Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

23. "ВiЛ-iнфекцiя"


817. Вiрус iмунодефiциту людини вiдноситься до
818. Особливiстю вiрiонiв ретровiрусiв є наявність
819. Головний структурний бiлок нуклеокапсиду ВiЛ-1 вiрусу
820. ВiЛ зберiгається в зовнiшньому середовищi протягом
821. Вiрус iмунодефiциту людини в iнфiкуючiй дозi не мiститься в
822. Назвiть малоймовiрний шлях передачi ВiЛ-iнфекцiї
823. Назвiть групу представникiв ВiЛ-iнфiкованої популяцiї, яка збiльшується найшвидше
824. Інфiкування ВiЛ можливе за наступних обставин, за винятком
825. Серед медичних працiвникiв найменш уразливими для професiйного зараження ВiЛ-iнфекцiєю є
826. Можливiсть перинатального iнфiкування плода ВiЛ-iнфiкованою матiр'ю складає
827. Який перiод людина може залишатися серонегативною при ВiЛ-iнфекцiї
828. Якi iмунологiчнi порушення вiдмiчаються у ВiЛ-iнфiкованих дiтей
829. Вкажiть основнi причини загибелi CD4-клiтин та зниження їх кiлькостi при ВiЛ-iнфекцiї
830. Що з перелiченого не вiдноситься до проявiв порушення Т-клiтинної ланки iмунiтету при ВiЛ-iнфекцiїi
831. Вкажiть клiтини, якi не несуть на поверхнi молекулу CD4 i не можуть бути iнфiкованi ВiЛ
832. Тривалiсть iнкубацiйного перiоду первинної гострої ВiЛ-iнфекцiї складає
833. Який клiнiчний синдром найчастiше зустрiчається при гострiй ВiЛ-iнфекції
834. Що не типово для персистуючої генералiзованої лiмфаденопатiїi
835. СНiД-асоцiйований комплекс характеризується
836. Хворi з недостатнiстю клiтинної ланки iмунiтету особливо чутливi до вказаних мiкроорганiзмiв, за винятком
837. Перелiчене вiдноситься до легких клiнiчних проявiв ВiЛ-iнфекцiї у дiтей (категорiя А), за винятком
838. Назвiть найбiльш імовiрну причину пневмонiї у хворого на СНiД
839. ВiЛ-серопозитивна вагiтна жiнка без клiнiчних проявiв СНiДу звернулась за порадою - чи може противiрусна терапiя знизити можливiсть фетальної ВiЛ-iнфекцiї. Яке з тверджень є вiрним в данiй ситуацiїi
840. Вкажiть неiнфекцiйну легеневу патологiю у дiтей зi СНІДом
841. Яке з уражень нервової системи не є наслiдком безпосередньої дiї вiрусу iмунодефiциту людиниi
842. Вкажiть найменш ймовiрну причину iзольованого вогнищевого ураження ЦНС у хворих з розгорнутою клiнiчною картиною СНiДу
843. Яке з приведених тверджень не характерне для лiмфоїдної iнтерстицiальної пневмонiїi
844. Якi клiнiчнi прояви характернi для пневмоцистної пневмонiїi
845. Для ураження шлунково-кишкового тракту у дiтей з ВІЛ-iнфекцiєю не характерний розвиток
846. Якi гематологiчнi порушення характернi при ВІЛ-iнфекцiї у дiтейi
847. Вкажiть головнi причини гематологiчних порушень при ВiЛ-iнфекцiї у дiтей
848. До головних iнфекцiйних причин панцитопенiї при ВiЛ-iнфекцiї вiдносяться наступнi, за винятком
849. До уражень шкiри при ВiЛ-iнфекцiї вiдносяться всi перелiченi, за винятком
850. 15-и рiчна ВІЛ-позитивна дитина скаржиться на бiль в очах та погiршення зору. При оглядi - поширенi некротичнi вогнища сiткiвки. У хворої також присутнi кон'юнктивiт та кератит. Яка найбiльш ймовiрна причина цих проявiвi
851. Криптококоз найчастiше розвивається у
852. У ВІЛ-позитивного наркомана гарячка та двобічна дифузна пневмонiя. Кiлькiсть CD4-клiтин - 90/мм3. Антиретровiрусна терапiя не проводиться. Яка найменш ймовiрна причина пневмонiї у цього хворогоi
853. У 3-рiчної дiвчини зi СНІДом з'явилась гарячка, пiтливiсть, анорексiя, втрата ваги, генералiзована лiмфаденопатiя. Вона продовжує приймати бiсептол профiлактично, кiлькiсть CD4-клiтин становить 50/мм3. Для якого захворювання є характерною дана симптоматик
854. Вкажiть найбiльш часту причину холангiопатiй у хворих на СНiД
855. Системне захворювання, викликане Histoplasma capsulatum, схоже з клiнiкою певних захворювань, за винятком
856. Для пiдтвердження ВiЛ-iнфекцiї у дiтей до 18 мiс не використовують
857. Специфiчнi антитiла до ВiЛ визначаються наступними тестами, за винятком
858. З якими патологiчними станами та захворюваннями необхiдно диференцiювати СНiДi
859. Вкажiть, яка з бiологiчних рiдин представляє найбiльший ризик трансмiсiї вiрусу iмунодефiциту людини новонародженому
860. У 15-рiчного пiдлiтка, хворого на СНiД, спостерiгаються симптоми цитомегаловiрусного ретинiту. Вiн отримує ганцикловiр з метою профiлактики рецидиву, але нещодавно знову дiагностована реактивацiя ретинiту. Що потрiбно призначити цьому хворомуi
861. До антиретровiрусних препаратiв вiдносяться наступнi
862. Механiзм дiї нуклеозидних iнгiбiторiв зворотньої транскриптази
863. Який токсичний ефект найчастiше зустрiчається у дiтей перших мiсяцiв життя, котрi отримують профiлактично азидотимiдiнi
864. Яке поєднання антиретровiрусних препаратiв не рекомендується при комбiнованiй терапiї ВiЛ-iнфекцiїi
865. Який з антиретровiрусних препаратiв найкраще проникає в спинномозкову рiдинуi
866. Побiчними ефектами терапiї iнгiбiторами протеаз є наступнi, за винятком
867. В чому проявляється токсичнiсть нуклеозидних iнгiбiторiв зворотньої транскриптазиi
868. Показом до призначення комбiнованої антиретровiрусної терапiї є
869. Яке твердження є вiрним щодо монiторингу в процесi комбiнованої антиретровiрусної терапiїi
870. Показом для замiни антиретровiрусних препаратiв при недостатнiй ефективностi є
871. Що рекомендується в даний час для профiлактики пренатальної трансмiсiї ВiЛ-iнфекцiїi


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів