Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

32. "Лiкування"


1004. Що є показанням до призначення замiсної терапiї при транзиторнiй гiпогаммаглобулiнемiї?
1005. Який вторинний iмунодефiцит частiше спостерiгається при проведеннi цитостатичної терапiї?
1006. Якi препарати не мають iмуносупресивної активностi?
1007. Якi групи iнтерферонiв не синтезуються органiзмом людини?
1008. Який пiдтип iнтерферону альфа (INF-альфа) найбiльш часто визначається у людин?
1009. До якого інтерферону не утворюються антитіла при його введенні в органiзм?
1010. Що вiдносять до iмуномодулюючої терапiї?
1011. Призначення якого iнтерферону може посилити процес мiєлiнiзацiї при розсiяному склерозi?
1012. Який головний механiзм противiрусної активностi iнтерферонiв альфа та бета
1013. Імуномодулююча дiя iнтерферонiв альфа та бета проявляється
1014. Якi клiтини продукують ітерферон-бета
1015. Якi клiтини синтезують інтерферон-гама
1016. Який механiзм дiї інтерферону-гама
1017. Який захист забезпечує інтерферон-гама
1018. Який iнтерферон (IFN) продукується тiльки при специфічній імунній відповіді?
1019. Чим пояснюється виникнення грипоподiбного синдрому при лiкуваннi препаратами iнтерферонiв?
1020. Який побiчний ефект найчастіше виникає при введенi iнтерферонiв?
1021. Якi побiчнi реакцiї можуть виникати при тривалому лiкуваннi препаратами iнтерферону?
1022. Поява яких симптомiв потребує припинення терапiї препаратами iнтерферонiв?
1023. Показами до призначення лiкування iнтерфероном-альфа2в є
1024. При яких захворюваннях лiкування препаратами iнтерферону не має ефекту?
1025. Вкажiть патогмонiчний лабораторний критерiй синдрому хронiчної втоми
1026. Що може бути причиною рецидивуючих респiраторних захворювань у дiтей?
1027. Додавання якого вiтамiну сприяє зниженню важкостi перебiгу кору у дiтей?
1028. Якi вiтамiни пригнiчують формування iмунної вiдповiдi опосередкованої Т-хелперами 1 типу (Тh1)?
1029. Вкажiть на роль гормонiв тимусу в органiзмi людини
1030. Прояви якої iнфекцiї на фонi лiкування лейкозу може свiдчити про iмунодефiцит?
1031. Проведення якої терапiї є обов'язковим при виникненнi Varicella Zoster Virus iнфекцiї у дитини пiсля трансплантацiї нирки?
1032. Який вiрус вважається найбiльш вiрогiдним збудником синдрому хронiчної втоми?
1033. Вкажiть симптом який характерний для синдрому хронiчної втоми
1034. Яка iнфекцiя дуже рідко буває причиною вторинного iмунодефiциту?
1035. Причиною вторинних iмунодефiцитiв можуть бути
1036. Яка iнфекцiя є виключно ендогенного походження у iмунокомпрометованого пацiєнта
1037. При виявленнi якої iнфекцiї слiд виключити iмунодефiцит у дитини 5 рокiв
1038. Який iмунодефiцит (ІД) не представлений в класифiкацiї МКХ 10 перегляду?
1039. Який iмунодефiцит (ІД) найчастiше зустрiчається в популяцiї?
1040. Вкажiть на причини набутих (вторинних) iмунодефiцитiв
1041. Якi захворювання можуть супроводжуватися вторинними iмунодефiцити (ІД)?
1042. Якi препарати практично не мають iмуносупресивного впливу
1043. Якi препарати не вiдносяться до iмуномодулюючих?
1044. При яких станах може виникнути вторинна гiпогамаглобулiнемiя?
1045. До iмунокомпрометуючих факторiв не вiдносять
1046. При яких компрометуючих факторах вторинний iмунодефiцит не є транзиторним?
1047. При якiй iнфекцiї генетична схильнiсть призводить до маніфестації Х-зчепленого лімфопроліферативного синдрому?
1048. З якого вiку починає знижатися секрецiя тималiну?
1049. Яке специфiчне лiкування синдрому хронiчної втоми?
1050. Якi препарати вiдносять до адаптогенiв?
1051. Якi препарати активують переважно Т-клiтини?
1052. Переважно активують макрофаги


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів