Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

34. "Ювенiльний ревматоїдний артрит"


1106. Якi основнi клiнiчнi форми ювенiльного ревматоїдного артриту (ЮРА)?
1107. Яка клiнiчна форма ЮРА зустрiчається найчастiше?
1108. При якiй клiнiчнiй формi ювенiльного ревматоїдного артриту (ЮРА) часто розвивається хронiчний увеїтi
1109. Яка клiнiчна форма ювенiльного ревматоїдного артриту (ЮРА) супроводжується появою ревматоїдного фактору?
1110. При якiй формi ювенiльного ревматоїдного артриту (ЮРА) найчастiше визначаються антинуклеарнi антитiла?
1111. Ревматоїдний фактор - це
1112. Наявнiсть ревматоїдного фактору у хворих на ювенiльний ревматоїдний артрит (ЮРА) свiдчить про
1113. Частота серопозитивностi по ревматоїдному фактору у дiтей з ювенiльним ревматоїдним артритом (ЮРА) складає
1114. Якi лабораторнi показники активностi не характернi для ювенiльного ревматоїдного артриту (ЮРА)?
1115. Крім ураження суглобів найчастiшим проявом хвороби Стiлла є:
1116. Клiнiчнi прояви, що не є характерними для перикардиту при ювенiльному ревматоїдному артритi (ЮРА) у дiтей
1117. Особливостями васкулiту при ювенiльному ревматоїдному артритi (ЮРА) є наступнi характеристики, за винятком
1118. Диференцiйна дiагностика хронiчного моноартриту проводиться з наступною патологiєю,за винятком
1119. Диференцiйна дiагностика полiартритичної форми ювенiльного ревматоїдного артриту (ЮРА) проводиться з наступною патологiєю?
1120. Диференцiйний дiагноз системної форми ювенiльного ревматоїдного артриту (ЮРА) необхідно проводити з:
1121. При ювенiльному ревматоїдному артритi (ЮРА) застосовуються нестероїднi протизапальнi препарати, за винятком
1122. Що не характерно для групи нестероїдних протизапальних препаратiв?
1123. До повiльно дiючих антиревматичних препаратiв вiдносяться
1124. Наступнi цитотоксичнi препарати, за винятком, використовуються для лiкування ювенiльного ревматоїдного артриту (ЮРА)
1125. Вкажiть головний механiзм дiї глюкокортикоїдiв (ГК)


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів