Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

29. "Загальний варiабельний iмунодефiцит"


945. Хворi на загальний варiабельний iмунодефiцит найбiльш чутливi до
946. 22. Який з дефектiв iмунної системи найбiльш вiрогiдно пов'язаний з загальним варiабельним iмунодефiцитомi
947. Вкажiть вiк коли може манiфестувати загальний варiабельний iмунодефiцит
948. На вiдмiну вiд спадкової гiпогамаглобулiнемiї, загальний варiабельний iмунодефiцит може манiфестувати
949. Яке з тверджень щодо загального варiабельного iмунодефiциту вказано невiрно?
950. Що є причиною розвитку загального варiабельного iмунодефiциту?
951. Хворi загальним варiабельним iмунодефiцитом схильнi до
952. Якi iз збудникiв найрiдше є причиною розвитку iнфекцiйного синдрому у хворих на загальний варiабельний iмунодефiцит
953. Хворi на загальний варiабельний iмунодефiцит мають пiдвищений ризик розвитку iнфекцiй шлунково-кишкового тракту, що спричиненi
954. Для хворих загальним варiабельним iмунодефiцитом найбiльш типовим є розвиток
955. У хворих на загальний варiабельний iмунодефiцит спостерiгається
956. Для лiкування хворих загальним варiабельним iмунодефiцитом звичайно не застосовують
957. Для клiнiчного перебiгу вибiркового дефiциту пiдкласiв iмуноглобулiну G (IgG) найбiльш характерним є розвиток
958. Дефiцит якого пiдкласу iмуноглобулiну класу G (IgG) найбiльш часто поєднується з селективним дефiцитом iмуноглобулiну А?
959. Для вибiркового дефiциту пiдкласу 2 iмуноглобулiну G (IgG2) є характерним
960. Для лiкування хворих з вибiрковим дефiцитом пiдкласiв iмуноглобулiну G застосовують
961. При вибiрковому дефiцитi якого пiдкласу iмуноглобулiну G (IgG) звичайно спостерiгається зниження концентрацiї загального IgG у сироватцi кровii
962. Найбiльш ефективними препаратами для проведення щомiсячної замiсної терапiї хворим з недостатнiстю антитiл є
963. З метою нормалiзацiї кiлькостi чи функцiї антитiл (замiсна терапiя) довеннi iмуноглобулiни застосовуються у дозi
964. З метою досягнення iмуносупресiї довеннi iмуноглобулiни застосовуються у дозi
965. З метою досягнення iмносупресiї довеннi iмуноглобулiни (в дозi 1-2г/кг) застосовуються при
966. Довеннi iмуноглобулiни в дозi 300-600 мг/кг застосовують для лiкування
967. Перевагою довенних iмуноглобулiнiв над iншими препаратами кровi є
968. При введеннi довенних iмуноглобулiнiв приблизно у 5% хворих протяом перших 30хв iнфузiї можуть спостерiгатись
969. Ускладненнями на введення довенних iмуноглобулiнiв, що реєструються надзвичайно рiдко, є
970. Препарати довенних iмуноглобулiнiв мiстять переважно
971. Введення довенних iмуноглобулiнв та iнших препаратiв кровi хворим з селективним дефiцитом сироваткового iмуноглобулiну А (IgА) може супроводжуватись важкими реакцiями, що пов'язано звичайно з
972. Для лiкування яких комбiнованих iмунодефiцитiв звичайно застосовується щомiсячна замiсна терапiя довенними iмуноглобулiнами (в дозi 300-600 мг/кг)?
973. При яких вторинних iмунодефiцитах може бути показаним проведення замiсної терапiї довенними iмуноглобулiнами в дозi 300-600 мг/кг?
974. При якому iмунодефiцитi з переважною недостатнiстю антитiл звичайно не проводять замiсну терапiю довенними iмуноглобулiнами?
975. Яке з тверджень справедливо щодо застосування довенних iмуноглобулiнiв?
976. Для провдення замiсної терапiї недостатностi антитiл свiжозаморожену плазму звичайно рекомендують застосовувати у дозi
977. Для провдення замiсної терапiї недостатностi антитiл вутрiшньом'язевi iмуноглобулiни звичайно рекомендують застосовувати у дозi
978. Яка з вимог є обов'язковою для препаратiв довенних iмуноглобулiнiв?
979. Який середнiй перiод пiвжиття в сироватцi кровi iмуноглобулiнiв введених довенноi


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів