Атестація лікарів на категорію, атестація лікарів-спеціалістів


22. Дитяча імунологія

17. "Цитомегаловiрусна iнфекцiя"


726. Збудник цитомегаловiрусної iнфекцiї вiдноситься до сiмейства
727. До сiмейства герпевiрусiв вiдносяться
728. Усi твердження є вiрними щодо цитомегаловiрусу, за винятком
729. Геном цитомегаловiрусу представлений
730. Джерелом цитомегаловiрусної iнфекцiї є
731. Факторами передачi цитомегаловiрусної iнфекцiї є
732. Можливими шляхами зараження цитомегаловiрусною iнфекцiєю є
733. Джерелом цитомегаловiрусної iнфекцiї для новонародженого та дiтей є
734. В яких перелiчених клiтинах пожиттєво зберiгається носiйство цитомегаловiрусуi
735. Гостра вроджена цитомегаловiрусна iнфекцiя характеризується
736. Якi характернi симптоми вродженої цитомегаловiрусної iнфекцiїi
737. При ураженнi нирок в аналiзi сечi при цитомегаловiруснiй iнфекцiї вiдмiчається
738. У дитини 4,5 мiсяцiв виявлено зниження гемоглобiну, пiсля переливання еритроцитарної маси показник гемоглобiну повернувся до норми. При обстеженнi - анти ЦМВ ig М (+). Яка Ваша тактикаi
739. Вкажiть найчастiший клiнiчний прояв набутої цитомегаловiрусної iнфекцiї у iмунокомпетентних дiтей
740. У дитини 1,5 роки зi збiльшеною печiнкою пiдвищенi трансамiнази; в динамiцi через 1 тиждень вiдмiчено зниження їх рiвня, виявленi анти-ЦМВ ig М антитiла. Яку тактику лiкування Ви оберетеi
741. Для лабораторної дiагностики цитомегаловiрусної iнфекцiї використовують наступнi методи
742. Для лiкування цитомегаловiрусної iнфекцiї застосовують
743. Як довго триває персистенцiя цитомегаловiрусу пiсля первинної iнфекцiїi
744. Коли частiше виникає вроджена цитомегаловiрусна iнфекцiя
745. Найчастiша форма набутої цитомегаловiрусної iнфекцiї у iмунокомпетентної дитини
746. Препаратом вибору при лiкуваннi тяжкої форми цитомегаловiрусної iнфекцiї у новонародженого є
747. Дитина вiком 1 мiс. Який результат аналiзу пiдтверджує активну цитомегаловiрусну iнфекцiюi


Атестація лікарів проводиться  з  метою  підвищення
відповідальності за ефективність і якість роботи, раціональнішої
розстановки кадрів  фахівців  з  урахуванням  їх професійної
майстерності, досвіду та складності виконуваних робіт. Атестація є
важливою формою  морального  та  матеріального  стимулювання,
спрямована на удосконалення діяльності закладів охорони здоров'я
щодо подальшого поліпшення надання медичної допомоги населенню.

Загружается, подождите...
Аттестация врачей. Тестовые вопросы и ответы.© 2006–2007 Медицина та Охорона Здоров'я - Атестація Лікарів