Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

33. "Трансплантацiя"


1053. Що таке трансплантацiя?
1054. Якi рiзновиди трансплантацiї Ви знаєте?
1055. Що таке аутологiчна трансплантацiя?
1056. Що таке сингенетична трансплантацiя?
1057. Що таке алогенетична трансплантацiя?
1058. Що таке гаплоiдентична трансплантацiя?
1059. Який рiзновид трансплантацiї має найбiльше клiнiчне значення?
1060. Якi фактори визначають успiх трансплантацiї?
1061. Для визначення ступеня спорiдненостi мiж донором та реципiєнтом використовують
1062. Що вiдбувається при алотрансплантацiї без iмуносупресивної терапiї?
1063. Якi рiзновиди вiдторгнення трансплантату Ви знаєте?
1064. Що лежить в основi надгострого вiдторгнення трансплантату?
1065. Що лежить в основi хронiчного вiдторгнення трансплантату?
1066. Що лежить в основi гострого судинного вiдторгнення трансплантату
1067. Що лежить в основi гострого клiтинного вiдторгнення трансплантату?
1068. Трансплантацiя яких органiв найчастiше проводиться?
1069. При трансплантацiї якого органу, без урахування спорiдненостi донор-реципiєнт за системою HLA, вiдторгнення вiдбувається рiдко?
1070. Якi препарати застосовують з метою попередження та лiкування вiдторгнення трансплантату?
1071. Чи можна пригнiчувати процес вiдторгнення трансплантату?
1072. Вкажiть на який рiзновид вiдторгнення направленi iмуносупресивнi методи лiкування?
1073. Якi ускладнення терапiї вiдторгнення трансплантату?
1074. Що використовують для спостереження за процесом вiдторгнення трансплантату?
1075. Показом до трансплантацiї кiсткового мозку є наступнi захворювання, за винятком
1076. При якому первинному iмунодефiцитi показана трансплантацiя кiсткового мозку
1077. Що таке хвороба "трансплантат проти хазяїна"?
1078. Що таке реакцiя "трансплантат проти хазяїна"
1079. Чому при переливаннi кровi у iмунокомпетентних осiб не вiдбувається реакцiї "трансплантат проти хазяїна"?
1080. Вкажiть основнi причини неефективностi трансплантацiї кiсткового мозку
1081. При гострiй хворобi "трансплантат проти хазяїна" найчастіше вражаються?
1082. Якi органи вражаються при хронiчнiй хворобi "трансплантат проти хазяїна"?
1083. У хворих, котрi перенесли гостру хворобу "трансплантат проти хазяїна" (ХТПХ ) ризик рецидиву лейкозу
1084. Чому у хворих, якi перенесли хворобу "трансплантат проти хазяїна" (ХТПХ ) ризик рецидиву лейкозу нижчий, нiж у хворих без ХТПХ?
1085. Трансплантацiя кiсткового мозку виконується шляхом
1086. Вкажiть етапи приживлення кiсткового мозку
1087. Пiсля трансплантацiї кiсткового мозку першою вiдновлюється
1088. Чи вiдноситься процедура переливання кровi до трансплантацiї?
1089. Чи вiдноситься процедура введення сироватки до трансплантацiї?
1090. У якої групи хворих пiсля переливання кровi може виникнути реакцiя "трансплантат проти хазяїна"?
1091. Вiдторгнення якого з двох iдентичних трансплантатiв пересаджених послiдовно з iнтервалом в 1 мiсяць вiдбудеться швидше?
1092. Чи властива специфiчнiсть процесам вiдторгнення трансплантату?
1093. Вiдторгнення якого з неiдентичних трансплантатiв пересаджених послiдовно з iнтервалом в 1 мiсяць вiдбувається швидше?
1094. Якi клiнiчнi прояви пiдтверджують специфiчнiсть реакцiї вiдторгнення трансплантату?
1095. Чи вiдбувається синтез специфiчних антитiл до донорської тканини при вiдторгненнi трансплантату?
1096. Трансплантацiйний iмунiтет це
1097. Що не належить до способiв попередження вiдторгнення трансплантату?
1098. Вкажiть на якi iнфекцiї повинне проводитись обстеження донорiв?
1099. Вкажiть заходи щодо попередження розвитку iнфекцiйних ускладнень у реципiєнтiв кiсткового мозку
1100. Для профiлактики цитомегаловiрусної iнфекцiї у реципiєнтiв кiсткового мозку не використовують
1101. Якi перiоди видiляють пiсля трансплантацiї кiсткового мозку?
1102. Типовими iнфекцiйними ускладненнями в ранньому перiодi пiсля трансплантацiї кiсткового мозку є
1103. Протягом промiжного перiоду пiсля трансплантацiї кiсткового мозку типовими проявами iнфекцiйних ускладнень є
1104. Протягом пiзнього перiоду пiсля трансплантацiї кiсткового мозку типовими проявами iнфекцiйних ускладнень є
1105. Реципiєнтам кiсткового мозку антибiотикотерапiя повинна розпочинатися при наявностi


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів