Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

18. "iнфекцiйний мононуклеоз"


748. Збудник iнфекцiйного мононуклеозу вiдноситься до
749. Вкажiть характернi ознаки iнфекцiйного мононуклеозу
750. Ураження центральної нервової системи при iнфекцiйному мононуклеозi може проявитися наступними клiнiчними симптомами
751. Яке ускладнення маловiрогiдне при iнфекцiйному мононуклеозii
752. Не характерним для кровi хворих на iнфекцiйний мононуклеоз є
753. Вiрус Епштейн-Барр виявляє тропiзм до
754. Типовий симптомокомплекс iнфекцiйного мононуклеозу розгортається
755. Найбiльш раннiми симптомами iнфекцiйного мононуклеозу є
756. Для картини кровi у хворих на iнфекцiйний мононуклеоз не є типовим
757. Для клiнiки iнфекцiйного мононуклеозу у дiтей раннього вiку характернi
758. При якiй патологiї найменш виявляється асоцiацiя з вiрусом Епштейн-Баррi
759. Перелiченi мiкроорганiзми викликають мононуклеозоподiбний синдром у дiтей, за винятком
760. Лiмфогранулематоз вiд iнфекцiйного мононуклеозу вiдрiзняє
761. Лiмфогранулематоз вiд iнфекцiйного мононуклеозу вiдрiзняється
762. Виявлення яких антитiл до вiрусу Епштейн-Барр у хворого є пiдтвердженням iнфекцiйного мононуклеозу
763. Як часто виявляються гетерофiльнi антитiла при iнфекцiйному мононуклеозi
764. Який з результатiв серологiчного обстеження свiдчить про перенесений декiлька рокiв назад iнфекцiйний мононуклеозi
765. Для лiкування iнфекцiйного мононуклеозу в основному застосовують
766. Антибактерiальнi препарати у хворих iнфекцiйним мононуклеозом не показанi при
767. Показанням до призначення глюкокортикостероїдiв при ускладнених формах iнфекцiйного мононуклеозу є
768. Все вказане є характерним для iнфекцiйного мононуклеозу, за винятком


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів