Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

39. "Аутоiмуннi ендокринопатiї"


1183. Якими клiтинами пiдшлункової залози виробляється iнсулiн
1184. Стимулюють секрецiю iнсулiну всi перерахованi фактори, за винятком
1185. В нормi рiвень цукру в кровi при визначеннi ортотолуїдиновим методом складає
1186. Перший пiк захворюваностi на цукровий дiабет І типу серед дiтей вiдмiчається у вiцi
1187. Другий пiк захворюваностi на цукровий дiабет І типу серед дiтей спостерігається у вiцi
1188. За яких показникiв глiкемiї (ммоль/л) при визначеннi ортотолуїдиновим методом дiагноз цукрового дiабету є достовiрним
1189. При цукровому дiабетi І типу базальний рiвень iнсулiну є
1190. Дефiцит iнсулiну при цукровому дiабетi І типу зумовлений
1191. Клiнiчнi прояви цукрового дiабету І типу з'являються при зменшеннi кiлькостi В-клiтин острiвцiв Лангерганса до
1192. Для цукрового дiабету І типу є вiрними твердження, за винятком
1193. Полiурiя у хворих на цукровий дiабет І типу розвивається внаслiдок
1194. Що являє собою С-пептид
1195. У хворих на цукровий дiабет І типу рiвень С-пептиду
1196. Вiдсутнiсть С-пептиду в сироватцi кровi хворого на цукровий дiабет І типу свiдчить про
1197. На що вказує рiвень С-пептиду в кровi у хворого на цукровий дiабет І типу?
1198. Оцiнка функцiонального стану В-клiтин острiвцiв пiдшлункової залози у хворих, якi ранiше отримували або продовжують отримувати препарати з iнсулiну, є можлива шляхом
1199. Якi клiтини переважно виявляють в iнфiльтратi, що утворюється при iнсулiтi?
1200. Порушення вуглеводного обмiну при цукровому дiабетi зумовлене
1201. Кетоновi тiла утворюються з
1202. Серед перелiчених коматозних станiв вкажiть той, який найбiльш характерний для цукрового дiабету І типу
1203. Рiвень глiкозильованого гемоглобiну вiдображає коливання рiвня цукру в кровi за попереднi
1204. У здорових осiб рiвень глiкозильованого гемоглобiну вiд загального гемоглобiну складає
1205. Фактори, якi визначають схильнiсть до розвитку цукрового дiабету І типу
1206. На сучасному етапi вважається, що при розвитку цукрового дiабету 1-ого типу вiдмiчається активацiя переважно
1207. Чи являються суто специфiчними аутоантитiла до цитоплазми клiтин острiвцiв Лангерганса?
1208. Якi антитiла мають найменше значення для прогнозування ризику розвитку цукрового дiабету І типу?
1209. Серед якої частини хворих на цукровий дiабет І типу визначаються антитiла до глютаматдекарбоксилази (ГАД)?
1210. Якi ще клiтини органiзму, за винятком В-клiтин острiвцiв Лангерганса, мiстять глютаматдекарбоксилазу (ГАД)?
1211. Серед перелiчених аутоантитiл вкажiть тi, що найрiдше виявляються серед здорових осiб
1212. Рiвень аутоантитiл до клiтин острiвцiв пiдшлункової залози у хворих на цукровий дiабет 1-ого типу з часом
1213. Вкажiть вiрус (вiруси), який має тропнiсть до В-клiтин пiдшлункової залози
1214. При виявленнi генетичної схильностi та аутоантитiл до 3-х антигенiв острiвцiв Лангерханса, ступiнь ризику розвитку цукрового дiабету І типу складає
1215. Якi препарати найменше викликають утворення антитiл до екзогенного iнсулiну?
1216. У порiвняннi з Т4 (тироксин) приведенi твердження щодо Т3 (трийодтиронiн) є вiрними, за винятком
1217. Тиреоглобулiн в сироватцi кровi
1218. Основною причиною розвитку гiпотиреозу у дiтей є
1219. Тиреоїдиту Хашiмото вiдповiдає наступний синонiм
1220. Якi двi форми хронiчного лiмфоцитарного тиреоїдиту видiляють: 1)зобна; 2)iнфiльтративна; 3)атрофiчна; 4)повiльна; 5)первинна
1221. Назвiть симптом який найменш характерний для тиреоїдиту Хашiмото
1222. Який рiвень тиреоїдних гормонiв вiдмiчається у переважної бiльшостi хворих тиреоїдитом Хашiмото на початку захворювання
1223. Для зобної форми хронiчного лiмфоцитарного тиреоїдиту, на вiдмiну вiд ендемiчного зобу, є характерним усе, за винятком
1224. "Хашiтоксикоз" виникає як наслiдок
1225. Чим обумовлений транзиторний гiпертиреоз при хронiчному лiмфоцитарному тиреоїдитi?
1226. Патогенетичним пiдтвердженням аутоiмунної етiологiї хронiчного лiмфоцитарного тиреоїдиту є
1227. Серед перелiчених антитiл для дiагностики тиреоїдиту Хашiмото найбiльше дiагностичне значення мають
1228. Аутоiмунний тиреоїдит може поєднуватись з усiма нижче перерахованими захворюваннями, за винятком
1229. Хвороба Грейвса це
1230. Для хвороби Грейвса є характерним усе перелiчене, за винятком
1231. Хвороба Грейвса часто асоцiюється з
1232. Тиреотоксичний криз при хворобi Грейвса характеризується
1233. На сучасному етапi розвитку iмунологiї вважається, що при розвитку аутоiмунного тиреоїдиту вiдмiчається активацiя переважно
1234. Хвороба Грейвса характеризується такими лабораторними даними, за винятком
1235. При пiдозрi на хворобу Грейвса диференцiйну дiагностику слiд проводити з
1236. Серед перелiчених токсичних впливiв мерказолiлу при лiкуваннi тиреотоксичного зобу найрiдше вiдмiчається
1237. До аутоiмунного полiгляндулярного синдрому 1-ого типу входять усi перерахованi захворювання, за винятком
1238. До аутоiмунного полiгляндулярного синдрому 2-ого типу входять усi перерахованi захворювання, за винятком


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів