Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

31. "Недостатнiсть фагоцитарної системи"


984. У дитини 5 рокiв повторний випадок гнiйного лiмфаденiта стафiлококової етiологii, абсцес печiнки в анамнезi. Яке обстеження необхiдно призначити?
985. Для хронiчної гранулематозної хвороби є характерним наступне, за винятком
986. У хлопчика 5 рокiв повторний епiзод гнiйного лiмфаденiту стафiлококової етiологiї. В анамнезi абсцес печiнки. Який найбiльш ймовiрний дiагноз?
987. У дитини з важкими рецидивуючими бактерiальними iнфекцiями виявлений значний лейкоцитоз. В анамнезi - затримка вiдпадання пуповинного залишка. Який ймовiрний дiагноз?
988. Циклiчна нейтропенiя звичайно характеризується наступними проявами, за винятком
989. У дитини 6 мiсячного вiку повторна флегмона, сепсис. Видiленi - Str. pyogenes, St. aureus Лейкоцитiв 2500/мкл, 5% нейтрофiлiв. Сестра та брат померли в ранньому вiцi. Ваш дiагноз?
990. Для яких з приведених захворювань у дiтей не характерна нейтропенiя?
991. Якi найбiльш характернi клiнiчнi прояви при нейтропенiї?
992. Нейтропенiя у дитини 2 рокiв виявляється при кiлькостi нейтрофiлiв менше
993. Яка найчастiша причина нейтропенiї у дитини 4 рокiв?
994. Циклiчна нейтропенiя характеризується рецидивуючими епiзодами нейтропенiї тривалiстю 3-6 дiб. iнтервал мiж нейтропенiчними фазами складає
995. Проти яких збудникiв повинна бути направлена антибактерiальна терапiя у хворого з тривалою нейтропенiєю при наявностi гарячки, тахiкардiї, порушення мiкроциркуляцiї?
996. Яка нейтропенiя характеризується найменшим ризиком розвитку важких системних бактерiальних iнфекцiй?
997. Який збудник є найчастішою причиною рецидивуючих бактерiальних iнфекцiй у дитини з хронiчною гранулематозною хворобою?
998. Вкажiть на клiнiчну ситуацiю, при якiй варто запiдозрити порушення функцiї нейтрофiлiв у дитини 3 рокiв з нормальною кiлькiстю лейкоцитiв?
999. Вкажiть механiзм дисфункцiї нейтрофiлiв при хронiчнiй гранульоматознiй хворобi
1000. Яким тестом визначають функцiю нейтрофiлiв?
1001. Вказане правильно характеризує механiзм пошкодження тканин органiзму нейтрофiлами, за винятком
1002. Що є характерним для синдрому Чедiака-Хiгашi
1003. До дiагностичних критерiїв гемофагоцитарного лiмфогiстiоцитозу не вiдноситься


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів