Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

7. "Методи дослiдження"


469. При проведеннi електрофорезу бiлкiв сироватки здорової людини отримують таку кiлькiсть смуг
470. При проведеннi електрофорезу бiлкiв сироватки людини iмуноглобулiни мiгрують до
471. Кiлькiсна оцiнка iмуноглобулiнiв/антигенiв можлива при проведеннi
472. За допомогою методу простої радiальної iмунодифузiї є можливою кiлькiсна оцiнка
473. Суть методу нефелометрiї полягає в
474. Завдяки методу iмуноблотiнгу є неможливим
475. Оцiнку функцiї iмунної системи варто розпочинати з
476. В нормi Т-лiмфоцити в периферичній крові вiд загальної кiлькостi лiмфоцитiв складають
477. Результати дослiдження популяцiї лiмфоцитiв є правильними, якщо сума щодо кiлькостi Т-, В- лімфоцитів та природніх кілерів дорiвнює
478. Шкiряну пробу для оцiнки функцiональної активності Т-лiмфоцитiв проводять з
479. При пiдозрi на дефiцит продукцiї антитiл при їх нормальному рiвнi в сироватцi крові визначають поствакцинальний рiвень антитiл до
480. Для оцiнки функцiї нейтрофiлiв є можливим дослiдити
481. До природних антитiл органiзму людини вiдносять
482. Для стимуляцiї Т-лiмфоцитiв in vitro використовують наступнi речовини
483. До полiклональних стимуляторiв Т-лiмфоцитiв вiдносять
484. Тест вiдновлення нiтросинього тетразолiю використовується для оцiнки
485. Для дiагностики хронiчної гранульоматозної хвороби використовують
486. Крiм тесту вiдновлення нiтросинього тетразолiю (НСТ) для оцiнки функцiональної активностi фагоцитiв можна використовувати метод
487. При пiдозрi на iмунодефiцит, обумовлений порушенням адгезiї лейкоцитiв, за допомогою методу проточної цитофлуориметрiї визначають експресiю наступних поверхневих антигенiв
488. Кiлькiсне визначення компонентiв комплементу проводять
489. За яких обставин метод простої радiальної iмунодифузiї та нефелометрiї при кiлькiсному визначеннi компонентiв комплементу є неiнформативним
490. Приведенi твердження щодо дослiдження загальної гемолiтичної активностi комплементу (СН50) є вiрними, за винятком
491. Одночасне зниження вмiсту С3, С4 компонентів комплементу та гемолiтичної активностi комплементу (СН50) свiдчить про
492. Нормальний рiвень С3 компоненту комплементу при низькому рiвнi С4 компоненту комплементу та зниженiй гемолiтичнiй активностi комплементу спостерiгається при
493. Нормальний рiвень С4 компоненту комплементу при низькому рiвнi С3 компоненту комплементу та зниженiй гемолiтичнiй активностi спостерiгається при
494. Нормальний вмiст С3 та С4 компонентів комплементу при зниженiй гемолiтичнiй активностi комплементу (СН50) вказує на
495. Усе перераховане щодо визначення iзогемаглютинiнiв є вiрним, за винятком
496. Усе перераховане щодо шкiрних тестiв з метою оцiнки клiтинного iмунiтету є вiрним, за винятком
497. При проведеннi шкiрної проби для оцiнки клiтинного iмунiтету необхiдно дотримуватися наступних правил, за винятком
498. До характеристик радiоiмунного методу вiдносяться наступнi, за винятком
499. Імунофлуоресцентний аналiз використовується в наступнiй модифiкацiї
500. Яка з приведених модифiкацiй iмунофлуоресцентного аналiзу дозволяє визначити концентрацiю антигена
501. Для методу радiальної iмунодифузiї не характерно:
502. Для реакцiї прямої аглютинацiї не характерно
503. Для реакцiї непрямої аглютинацiї не характерно
504. Для холодових аглютинiнів не характерним є
505. До iмунологiчних методiв дослiдження вiдносять методи, в основi яких лежить реакцiя типу
506. Імунологiчними методами дослiдження є всi, за винятком
507. Вiдповiдно до мiжнародних вимог, визначення субпопуляцiй лiмфоцитiв необхiдно проводити з використанням наступних методик, за винятком
508. Кiлькiсне визначення субпопуляцiй лiмфоцитiв проводиться з використанням
509. Усi Т-лiмфоцити периферiйної кровi несуть маркер
510. Кiлькiсть Т-лiмфоцитiв в периферичній крові здорової дорослої людини становить (х10^9/л)
511. В нормі відносна кількість Т-лiмфоцитiв в периферичній крові у дiтей вiд 1 до 7 рокiв становить (%)
512. В нормі відносна кількість В-лiмфоцитiв в периферичній крові у дiтей вiд 1 до 7 рокiв становить (%)
513. В нормі відносна кількість Т-лiмфоцитiв в периферичній крові у здорової дорослої людини становить (%)
514. В нормі відносна кількість В-лiмфоцитiв в периферичній крові здорової дорослої людини становить (%)
515. Розширений фенотипiчний аналiз лiмфоцитiв з визначенням поверхневого DR антигену дозволяє дiагностувати синдром
516. Кiлькiсне визначення субпопуляцiй лiмфоцитiв є
517. До функцiональних iмунологiчних тестiв належить
518. Визначення пролiферативної активностi Т-лiмфоцитiв належить до
519. До методів що дозволяють оцінити функцію активації Т-лімфоцитів відноситься
520. Речовини, що викликають пролiферацiю лiмфоцитiв прийнято називати
521. Повна вiдсутнiсть пролiферативної вiдповiдi лiмфоцитiв in vitro найбiльш характерна для
522. Концентрацiя iмуноглобулiнiв у бiологiчних рiдинах визначається за допомогою
523. Визначення концентрацiї iмуноглобулiнiв сироватки крові класiв А, G, M належить до
524. В основi дослiдження кiлькостi iмуноглобулiнiв методом радiальної iмунодифузiї лежить реакцiя
525. При дослiдженнi кiлькостi iмуноглобулiнiв методом радiальної iмунодифузiї звичайно використовують
526. Реакцiя радiальної iмунодифузiї проводиться
527. Дослiдження iмуноглобулiнiв сироватки методом радиальної iмунодифузiї використовується для в дiагностицi таких захворювань, за винятком
528. Кiлькiсть IgE сироватки крові звичайно визначається такими методами, за винятком
529. Визначення субкласiв IgG звичайно проводиться наступними методами, за винятком
530. Концентрацiя сироваткового імуноглобуліну G у здорової дорослої людини становить (г/л)
531. Концентрацiя сироваткового імуноглобуліну А у здорової дорослої людини становить (г/л)
532. Концентрацiя сироваткового імуноглобуліну М у здорової дорослої людини становить (г/л)
533. Концентрацiя сироваткового імуноглобуліну G здорової дитини вiком 1 - 7 рокiв становить (г/л)
534. Концентрацiя сироваткового імуноглобуліну А здорової дитини вiком 1 - 7 рокiв становить (г/л)
535. Концентрацiя сироваткового імуноглобуліну М здорової дитини вiком 1 - 7 рокiв становить (г/л)
536. В разі вiдсутностi імуноглобуліну А в сироватці кровi при визначеннi реакцiєю радiальної iмунодифузiї
537. Сказане щодо реакцiї бластної трансформацiї лiмфоцитiв є вiрним, за винятком
538. За допомогою цитофлуориметра є можливим визначити наступне
539. Синонiмом реакцiї пасивної гемаглютинацiї є


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів