Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

48. "Лейкоз"


1355. Яка форма лейкозу зустрiчається найчастiше в дитячому вiцi?
1356. Вкажiть на вiрогiднiсть розвитку гострого лiмфобластного лейкозу в сибсiв хворого
1357. Для якої статi ризик розвитку гострого лiмфобластного лейкозу вищий?
1358. Дiагноз лейкозу можна запiдозрити за допомогою
1359. Остаточно дiагноз лейкозу можна встановити за допомогою
1360. Кiнцевий дiагноз лейкозу встановлюється на пiдставi
1361. Типовими скаргами дiтей при встановленнi дiагнозу гострого лiмфобластного лейкозу є
1362. Для якого типу гострого лiмфобластного лейкозу типовим є ураження середостiння?
1363. Пояснiсть значення термiну САLLА
1364. Серед лейкозiв у дiтей найчастiше зустрiчається
1365. Гепатоспленомегалiя частiше зустрiчається при
1366. Чи може бути лейкоз вродженим?
1367. Чи можуть лейкознi клiтини нести на поверхнi антигени властивi і лiмфоїдним i мiєлоїдним паросткам кровотворення?
1368. Яка форма лейкозу не зустрiчається у дiтей?
1369. Якi форми хронiчного мiєлоїдного лейкозу видiляють у дiтей?
1370. Для дорослого типу хронiчного мiєлоїдного лейкозу типовим є
1371. Для ювенiльного типу хронiчного мiєлоїдного лейкозу не типовим є
1372. Який механiзм розвитку iмунодефiцитiв у онкологiчно хворих дiтей?
1373. Метою проведення протипухлинної терапiї при гострому лiмфобластному лейкозi є
1374. Яка ефективнiсть сучасних схем лiкування (вiнкрiстiн+ преднiзолон+L-аспарагiназа) гострого лiмфобластного лейкозу?
1375. Якi препарати застосовують для лiкування злоякiсних пухлин у дiтей?
1376. Якi препарати належать до групи алкiлюючих агентiв?
1377. Якi препарати належать до групи антиметаболiтiв?
1378. Якi препарати належать до групи рослинних алкалоїдiв?
1379. Якi препарати належать до групи протипухлинних антибiотикiв?
1380. Побiчними ефектами, що виникають на фоні прийому протипухлинних препаратiв, є
1381. Чи для всiх протипухлинних препаратiв властива виражена мiєлотоксичнiсть?
1382. Для яких препаратiв не характерна мiєлотоксичнiсть?
1383. До проявiв гострої мiєлосупресiї не належить
1384. До вiддалених наслiдкiв застосування протипухлинних препаратiв у дітей належать
1385. З якими захворюваннями необхiдно диференцiювати лейкози у дiтей?
1386. Дiагноз лiмфогранульоматозу (хвороби Ходжкiна) можна встановити шляхом
1387. Патагномонiчною ознакою для лiмфогранульоматозу (хвороби Ходжкiна) при бiопсiї лiмфовузла є
1388. Якi клiнiчнi прояви лiмфогранульоматозу (хвороби Ходжкiна)?
1389. Хворий А., 4 роки, протягом 6 мiс. спостерiгається збiльшення лiвого пiдщелепного лiмфовузла до 4 см у дiаметрi, щiльний, неболючий. Втратив 11% ваги. Сильно пітніє вночi. Перiодично підвищується Т тiла до 38-38,6 С. Бiопсiя лiмфовузла - клiтини Рiда-Штер
1390. Якi принципи клiнiчної класифiкацiї лiмфогранульоматозу (хвороби Ходжкiна) за Ann Arbor?
1391. Для лiкування хвороби Ходжкiна використовуються
1392. Чому у дiтей для лiкування лiмфогранульоматозу (хвороби Ходжкiна) променева терапiя застосовується рiдше нiж у дорослих?
1393. Ефективнiсть сучасних схем лiкування лiмфогранульоматозу, наприклад, МОПП (Мустарген, Вiнкрiстiн, Прокарбазiн, Преднiзолон), складає
1394. Що таке неходжкiнськi лiмфоми?
1395. Ефективнiсть схем хiмiотерапiї неходжкiнських лiмфом iз застосуванням сучасних препаратiв (Циклофосфамiд, Вiнкрiстiн, Преднiзолон, Дауномiцин, Метотрексат, Цитарабiн, Тiогуанiн, Аспарагiназа, Гiдроксисечовина) сягає
1396. Якi iснують типи антигенiв злоякiсних пухлин?
1397. З чим пов'язана iмуногеннiсть пухлинної клiтини?
1398. Специфiчнi антигени, якi розташованi на поверхнi пухлинної клiтини за своїми властивостями
1399. Антигени пухлин, що виникли пiд дiєю хiмiчних та радiацiйних факторiв
1400. Імунiтет до пухлин, що виникли пiд дiєю вiрусу є
1401. Чи можуть вiруси бути причиною виникнення злоякiсних пухлин?
1402. Протипухлинний iмунiтет це
1403. Яка роль антитiл у протипухлинному iмунiтетi?
1404. Чи можуть використовуватись антитiла для лiкування злоякiсних пухлин?
1405. Якi клiтини вiдiграють основну роль у протипухлинному iмунiтетi?
1406. Що таке лiмфокiн-активованi кiлери?
1407. Лiмфокiн-активованi кiлери можна створити шляхом
1408. Яке з тверджень щодо лiмфоцитів, які iнфiльтрують пухлини, є вiрним?
1409. Що таке фактор некрозу пухлин?
1410. Який механiзми дiї фактору некрозу пухлин?
1411. Чи може пухлина уникнути дiї факторiв iмунiтету?
1412. Якi iснують можливi шляхи уникнення пухлинами дiї iмунної системи?
1413. Чи можна застосовувати стимуляцiю iмунної системи з метою лiкування злоякiсних пухлин?
1414. Якi iснують напрямки iмунотерапiї злоякiсних пухлин?
1415. Якi цитокiни використовують для лiкування злоякiсних пухлин?
1416. Назвiть принципи застосування iмунотерапiї злоякiсних пухлин
1417. Якi фактори зашкоджують широкому застосуванню лiмфокiн-активованих кiлерiв та рекомбiнантного iнтерлейкiну 2 з метою терапiї злоякiсних пухлин?
1418. Яка властивість iнтерферону дозволяє застосовувати його в лiкування онкологiчних захворювань?
1419. При яких онкологiчних захворюваннях лiкування препаратами iнтерферону є найбiльш ефективним?
1420. Ефективнiсть лiкування препаратами iнтерферонiв вища при
1421. Чи впливає iнтерферон на чутливiсть злоякiсних пухлин до променевої терапiї?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів