Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

5. "iмунна вiдповiдь"


388. Що є властивим для Т-лiмфоцитiв?
389. Яка з характеристик розпiзнавання антигену Т-лiмфоцитами вказана невiрно?
390. Яка з характеристик розпiзнавання антигену В-лiмфоцитами вказана невiрно?
391. Яке з тверджень щодо антигенпрезентуючих клiтин є невiрним?
392. Вкажiть клiтини, що звичайно вiдносять до антигенпрезентуючих клiтин
393. Вкажiть клiтини, якi не вiдносяться до антигенпрезентуючих клiтин
394. Одне з приведених тверджень є невiрне
395. Вкажiть функцiю генiв iмунної вiдповiдi (Ir гени)
396. Процесiнг антигену це
397. Вкажiть правильне твердження щодо допомiжних костимуляторних молекул
398. Вкажiть правильне твердження щодо молекул CD4 на поверхнi Т-лiмфоцитiв
399. До допомiжних костимуляторних молекул Т-лiмфоцитiв не вiдносять
400. На сучасному етапi вважається, що
401. Яке з тверджень щодо Т-лiмфоцитiв хелперiв (Th) є невiрним?
402. Яке з тверджень щодо Т-лiмфоцитiв хелперiв (Th) є невiрним?
403. Т-лiмфоцити хелпери 1 (Th1) переважно секретують
404. Т-лiмфоцити хелпери 2 (Th2) переважно секретують
405. Аутокринним фактором росту Т-лiмфоцитiв є
406. Унiкальним активатором фагоцитозу є
407. Фактором росту та диференцiювання еозинофiлiв є
408. Яку з приведених функцiй виконують ефекторнi Т-лiмфоцити хелпери?
409. Яку дiю iндукують Т-лiмфоцити хелпериi
410. Яке з тверджень щодо кооперацiї Т та В-лiмфоцитiв в iмуннiй вiдповiдi є неправильним?
411. В iмуннiй вiдповiдi макрофаги виконують наступнi функцiї, за винятком
412. Яке з тверджень щодо активацiї В-лiмфоцитiв є невiрнимi
413. Яке з тверджень щодо CD4+ клiтин є невiрним?
414. Яке з тверджень щодо iмунної вiдповiдi на тимусзалежнi антигени є вiрнимi
415. Вкажiть, чим вiдрiзняється вторинна iмунна вiдповiдь вiд первинної?
416. Що не вiдноситься до механiзмiв вродженого противiрусного iмунiтетуi
417. В чому полягає противiрусна дiя антитiл?
418. Реакцiї антитiло-залежної клiтинної цитотоксичностi при вiрусних iнфекцiях виконують наступнi клiтини, за винятком
419. Роль CD4+ Т-клiтин в противiрусному iмунiтетi полягає в
420. Якi iмунопатологiчнi порушення виникають при вiрусних iнфекцiях?
421. Вiруси уникають дiї iмунної системи органiзму за допомогою вказаних механiзмiв, за винятком
422. Вкажiть фактор вiрулентностi бактерiй
423. Який з перерахованих збудникiв не вiдноситься до токсигенних бактерiй?
424. Якi механiзми неспецифiчної резистентностi не беруть участi в антибактерiальному iмунiтетi?
425. До мiкроорганiзмiв, що видiляють IgA-протеази вiдноситься
426. В чому полягає резистентнiсть бактерiй до сироваткового лiзису?
427. Яку функцiю мають антитiла в антимiкробному захистii
428. Вкажiть якi з перелiчених мiкроорганiзмiв не є факультативними внутрiшньоклiтинними збудниками?
429. Перерахованi збудники є облiгатними внутрiшньоклiтинними мiкроорганiзмами, за винятком
430. Яке з приведених тверджень є невiрним щодо iмунної вiдповiдi на внутрiшньоклiтиннi бактерiї?
431. Вкажiть iмунологiчнi механiзми пошкодження тканин при бактерiальних iнфекцiях
432. Вкажiть захисний механiзм бактерiй, що дозволяє їм уникати бактерицидної дiї фагоцитiв
433. Який головний механiзм вродженого iмунiтету при грибкових iнфекцiях?
434. Вкажiть механiзм специфiчної iмунної вiдповiдi, який має найменш важливе значення при грибкових iнфекцiях
435. Яке з приведених тверджень є невiрним щодо особливостей паразитарних iнвазiй?
436. Яке твердження щодо гельмiнтозiв є вiрнимi
437. Вкажiть, що не характерно для специфiчної iмунної вiдповiдi при гельмiнтозах?
438. Який механiзм захисту паразитiв вiд iмунної системи органiзму?
439. Приведенi стани вiдносяться до iмунопатологiчних наслiдкiв паразитарних iнвазiй, за винятком
440. Яка протозойна iнвазiя є найменш поширеноюi
441. Приведенi механiзми iмунного захисту є головними при токсоплазмозi, за винятком
442. До якого класу належать антитiла, що з'являються на початку перiоду розпалу iнфекцiйної хвороби?
443. Секреторнi IgА формують при iнфекцiйних хворобах
444. Вкажiть перiод коли найчастiше виявляються дiагностичнi титри антитiл при iнфекцiйних хворобах
445. При iнфекцiях, що викликанi збудниками, якi виробляють екзотоксини (правець, ботулiзм, дифтерiя), постiнфекцiйний iмунiтет визначається
446. Вкажiть тривалiсть постiнфекцiйного iмунiтету після перенесеного правця, грипу, дизентерiї
447. Для якого з приведених захворювань може утворитися довiчний постiнфекцiйний iмунiтетi
448. Постiнфекцiйний iмунiтет при кору, полiомiєлiтi, паротитi найчастіше є:


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів