Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

43. "Клiнiчна фармакологiя препаратiв, що застосовуються в алергологiї"


1296. До побiчної дiї iнгаляцiйних бета2-адреномiметикiв не належать
1297. Розширення просвiту бронхiв пов'язано iз стимуляцiєю
1298. Розвиток побiчної дiї iнгаляцiйних бета-адреномiметикiв в лiкуваннi бронхiальної астми пов'язаний з
1299. Яке з тверджень щодо властивостей Н1-гiстамiноблокаторiв є некоректним?
1300. Яке з тверджень щодо властивостей аналогiв теофiлiну є некоректним?
1301. Яке з тверджень щодо застосування препаратiв антилейкотрiєнiв у лiкуваннi бронхiальної астми на сьогоднiшнiй день є найбiльш коректним?
1302. Ознаками побiчної дiї бета-адреномiметикiв є наступнi, за винятком
1303. Яке з тверджень щодо iнгаляцiйних антагонiстiв периферичних холiнергiчних рецепторiв є некоректним?
1304. Яке з тверджень щодо застосування iнгаляцiйних глюкокортикоїдiв при бронхiальнiй астмi у дiтей є некоректним?
1305. Яке з тверджень щодо застосування системних глюкокортикоїдiв при бронхiальнiй астмi у дiтей є некоректним?
1306. Яке з тверджень щодо застосування кромоглiкату та недокромiлу для лiкування бронхiальної астми у дiтей є некоректним?
1307. Яке з тверджень щодо використання кетотифену для лiкування бронхiальної астми у дiтей є некоректним?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів