Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

20. "Сепсис"


777. Фактори вiрулентностi iнфекцiйного агенту
778. Збудниками сепсису можуть бути наступнi мiкроорганiзми
779. Вхiдними воротами при сепсисi можуть бути
780. Якi з вказаних цитокiнiв беруть участь у розвитку септичного процесу
781. При сепсисi бактерiальнi продукти та цитокiни стимулюють фiзiологiчну вiдповiдь органiзму проти мiкробної iнвазiї
782. Наведенi нижче особливостi властивi для сепсису, за винятком
783. Змiни шкiри при сепсисi вiдбуваються у виглядi
784. При сепсисi серед уражень нервової системи не зустрiчаються
785. При сепсисi серед уражень легень та плеври практично не виявляються
786. Що не є властивим для гострого септичного ендокардитуi
787. Для дiагностики септичного ендокардиту недоцiльно використовувати такий метод дослiдження
788. Якi змiни в периферiйнiй кровi є характерними при гострому сепсисii
789. Для пiдтвердження дiагнозу сепсису за допомогою бактерiологiчного методу необхiдно
790. Якi лабораторнi обстеження необхiдно призначати в першу чергу при пiдозрi на сепсисi
791. Диференцiйний дiагноз сепсису слiд проводити з наступними хворобами
792. Для лiкування гострого сепсису показано призначення
793. Для лiкування уросепсису не рекомендується призначати наступну комбiнацiю антибiотикiв
794. Для терапiї гострого сепсису недоречною комбiнацiєю є
795. Для лiкування анаеробного сепсису в терапiю є обов'язковим включення одного з перерахованих препаратiв
796. Для лiкування сепсису, викликаного грампозитивними коками, призначається наступна терапiя, за винятком
797. Оптимальним шляхом до введення антибiотикiв при сепсисi є наступний
798. Яка тривалiсть антибактерiальної терапiї септичного ендокардиту?
799. Для корекцiї реологiчних показникiв кровi при сепсисi застосовують наступнi препарати


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів