Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

26. "Хвороба Брутона"


897. В iмунограмi у дитини вiдмiчено: сироватковий IgG - 1,2 г/л, сироватковий IgA - 0,01 г/л, сироватковий IgM - 0,1 г/л, функцiя Т-клiтин - нормальна, функцiя паратиреоїдних залоз - нормальна. Пiдберiть синдром або захворювання, при якому цей патологiчний ст
898. Спадкова гiпогамаглобулiнемiя Брутона зустрiчається тiльки у
899. Вкажiть характер спадкування гiпогамаглобулiнемiї Брутона
900. В основi розвитку спадкової гiпогамаглобулiнемiї Брутона лежить
901. На сучасному етапi є доведеним, що причиною розвитку спадкової гiпогамаглобулiнемiї Брутона є
902. Найчастiше манiфестацiя iнфекцiйного синдрому при спадковiй гiпогамаглобулiнемiї Брутона спостерiгається
903. Що є характерним для спадкової гiпогамаглобулiнемiї Брутонаi
904. У хворих на спадкову гiпогамаглобулiнемiю Брутона реакцiї клiтинного iмунiтету
905. При спадковiй гiпогамаглобулiнемiї Брутона в сироватцi кровi практично вiдсутнi
906. При спадковiй гiпогамаглобулiнемiї Брутона спостерiгається
907. При спадковiй гiпогамаглобулiнемiїї вiдмiчається
908. За даними iмунограми хлопчика 8 мiс вiку, котрий перехворiв пневмонiєю, IgG-1,6г/л, IgM-0,1г/л, IgA-0. Вашi припущення щодо дiагнозу
909. В iмунограмi хлопчика 8 мiсячного вiку, котрий перехворiв пневмонiєю, IgG-1,6 г/л, IgM-0,1г/л, IgA-0. Чи можна одразу дiагностувати спадкову гiпогамаглобулiнемiю Брутонаi
910. За даними iмунограми IgG-1,6 г/л, IgM-0,1 г/л, IgA-0. Яке додаткове обстеження буде свiдчити на користь спадкової гiпогамаглобулiнемiї Брутона незалежно вiд вiку дитиниi
911. При бiопсiї лiмфовузлiв хворих на спадкову гiпогамаглобулiнемiю Брутона вiдмiчається
912. Якi iнфекцiї найчастiше набувають рецидивуюючого характеру у хлопчикiв зi спадковою гiпогамаглобулiнемiєю Брутонаi
913. Найбiльш частими клiнiчними проявами спадкової гiпогамаглобулiнемiї є
914. При спадковiй гiпогамаглобулiнемiї Брутона можуть спостерiгатись рецидивуючi бактерiальнi iнфекцiї
915. Резистентнiсть хворих на спадкову гiпогамаглобулiнемiю Брутона до вiрусних iнфекцiй звичайно не порушена, за винятком
916. У хворих на спадкову гiпогамаглобулiнемiю Брутона ентеровiрусна iнфекцiя може спричиняти розвиток
917. Чи є необхiдним проведення замiсної терапiї препаратами кровi при спадковiй гiпогамаглобулiнемiї Брутонаi
918. Чи є достатнiм щомiсячне введення внутрiшньовенного iмуноглобулiну в дозi 100-200 мг/кг для пiдтримання адекватної концентрацiї iмуноглобулiну в кровi хворих на агамаглобулiнемiюi
919. Хворим на спадкову гiпогамаглобулiнемiю Брутона необхiдно рекомендувати, за винятком
920. Для лiкування спадкової гiпогамаглобулiнемiї застосовується


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів