтерії?
582. Мiнiмальнi захиснi титри протикорових антитiл в РПГА складають
583. Мiнiмальнi захиснi титри антитоксичних протиправцевих антитiл в РПГА
584. Мiнiмальний захисний рiвень анти-Hbs антитiл пiсля проведення щеплення проти гепатиту В
585. В травматологiчний пункт звернувся пiдлiток 13 рокiв з рваною раною кистi. Проти правця дитина вакцинована вiдповiдно до вiку за календарем. Як слiд поступити?
586. 13-рiчний школяр, катаючись на роликових ковзанах у подвiр'ї школи, упав та подряпав собi шкiру в областi колiнного суглоба. Останнє щеплення АДП дитина отримала у вiцi 6 рокiв. Яка iмунiзацiя повинна бути проведена?
587. Як захистити вiд правця дитину, яка постраждала у вуличнiй катастрофi, якщо немає даних про щеплення, яке було проведено ранiшеi
588. Якi реакцiї не виникають при введеннi антирабiчної вакцини?
589. Як необхiдно поступити з дитиною 7 рокiв, яку покусав знайомий собака пiд час гри? Дитина 2 мiс. тому отримала планову ревакцинацiю АДП анатоксином
590. Антирабiчну вакцину та антирабiчний iмуноглобулiн не вводять
591. Протипоказами до лiкувально-профiлактичної iмунiзацiї антирабiчною вакциною є
592. Яким вказаним категорiям не проводять обстеження на наявнiсть HBs-антигену?
593. В який термiн необхiдно провести щеплення проти гепатиту В новонародженому, котрий народився вiд матерi, яка є носiєм HBs-антигенуi
594. Акушер попереджає вас, що породiлля є носiєм поверхневого антигену гепатиту В (НВsAg). Якi будуть вашi першочерговi дiї щодо новонародженого?
595. Проти гепатиту В мають бути провакцинованi усi перелiченi групи, за винятком
596. Якi з вакцин не можна вводити дiтям з вродженим комбiнованим iмунодефiцитом?
597. Для кого введення пневмококової вакцини звичайно не рекомендуєтьсяi
598. Проведення профiлактичного щеплення проти грипу спліт-вакцинами показане


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів