Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

4. "Вiковi особливостi"


335. В якому вiцi рiвень cекреторного iмуноглобулiну А досягає значень, типових для дорослої людини?
336. В якому вiцi рiвень сироваткового iмуноглобулiну А у дiтей досягає рiвня дорослих?
337. В якому вiцi рiвень сироваткового igЕ у дiтей досягає рiвнiв дорослих?
338. Вкажiть, вмiст яких класiв iмуноглобулiнiв з вiком не збiльшується
339. Вмiст клiтин в тимусi з вiком
340. Вiковi змiни маси тимусу вiдбуваються переважно за рахунок
341. З якого вiку починається зменшення маси тимусу за фізіологічних умов?
342. Кiлькiсть лiмфоцитiв в периферiйнiй кровi з вiком
343. Кiлькiсть лiмфоцитiв в периферiйнiй кровi переважно змiнюється з вiком за рахунок
344. Здатнiсть викликати реакцiю "трансплантат проти хазяїна" з вiком як правило
345. В якому перiодi життя здатнiсть до вiдторгнення трансплантатiв вiдсутня?
346. Iмуноглобулiни яких класiв мiстяться в кровi новонародженої дитини в кiлькостi близької до дорослих?
347. Імуноглобулiни якого класу здатнi проникати через плаценту?
348. Якi сироватковi iмуноглобулiни у період новонародженостi мають материнське походження?
349. Кiлькiсть стовбурових клiтин в кiстковому мозку з вiком
350. Лiмфогемопоетична здатнiсть стовбурових клiтин з вiком
351. Швидкiсть утворення В-клiтин з вiком
352. Кiлькiсть альвеолярних макрофагiв у новонародженого
353. Фагоцитарна активнiсть in vitro з вiком
354. Активнiсть ферментiв макрофагiв з вiком
355. Кiлькiсть В-клiтин в периферiйнiй кровi з вiком
356. Кiлькiсть плазматичних клiтин з вiком
357. В аналізi кровi лейкоцитiв 15х10^9/мл, в якому вiцi це може бути нормою?
358. До якого вiку вiдсоток лiмфоцитiв перевищує вiдсоток нейтрофiлiв?
359. В якому вiцi рiвень iмуноглобулiну G1 досягає рiвня дорослих?
360. В якому вiцi рiвень iмуноглобулiну М досягає рiвня дорослих?
361. В якому вiцi рiвень сироваткового iмуноглобулiну А досягає рiвня дорослих?
362. В якому вiцi рiвень секреторного iмуноглобулiну А досягає рiвня дорослих?
363. Якi показники фагоцитозу зниженi у новонароджених?
364. Головна роль у захистi новонародженого вiд iнфекцiї у першi тижнi життя належить наступному класу iмуноглобулiнiв
365. Червона кров здорової новонародженої дитини характеризується
366. Що є характерним для лейкоцитарної формули новонародженої дитини перших годин життя?
367. Чим характеризується лейкоцитарна формула новонародженої дитини у вiцi 5 днiв?
368. Чим характеризується лейкоцитарна формула дитини 11 мiсяцiв?
369. В якому вiцi може спостерiгатись фiзiологiчний лейкоцитоз?
370. Якi з бiлкових фракцiй найбiльш iнформативнi при аутоiмунному процесi?
371. Норма альфа 1-глобулiнiв сироватки кровi
372. Норма альфа 2-глобулiнiв сироватки кровi
373. Норма бета-глобулiнiв сироватки кровi
374. Норма гама-глобулiнiв сироватки кровi
375. До якого вiку знижена гiперчутливiсть уповiльненого типу?
376. До якого вiку вiдмiчається пiдвищена кiлькiсть Т-лiмфоцитiв у циркуляцiї?
377. З якого вiку починається зниження кiлькостi циркулюючих Т-лiмфоцитiв?
378. Чим обумовлений низький синтез лiмфокiнiв у новонародженого?
379. На якому термiнi гестацiї добре визначаються Пейеровi бляшки в кишечнику?
380. На якому термiнi гестацiї рiвень імуноглобулінів у плода досягає рiвня матерi?
381. В чому полягає вiдмiннiсть Т-лiмфоцитiв новонародженого вiд Т-лiмфоцитiв дорослого?
382. В якому вiцi кiлькiсть Т-клiтин досягає рiвня дорослих?
383. В якому вiцi рiвень гама-iнтерферону досягає рiвня дорослих?
384. Яка функцiя моноцитiв новонародженого знижена?
385. Чим пояснюється низька запальна реакцiя у новонароджених?
386. Яка функцiя полiморфноядерних лейкоцитiв знижена у новонароджених?
387. В якому вiцi спостерiгається фiзiологiчна гiпогамаглобулiнемiя?


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів