Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

6. "Толерантнiсть"


449. Вкажiть, чим iндукується iмунологiчна толерантнiсть?
450. В яких клiтинах не iндукується iмунологiчна толерантнiстьi
451. За яких умов розвивається iмунологiчна толерантнiсть при введеннi низької дози алергенуi
452. У якому станi бiлковi антигени є найбiльш толерантними?
453. За яких умов забезпечується пiдтримання толерантностii
454. Вкажiть умови розвитку природньої толерантностi
455. iмунологiчна толерантнiсть ефективнiше формується
456. Вкажiть основнi ознаки iмунологiчної толерантностi
457. Вкажiть необхiдну умову при якiй антиген стає толерантним
458. Чим зумовлене припинення iмунної вiдповiдi?
459. Антитiла якого класу пригнiчують утворення IgG антитiлi
460. Приведене вiрно характеризує iмунологiчну толерантнiсть, за винятком
461. Вкажiть твердження, що правильно характеризує iмунологiчну толерантнiсть
462. Чим вiдрiзняється iмунологiчна толерантнiсть вiд пригнiчення iмунної вiдповiдi цитостатичними препаратамиi
463. Індукцiя толерантностi неможлива при
464. Індукцiя iмунологiчної толерантностi може бути посилена
465. Чим зумовлена вiдсутнiсть специфiчної iмунної вiдповiдi на певні антигени?
466. Вказанi елементи є важливими в формуваннi В- та Т -клiтинного різноманіття, за винятком
467. Найважливiшою властивiстю iмунологiчної толерантностi є
468. З якими молекулами повиннi асоцiюватись тимусзалежнi антигени, щоб iндукувати специфiчну iмунну вiдповiдьi


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів