Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

47. "Радiацiя"


1325. Вкажiть особливостi бiологiчної дiї iонiзуючих випромiнювань
1326. Яке випромiнювання справляє найбiльший руйнiвний вплив на організм?
1327. При зовнiшньому загальному опромiненнi, яке дорiвнює чи перевищує 1 Грей, в органiзмi людини виникає
1328. Яка мінімальна доза загального рiвномiрного опромiнення спричинює кiстково-мозковiй формi гострої променевої хвороби середньої важкостi?
1329. Пiд час аварiї на атомнiй електростанцiї людина одноразово отримала дозу опромiнення 18 Грей; в неї виникне
1330. При якiй формi гострої променевої хвороби, що виникла в результатi зовнiшнього вiдносно рiвномiрного опромiненням, можливе одужання хворих?
1331. Вкажiть фази перебiгу кiстково-мозкової форми гострої променевої хвороби
1332. Що є типовим для первинної реакцiї органiзму на опромiнення?
1333. Протягом латентного перiоду гострої променевої хвороби типовим є
1334. У перiодi розпалу кiстково-мозкової форми гострої променевої хвороби типовим є
1335. У хворого, який поступив пiсля аварiї на атомнiй електростанцiї, на 8 добу вiд моменту опромiнення кiлькiсть лейкоцитiв 1х10^9 /л, за даними індивiдуальної дозиметрiї отримана доза 2,5 Гр. Ваш висновок
1336. Найбiльш доцiльне лiкування хворого, який отримав дозу 15 Грей зовнiшнього вiдносно рiвномiрного опромiнення
1337. Хворим на гостру променеву хворобу, спричинену зовнiшнiм вiдносно рiвномiрним опромiненням, в перiодi розпалу не є доцiльним призначення
1338. Яким хворим абсолютно показано проведення трансплантацiї кiсткового мозку?
1339. За яких умов можна дiагностувати перiод вiдновлення пiсля гострої променевої хвороби?
1340. Якi гематологiчнi показники використовують для оцiнки ступеня важкостi променевого ураження?
1341. Вкажіть принципи лiкування хворих на гостру променеву хворобу?
1342. Якi особливостi перебiгу променевої хвороби, що є результатом внутрiшнього опромiнення?
1343. Для хронiчної променевої хвороби типовим є
1344. Чи можна зменшити руйнiвну дiю iонiзуючого опромiнення шляхом безпосереднього впливу на людину?
1345. Що таке радiопротектори?
1346. Для забезпечення максимальної ефективностi радiопротекторiв, їх слiд вживати
1347. Якi речовини не вiдносяться до радiопротекторiв?
1348. Якi дози зовнiшнього опромiнювання можна вважати малими?
1349. Вкажiть помилкове твердження щодо малих доз радiоактивного опромiнення
1350. Якi клiтини найбiльш стiйкi до дiї радiацiї?
1351. Чи може радiацiйне опромiнення батькiв впливати на дiтей?
1352. Вкажiть можливi механiзми впливу радiацiйного опромiнення
1353. Одноразове зовнiшнє вiдносно рiвномiрне i одноразове внутрiшнє опромiнення у вiдповiдних дозах впливають на iмунну систему
1354. З чим пов'язана рiзниця в бiологiчних ефектах зовнiшнього та внутрiшнього опромiнення?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів