Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

2. "Типи реакцiй"


279. Назвiть, вiдповiдно до класифiкацiї Геля (Gel) та Кумбса (Coombs), типи iмунної вiдповiдi
280. Чим опосередкованi реакцiї гiперчутливостi негайного типу (1 типу)?
281. Який тип реакцiй гiперчутливостi вiдповiдає видiленню медiаторiв з тучних клiтин внаслiдок зв'язування антигену з IgE?
282. Вкажiть правильне твердження щодо тучних клiтин
283. Чим базофiли вiдрiзняються вiд тучних клiтин?
284. Якi медiатори видiляються активованими тучними клiтинами?
285. Який з медiаторiв, що видiляються активованими тучними клiтинами, не є метаболiтом арахiдонової кислоти?
286. Яку роль у розвитку бронхiальної астми вiдiграють метаболiти арахiдонової кислоти?
287. На сучасному етапi вважається, що астму потрiбно розглядати як запальне захворювання, в основi якого лежить
288. Розвиток шкiрної реакцiї гiперчутливостi негайного типу загалом опосередковується
289. Яке з тверджень щодо шкiрної реакцiї гiперчутливостi негайного типу вказано невiрно?
290. Вкажiть правильне твердження щодо анафiлактичних реакцiй
291. Яке з тверджень щодо реакцiї гiперчутливостi негайного типу вказано вiрно?
292. Згiдно з сучасними поглядами, розвиток реакцiй гiперчутливостi негайного типу здебiльшого опосередковується
293. Гiпосенсибiлiзуюча терапiя
294. Вкажiть можливi механiзми дiї гiпосенсибiлiзуючої терапiї
295. Вкажiть правильне твердження щодо антигiстамiнних препаратiв
296. Вкажiть правильне твердження щодо адреналiну
297. В природi активацiя тучних клiтин, яка забезпечує мiграцiю еозинофiлiв та базофiлiв, є захисною реакцiєю при
298. Який тип реакцiй гiперчутливостi вiдповiдає уповiльненим шкiрним реакцiям на введення грибiв роду Candida або туберкулiну?
299. Реакцiї гiперчутливостi уповiльненого типу характеризуються
300. Ефекторнi механiзми клiтинного iмунiтету не беруть участь у розвитку
301. Позитивна шкiрна реакцiя гiперчутливостi уповiльненого типу забезпечується взаємодiєю
302. Згiдно до сучасних поглядiв розвиток реакцiї гiперчутливостi уповiльненого типу здебiльшого опосередковується
303. Вкажiть основнi ефекторнi клiтини гiперчутливостi уповiльненого типу
304. Основним медiатором реакцiї гiперчутливостi уповiльненого типу є
305. Вкажiть правильне твердження щодо клiтинної iмунної вiдповiдi
306. За яких обставин можливе значне пригнiчення реакцiї уповiльненого типу на iнтрадермальне введення антигену?
307. Показником дефiциту функцiї Т-лiмфоцитiв може бути вiдсутнiсть шкiрної реакцiї гiперчутливостi уповiльненого типу на iнтрадермальне введення
308. Вкажiть правильне твердження щодо гамма-iнтерферону
309. Яке з тверджень щодо гамма-iнтерферону є невiрним?
310. Результатом Т-клiтинної iмунної вiдповiдi може бути
311. Формою хронiчної гiперчутливостi уповiльненого типу є
312. В природi реакцiя гiперчутливостi уповiльненого типу є захисною реакцiєю органiзму при
313. Який тип iмунної вiдповiдi згiдно до класифiкацiї Геля (Gel) та Кумбса (Сoombs) вiдповiдає запаленню клубочкiв нирки внаслiдок вiдкладення iмунних комплексiв, якi утворенi антигеном та антитiлом?
314. Яке з наступних тверджень правильно характеризує взаємодiю iмунних комплексiв та системи комплементу?
315. Справедливим твердженням щодо iмунокомплексних хвороб є
316. При сироватковiй хворобi можливi наступні змiни лабораторних показникiв, за винятком
317. При якому iз вказаних захворювань iмунокомплексний механiзм вiдiграє роль у патогенезi ураження нирок?
318. Вкажiть правильне твердження щодо пошкодження тканин при iмунокомплексному гломерулонефритi
319. Кiнцеве ураження судин при iмунокомплексному механiзмi розвитку артриту пов'язане з дiєю
320. Ураження клубочкiв нирок при iмунокомплексних захворюваннях можуть бути вiзуалiзованi мiкроскопiчно при застосуваннi флуоресцентних антитiл до
321. Сироваткова хвороба характеризується
322. Сироваткова хвороба розвивається тiльки коли
323. При реакцiї Артюса не спостерiгається
324. Циркулюючi iмуннi комплекси не є етiологiчним фактором розвитку
325. Формування циркулюючих iмунних комплексiв є ланкою патогенезу
326. Який тип iмунної вiдповiдi згiдно до класифiкацiї Геля (Gel) та Кумбса (Coombs) вiдповiдає аутоiмунному гемолiзу еритроцитiв?
327. ІgА антитiла до еритроцитарних антигенiв не можуть викликати аутоiмунну гемолiтичну анемiю, оскiльки
328. Причиною якого захворювання може бути iмунопатологiчна реакцiя на гаптен?
329. Формування антитiл до антигенiв, що фiксованi в тканинах або на циркулюючих клiтинах є ланкою патогенезу
330. Антитiла якого класу забезпечують розвиток реакцiї гiперчутливостi 2 типу (згiдно класифiкацiї Геля (Gel) та Кумбса (Coombs))
331. Аутоантитiла до базальної мембрани судин дирок вiдiграють роль у патогенезi наступного захворювання


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів